Europas friskeste befolkning i et menneskevennlig samfunn

Foto: Ole Haug

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet –  innholdsoversikt


Vårt prinsipprogram dreier seg hovedsakelig om hvordan vi skal få Europas beste helsetjeneste. Norge har fortsatt en svært god økonomi og en liten befolkning, og har derfor alle forutsetninger til å lykkes. Men Helsepartiet enda høyere ambisjoner; vi vil også ha Europas friskeste befolking

Målet er å ligge i verdenstoppen i folkehelse. Forebygging, helsefremmende tiltak, livskvalitet og gode helsetjenester er nøkkelord. Opplevelsen av lykke, å være verdsatt, å bli sett og bli regnet som verdifull, henger i stor grad også sammen med egen helse. Et trygt og in- kluderende samfunn der alle innbyggerne har muligheter til å skape seg et godt liv, og leve som de selv ønsker, er helsebringende.

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM), med resultat- og målstyring i offentlig sektor, er et menneskefiendtlig styringssystem å jobbe under, og det er vondt å være avhengig av. Modellen er basert på mistillit overfor både ansatte og innbyggerne. Mange tellbare størrelser kontrolleres, måles og telles, for at misbruk, overforbruk, ineffektivitet og illojalitet skal avdekkes. Innbyggerne opplever for ofte at de må slåss mot et system av navnløse byråkrater som ikke tar ansvar for å hjelpe, men heller for å avslå eller henvise til noen andre.

Den kvasi-bedriftsøkonomiske tankegangen som er un-derliggende i NPM er svært lite hensiktsmessig i offentlig sektor. Alt som skal måles må kunne telles, og dette er, ved siden av den innebygde mistilliten, et av de største problemene med resultat- og målstyringen. Penger kan telles, men ekte kvalitet er vanskelig å telle.

Ekte kvalitet kan handle om forebygging: forbrytelser som ikke ble begått, dårlige karakterer som eleven ikke fikk, elevene som ikke ble mobbet, potensielt alvorlige sykdommer som ble avverget og så videre. Du kan telle hvor mange vedtak en saksbehandler i NAV fatter, men du kan ikke telle hvor gode de er for dem som trenger hjelp. Til tross for all målingen faller ofte det viktigste ut, fordi det som virkelig teller, ikke kan telles. Det viktigste, altså kvaliteten, måles ikke godt nok. Vi teller hvor mange behandlinger som er utført på et sykehus, men oppfølgingen av resultatene for pasienten, er mangelfull.

Til tross for all rapporteringen som svært mange ansatte i offentlig sektor er frustrerte over, mangler vi likevel viktig statistikk. Vi har ikke registre over hvor mange som behandles for selvmordsforsøk, hvor mange som lider av MS eller ALS, eller andre svært alvorlige sykdommer og lidelser. Denne listen kan fortsette i det uendelige. Grunnen til dette er blant annet altfor dårlige IT-systemer, både i helsetjenestene og i andre deler av offentlig sektor. Dernest at det meste som rapporteres, dreier seg om økonomi ved det enkelte tjenestestedet.

I kjølvannet av NPM-tankegangen synes det som om systemet har glemt at offentlig sektor primært ikke har til hensikt å tjene penger, de offentlige sykehusene er ikke kommersielle foretak. Prinsipper som LEON (laveste effektive omsorgsnivå) og NEON (nærmeste effektive omsorgsnivå) er et resultat av den samme kortsiktige kvasi-bedriftsøkonomiske tankegangen. Selv om det snakkes varmt om forebygging og rehabilitering i politikeres festtaler, følger det ofte ikke med ressurser.

Forebygging, rehabilitering og habilitering lønner seg ikke for den enkelte enhet, men det er dette deler av befolkningen trenger.

Helsepartiet vil avvikle New Public Management i alle ledd av offentlig sektor.

Livskvalitet kan ikke måles

Forebygging kan ikke telles, habilitering kan heller ikke telles og det er vanskelig å tallfeste rehabilitering. Livskvalitet kan ikke måles og veies og den er vanskelig å gradere. I NPM-tankesettet vil forebygging aldri lønne seg. Det vil rett og slett ikke virke lønnsomt. Det er nærliggende å trekke paralleller til de tidligere kinesiske leger, som fikk betalt for å holde pasienter friske, men ikke når de ble syke.

Helsepartiet mener at vi må forlate disse prinsippene. Det betyr at vi må sette inn massiv innsats på forebygging til hele befolkningen. Trygghet er helsefremmende. Helsepartiet er spesielt opptatt av forebygging for barn og unge. Tidlig innsats er viktig både ved fysiske og psykiske helseproblemer.

For hvert menneske er helse en grunnstein i livet. Noen er født med god helse, andre med store utfordringer. Felleskapets oppgave er å legge til rette slik at menneskeverdet for hvert enkelt menneske etterleves. Forebygging gir mindre lidelse og sykdom hos innbyggerne, og vil samtidig spare samfunnet for unødig bruk av ressurser. Det handler om å starte helsefremmende prosesser, i alle ledd av kjeden og folkehelsearbeid må gjelde hele befolk-ningen, ikke bare de friske.

Vi må legge til rette for helsefremmende tiltak, for ikke alle lidelser kan lindres med piller eller sykehustjenester. Hver og en av oss har kun ett liv og én helse til disposisjon, og den har vi alle rett til å verne om.