Arkitektene på styremøte i Helse Sør-Øst

Lofthus
Også har jeg lyst til å be arkitektene Hanne Hemsen og Per Kristian Brynhildsen om å komme frem, så skal vi bare se kort på et par tegninger, jeg tenkte vi starter med Hanne Hemsen og Aker, det har jo før vært snakket om reguleringsrisiko, og det er jo tegnet høye hus både på Aker og på Gaustad, også vet vi at det også må utarbeides forslag som er innenfor for gjeldende regulering, det har det også vært jobbet med, pluss at styret også har pekt på dette med at hvor mye tomt man må erverve på Aker så kort om det.

Takk

Her kan du se livestream ca 23 minutter ut i sendingen

Arkitekt Hanne Hemsen
Takk for å få komme her i dag og fortelle om Aker.

Vi starter ganske rett på, på et prosjekt dere alle sammen har kjennskap til, dette er da skisseprosjektet som da ble utarbeidet i fjor, for Aker, her har vi et prosjekt som svarer til planalternativ 1 a. En høy utnyttelse av tomten, stort areal til nybygg, og muligheten for høyhus. Her ser dere sentralt på tomten et kompakt bygningsanlegg med en base med alle behandlingsfunksjoner til somatikken, høyhus med 400 pasientrom til somatikken, alt sammen samlet midt på tomten. Et effektivt og kompakt anlegg, men også lys, utsyn, gode arbeidsområder for personale og intime soner for pasientene. Mot syd ser dere bygningene for psykisk helsevern, her har vi planlagt et anlegg med mye lavere høyde, to til tre etasjer, det har vært prioritert nærhet til uteområder, hager og takhager, også her lys og utsyn, og trygge forhold for pasientene.

Så har vi på bildet, noen hvite volumer her, vi har plassert et areal til føde, gyn og nyfødtintensiv, som en forlengelse av hovedbygget, dette arealet er vist bare med hvitt, vi har kun studert plassering, og dette skal jobbes videre med og formes til et flott arkitektonisk anlegg, med gode funksjonelle forbindelser til behandlingsfunksjonene i hovedbygget. Vi ser også mulighet for plassering av en etappe 2, både med denne posisjonen med god nærhet til hovedbygget her, og mellom føde-gyn-intensiv og hovedbygget.

Det jeg skal si litt mer om nå er et par alternativer vi har jobbet med i løpet av konseptfasen, vi har sett på et alternativ hvor vi da går ned i høyde på dette bygningsanlegget, det skal alltid utredes et alternativ under 42 meter når man jobber med høye bygningsanlegg i Oslo. Så hvis jeg svitsjer litt for over, følg med, her rykker vi ned, her har vi altså planalternativ 1 b, det vil si det samme prosjektet som konsept, men altså med lavere høyde. Her har vi tatt av etasjene på høyhusene her, vi har lagt på to etasjer på psykisk helsevern så de kommer opp i 5 etasjer, også har vi da gitt plass til det arealet til somatikken som vi har tatt bort her har vi gitt plass til nede på hjørnet i et anlegg her. Fortsatt viser vi da med føde-gyn-nyfødtintensiv rett ved operasjonsavdelingen i hovedbygget. Dette lar seg gjøre, og skal jobbes noe videre med. Vi ser umiddelbart noen utfordringer i forhold til funksjonelle sammenhenger. Vi får litt større avstander i somatikken med nærhet mellom dette arealet her borte og opp til basen i hovedbygget her. Men som vist med hvite volumer, dette er mulig, tomten kan ta de arealene på en slik måte. Vi vil også få en litt annen, som dere ser, en annen oppbygging av volumene, en mere jevnere høyde på hele Aker-tomten i stedet for en oppbygging mot et punkt i midten på tomten.

Da er jeg bedt om å si litt om et annet alternativ som vi også har jobbet med i konseptfasen, det prosjektet jeg viste dere nå tar i bruk store deler av tomtearealet på Aker. Vi har også sett på et alternativ der vi bruker mindre av tomtearealet, altså holder oss mere til det lyse-rosa tomtearealet som OUS eier i dag. Det er flere eiere på dette området, det er blant annet en eier av et ganske stort areal nede i syd, hvor det i dag er boliger, og vi har gjort en studie for å se på hvordan kan sykehuset formes uten å ta i bruk disse arealene. Vi har jobbet med tre alternativer, også her på konseptnivå, ikke så detaljert som skisseprosjekt. Men vi har sett på et alternativ som ligner svært på det basis-alternativet vi har levert, det har vi kalt Utsikt-justert, vi har sett på et som tar mere av de vernede bygningene, og så har vi sett på et prosjekt som heter diagonal, hvor vi har spredd oss mye mer diagonalt over tomten. På utsikt justert så har vi basisprosjektet vårt, vi har skjøvet det opp mot nord, vi har fjernet et bygg til, med vernestatus, og vi har formet om bygningene for psykisk helsevern. Dette er ganske likt i funksjonell bearbeiding som hovedprosjektet, men det forutsetter at man tar i bruk en av disse tre tomtene. Og det forutsetter rivning av et bygg. Skyver vi ennå litt lengre opp for å slippe å bruke den tredje minste tomten her så tar vi enda flere bygninger med vernestatus, og hele bygningsanlegget formes noe annerledes enn det vi har hatt som hoved-løsning i prosjektet. Diagonal er en helt ny variant, her har vi lagt psykisk helsevern opp i nord-øst, det forutsetter at helse helsearena Aker fjernes, for å få nok areal til det store bygningsarealet til psykisk helsevern og TSB. Det forutsetter også at hovedbygget får en annen utforming. Vi har sett litt på konsekvenser av disse alternativene, alle alternativene har økt reguleringsrisiko, vi tar noen flere fredete bygninger, vi får et mindre stramt by-plangrep, en mere rotete veistruktur på området, og det kan være en risiko for at tillatt areal til bebyggelse vil bli redusert når tomte-arealet reduseres. Investeringskostnad, her vil det påløpe noe kostnader, og det må selvfølgelig ses opp mot det man sparer i kostnader til å erverve tomt, og den største kostnaden er nok knyttet til å etablere et forsyningssenter, det gjelder alle alternativene, det må etableres her oppe i nord, og da må 10 000 kvadratmeter eksisterende sykehusareal rives først. Et bygg 4 som ligger her, med operasjon, sterilsentral og døgnområder.
Det siste, utviklingsmuligheter for sykehuset, ja det kan bli begrensede utviklingsmuligheter i fremtiden når man reduserer tomtearealet. Det kan også tenkes at man kan erverve disse tomtene på et senere tidspunkt.

Arkitekt Per Kristian Brynhildsen
Ja, jeg får takke, på vegne av Ratio Architema for at vi får komme å presentere Gaustad.

Dette er nye inngangsplassen, med en fløy som vender mot øst, og mot Gaustad sykehus, og en sentralblokk som markerer den nye inngangen. Jeg har ikke så flott bilder som Nordic, men pedagogisk så har vi prøvd å vise strukturen i skisseprosjektet, ved et konsentrert behandlingsbygg med døgnområdet på toppen. Og denne tegningen viser da også etappe 2 mot syd, og med nye mindre blokker i nord, mens etappe 1 utvikles sentralt, i nær tilknytning til eksisterende rikshospital. Det har vært en forutsetning fra vi satt første strek at det skal bli ett sykehus og ikke to. Og dette baseres da på Gaustads planalternativ 1a. Kan bare nevne at Plan- og bygningsetatens planalternativ to, den forutsetter bygging her nede hvor det ligger mellom 70 og 75 000 kvadratmeter fullt brukbare bygg i dag. Og det vil også gi en delt løsning som ikke har vært ønskelig på Gaustad. For å forklare litt hvorfor sykehuset ser ut som det gjør, så er dette et snitt gjennom eksisterende rikshospital, dagens inngangsplass ligger her, og det grønne her er operasjonsavdeling, det lilla er radiologi, det gule er dagbehandling – poliklinikker. Og den strukturen er videreført over i det nye bygget, operasjon på samme plan som gamle operasjon, i to etasjer, så ligger intensiv og døgnområder over det. Det andre er et prinsippsnitt på tvers som jeg skal gå inn i detalj på. På samme måte som på Aker så er vi da pålagt å vise et alternativ på opp til 42 meter. Det som skjer da er at programmet smøres tynnere ut over tomteområdet, dette viser også utbygging inklusive etappe 2, men sentralbygget må da bevege seg sydover, og vi må da også ta i bruk tomtearealet mellom Gaustad og Rikshospitalet i øst. Og da kommer vi opp i ca. 9 etasjer, pluss underetasje. Nå kan det hende, med det som det ligger an til i vedtaket, inklusive barn, at vi uansett, hvis vi går tilbake til denne, må ta i bruk den fjerde fingeren i denne kammen, som vi har kalt det. Det åpner for en annen måte å fordele høydene på, om vi da ikke kommer ned på 42 meter, så ligger det et forhandlingsrom mellom 1 a og 1b som vi viser her, som vi kan gå i dialog med Plan og bygningsetaten om.

 


Mer fra styremøtet i Helse Sør-Øst 31. januar 2019

Fra media

Dagsrevyen – 31. januar:
Om sykehuset Innlandet
Om Oslo universitetssykehus, intervju med styreleder Svein Gjedrem og leder av Redd Ullevål Sykehus, Rolf Kåresen

Aftenposten: 
Helse Sør vedtar planen om sykehus på Aker og Gaustad, men skal belyse Ullevål som alternativ

Dagens Medisin:
Nå må Erikstein utrede Ullevål
Kommentar: Døren på gløtt for Ullevål