Forebygging og folkehelse

Enkel tilgang til helsetjenester tidlig i et sykdomsforløp er forbyggende. Tidlig innsats er viktig. Helsepartiet vil arbeide for at flest mulig skal settes i stand til å ta ansvar for sin egen helse gjennom egnet teknologi, tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Helsepartiet vil:

  • Styrke helsestasjonene og gjeninnføre ordningen med hjemmebesøk etter fødsel til alle.
  • Ha utvidet femårskontroll ved helsestasjonene for barn som ikke går i barnehage.
  • At alle skoler skal organisere idrettsaktivitet på kveldstid i samarbeid med idrettslag for alle klassetrinn.
  • Ha en time gym / fysisk aktivitet hver skoledag fra førsteklasse. Det vil også styrke læringen.
  • Gi skoleelever mer og bedre samlivs- og seksualundervisning, så de rustes til å møte helt nye livsarenaer med respekt og kunnskap.
  • Gi befolkningen kunnskap om støtte- og hjelpetilbud i nærmiljøet.
  • Satse mer på Frisklivssentraler.
  • Sørge for at ernæringsfysiolog blir en naturlig del av primærhelsetjenesten.
  • Avsette penger til drift og vedlikehold av eksisterende og nye svømmebasseng -også varmtvannsbassenger- ved skoler og institusjoner. Nok bassenger er viktig både for svømmeopplæring og i terapi for kronikere og andre.

Helsepartiets mål er at Norge skal ha Europas friskeste befolkning
Gode helsetjenester (Europas beste) er helt essensielt for å at vi skal nå dette målet – som absolutt er inne rekkevidde i et av verdens land, men vi får ikke Europas friskeste befolkning uten en storstilt satsing på forebygging og folkehelse.

Styringsmodellen New Public Management som preger offentlig sektor i Norge er imidlertid til hinder for en reell satsing på folkehelse. I henhold til denne styringsformen som fokuserer på en veldig kortsiktig tankegang om økonomisk lønnsomhet vil forebygging aldri lønne seg.

Les mer om hva som skal til for at Norge skal få Europas friskeste befolkning i vårt stortingsprogram for 2017-2021


Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle