Gode boliger for mennesker med spesielle behov

Som en følge av HVPU-reformen, der ansvaret for utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommunen til kommunen, ble de tilrettelagte institusjonene for disse gruppene nedlagt. Hensikten var at hver og en skulle få bo i egen bolig, og integreres i lokalmiljøet. I praksis har dette vist seg vanskelig å gjennomføre i mange kommuner. Derfor har det oppstått en type «halv- institusjoner» som delvis er unntatt lovgivningen for heldøgnsinstitusjoner. Helsepartiet er bekymret for den medisinskfaglige kvaliteten og den oppfølgingen beboerne får i det som gjerne kalles «samlokaliserte boliger». Disse boligene er lite kjent og blir i liten grad ført tilsyn med.

Helsepartiet vil:

  • Kartlegge alle slike samlokaliserte boliger.
  • Underlegge de samlokaliserte boligene samme lov- og kvalitetskrav som andre heldøgnsinstitusjoner.
  • Vurdere å åpne små, spesialiserte og egnede institusjoner for psykisk syke og utviklingshemmede med sammensatte og svært store behov, som ikke har mulighet til å bo i egen bolig.
  • Husbankens rolle må styrkes, og det kan ikke være
    opp til den enkelte kommune om den vil benytte seg av Husbankens midler. Et trygt sted er grunnlaget for
    å kunne leve et normalt familieliv, være yrkesaktiv og delta i samfunnet. Dersom en selv eller et familie- medlem får funksjonshindring, kan man risikere å måtte flytte på institusjon dersom boligen ikke er tilpasset.


Forrige:
Sykehjem i verdensklasse
Neste: Fysioterapi for langtidssyke, kronikere og mennesker med store funksjonsnedsettelse

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021