Forbrytelser mot barn

Overgrep, omsorgssvikt og vold mot barn er alvorlig kriminelle handlinger og politiet er rette instans. Den kriminelle handlingen skal i likhet med andre straffbare handlinger, behandles i det ordinære rettsapparatet, samtidig må barnet ivaretas selvstendig. Dette bør i første runde skje i fylkesnemnda, på lik linje med andre saker etter barnevernsloven. 

Barn må få langt sterkere vern i slike saker. Barnet skal høres og deres syn skal vektlegges ut fra alder og moden- het. Når barn er utsatt for kriminelle handlinger skal det rutinemessig utarbeides psykologisk sakkyndigrapport og barna skal være sikret traumebehandling. 


Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021