Norge vil innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging blant barn og unge - vi vil innføre en norsk variant av Trust-modellen fra Miami

Resolusjon nr. 25 Norge må innføre en helhetlig modell for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk, selvskading og andre psykiske og sosial problemer hos barn og unge i skolen.

RESOLUSJON NR. 25 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018

Ingen barn eller ungdommer skal føle at det ikke finnes noen som kan hjelpe dem når de er elever i norsk skole. De skal være trygge på at det finnes voksne kompetente mennesker rundt dem som de kan ha tillit til at vil hjelpe dem og ta dem på alvor. Det skal være lett å henvende seg til mennesker som kan hjelpe. Helse- og sosialtjenester som skal ivareta barn og unges psykiske helse må større grad knyttes om mot skolene og organiseres av skoleledelsen. 

Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et alvorlig og økende helseproblem i Norge. Årlig dør cirka dobbelt så mange som følge av selvmord som i trafikken. Blant unge menn i alderen 15-24 år er selvmord den vanligste dødsårsaken. 

I Norge er selvmord dødsårsak ved rundt 25 prosent av alle dødsfall blant unge mellom 15 og 24 år. Det er sjeldnere at barn under 16 år tar sitt eget liv men i perioden 1993-2004 døde 91 barn under 16 ved selvmord. Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv. 

Selvmord er den dødsårsaken blant barn og unge som øker mest. 

Det er avgjørende at hjelpetiltakene settes inn umiddelbart og at de er tilpasset den enkelte. Mange barn og unge som tar, eller forsøker å ta sitt eget liv har ikke søkt hjelp verken hos fastlege, i spesialisthelsetjenesten eller i andre fagmiljøer. De går ”under radaren” og fanges ikke opp. Årsakene kan være at hjelpen ofte er langt unna og at ventetidene er lange. Det er på skolene unge med problemer lettest kan identifiseres og tilbys rask og effektiv hjelp. 

Mange barn og unge sliter med psykiske og sosiale problemer av forskjellig art.; selvskading, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, sorg, frafall i skolen, mobbing, omsorgssvikt og rusmisbruk gir store utfordringer for den enkelte og for samfunnet. Det er viktig med tidlig og riktig hjelp for å forebygge og behandle problemer som kan føre til varig utenforskap, uførhet, fysiske og psykiske lidelser, selvmordsforsøk og selvmord. 

En helhetlig og gjennomført modell med nullvisjon for selvmord blant barn og unge vil fange opp elever som sliter og bidra sterkt til å forebygge alle disse problemene. 

I Miami-Dade County i Florida har skolemyndighetene utviklet en svært vellykket modell med nullvisjon for selvmord blant barn og unge. Resultatene er meget gode og veldokumenterte. Norske skolemyndigheter skal utvikle og implementere sin egen helhetlige modell basert på modellen og erfaringene fra Miami-Dade County. 

Helsepartiet vil:

 • Innføre en nullvisjon for selvmord blant barn og unge i norsk skole
 • Sørge for at barn og unge som er i fare får umiddelbar helsehjelp av spesialister 
 • Innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging basert på TRUST-modellen fra Miami-Dade County, 
 • Vurdere hvordan vi i praksis og så raskt som mulig kan overføre erfaringene fra Miami til Norge når det gjelder organisering.
  Dette vil innebære tiltak som: 
  • Å gi rådgivere og skoleledelse på alle skoler opplæring i krisehåndtering. 
  • Å ansatte spesialrådgivere med ansvar for elevenes psykososiale miljø, intervensjon og gjennomføringen av forebyggende programmer i skolen
  • Å gi opplæring til alt personale på skolene slik at de kan gjenkjenne faresignaler, vet hvordan de skal skaffe utsatte elever hjelp og kan fungere som portvakter.
  • At lærere får ansvar for se systematisk etter og å melde fra om elever som har problemer etter faste prosedyrer.
  • Rådgiver og skoleledere får mulighet til å henvise direkte videre til barne- og ungdomspsykiatri og skal umiddelbart kontakte andre relevante instanser som barnevern og familievern ved behov
  • At barne- og ungdoms psykiatriske poliklinikker og PPT-tjeneste, samlokaliseres med skolene.
  • At flere helse- og sosialarbeidere knyttes direkte til skolene og organiseres av skoleledelsen.
  • Elevene i norsk skole gjennom hele skolegangen skal få undervisning i livskunnskap tilpasset sitt nivå. Elevene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder kommunikasjon, problemløsning, relasjonsbygging, stressmestring og så videre og kunnskap om når og hvordan de skal oppsøke hjelp dersom de har problemer.
 • Alle barnehager skal være knyttet til en skole og kunne benytte den helsefaglige og psykososiale kompetansen ved «sin» skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *