NAV og velferdsstaten

NAV og velferdsstaten

Velferd og sikkerhet

Velferdsordningene i NAV ble i sin tid opprettet for å gi gode tjenester til innbyggerne. NAV-reformen i årene etter årtusenskiftet, var ment å forenkle og samle velferdstjenestene på ett sted.

NAV må i mye større grad enn i dag feste sin lojalitet i å tjene befolkningens behov for hjelp, ikke i å fatte vedtak for å tjene hensynet til det offentlige.

Tidligere var Aetat, trygdeetaten og sosialetaten separate kontorer, men til beste for innbyggerne ble de slått sammen. I dag fremstår deler av NAV som ganske menneskefiendtlig; mange syke og vanskeligstilte opplever NAV som en motpart og ikke som en medspiller / hjelpeaktør.

På mange måter har reformen ikke vært særlig vellykket. Helsepartiet ønsker å utrede en reorganisering og opp- deling i mer spesialiserte enheter, slik det var tidligere.

Helsepartiet vil:

Ha en kritisk gjennomgang av hele NAV-systemet:i hvilken grad opplever brukerne og de ansatte at NAV tjener sitt formål som velferdsyter og arbeidsplass? At det skal være mye lettere for innbyggerne å få personlige møter med rådgivere når de har behov. NAV skal også være lettere tilgjengelig på telefon. For mange med store behov for hjelp er digitale tjenester en alvorlig utfordring. NAV er også ment å ha en viktig støtte- og omsorgsfunksjon. Dette krever personlig kontakt. At innbyggerne skal slippe å dokumentere inntekt når de søker om sykepenger, dagpenger og andre inntekst- baserte ytelser. NAVs utbetalinger skal automatiseres på samme måten som trekkene gjør, når innbyggerne skal betale for tjenester. Fjerne New Public Management fra styringen av NAV. Denne tankegangen er til hinder for kvalitativt gode tjenester.At ingen utbetalingssatser skal være lavere enn vedtatt SIFO- referansebudsjett.Gi alle selvstendige rettigheter til å motta økonomisk støtte uavhengig av hva ektefelle / samboer tjener.Forrige: Forbrytelser mot barnNeste: NAV- Arbeidsledighet – dagpenger og bistand til arbeidsledige

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiets stortingsprogram 2017-2021  Last ned