Fosterhjem, fosterbarn og fosterforeldre

Fosterbarn - støtte til fosterbarn og fosterforeldre

Bedre støtte til fosterbarn og fosterforeldre 

Ved omsorgsovertagelse er fosterhjem det beste for mange barn. Det er viktig å rekruttere gode og stabile fosterforeldre. Å påta seg ansvaret for et fosterbarn er meningsfylt og byr på mange gleder, men det kan i man- ge tilfeller være utfordrende. Fosterforeldres rettigheter, plikter og rammebetingelser må bedres og både fosterbarn og fosterforeldre må få langt bedre oppfølging av kvalifiserte fagpersoner enn i dag. 

Helsepartiet vil: 

  • At alle fosterforeldre skal ha tilgang til krisehjelp alle dager og hele døgnet. 
  • At fosterbarn og fosterforeldre skal tilbys tett oppfølging og avlastning ved behov. 
  • Legge bedre til rette for trygge og gode samvær med biologisk familie og nettverk der dette er mulig og ønskelig av hensyn til barnet. 
  • Vurdere enslige fosterforeldre på like linje med par i hele landet. 


Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021