Gode lokalsykehus til folk i hele landet

Hvert år er om lag 1,5 til 2 millioner nordmenn innom et sykehus. Mange venter uakseptabelt lenge på nødvendig helsehjelp. Med en av Europas lengste køer inn i spesialisthelsetjenesten (sykehusene) ser vi at Norge har kuttet for mye i kapasiteten, med nedleggelse av halvparten av sykesengene på 25 år.

I dag har vi drøyt 10.000 somatiske sykesenger til en befolkning på snart 5,3 millioner.

Beleggsprosenter på rundt 93 prosent er godt over det internasjonale forsvarlighetskravet på 85 prosent. Snittet i OECD er 78 prosent. Norge har blant OECDs korteste gjennomsnittsliggetid og et økende antall reinnleggelser.

Menneskefiendtlige insentiver har lagt til rette for denne utviklingen, fordi sykehusene på denne måten tjener mer penger på utskrivinger enn om de hadde latt pasientene bli på sykehus til de var utskrivningsklare. Når sykehusenes mål er mer rettet mot økonomi enn helse, er denne uheldige utviklingen en naturlig konsekvens. Argumenter om at «det er farlig å ligge på sykehus, så pasienten har det bedre hjemme» handler også om at det ikke er investert nødvendig i renhold, vedlikehold eller kvalitetsovervåkning. Slike innsparinger går ut over pasienter og helseansatte.

Helsepartiet vil:

  • Dimensjonere spesialisthelsetjenestens tilbud slik at den i større grad svarer til befolkningens behov. Etterspørselen eksploderer ikke ved økt tilbud, på samme måte som vi ser at befolkningens behov for helsehjelp ikke forsvinner selv om tilbudet er forminsket.
  • Sikre tilgang på gode helsetjenester der folk bor. Lokalsykehusene skal styrkes, ikke stenges. Våre nordlige fylker har helt spesielle værutfordringer som hverken politikere eller økonomer kan rokke ved. De transportbegrensninger dette medfører må vi ta hensyn til. Fødsler i bil er stadig mer vanlig, med all tilleggsrisiko dette medfører. I tillegg bruker vi i dag enorme summer på frakt av pasienter over store avstander, som også utgjør en betydelig merbelastning for syke mennesker. Derfor må lokalsykehusene bestå, styrkes og gjøres til attraktive arbeidsplasser for fagfolk over hele landet.
  • Sikre et tredje, fullverdig sykehus i Finnmark.
  • Splitte opp Oslo Universitetssykehus som ble slått sammen gjennom en prosess av manglende forståelse, finansiering og fornuft. De fire autonome sykehusene skal være: Ullevål, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Rikshospitalet.
  • Ingen sykehus skal selges for å finansiere det utopiske gigantsykehuset på Gaustad.
  • Investere i et renholdsvesen på våre sykehus som har grundighet, hygiene og velvære som sine fremste mål, med mindre press på effektivitet og pris som i dag.
  • Sørge for at kvaliteten på sykehusmat tilsvarer det som serveres i våre fengsler. Helst bedre.
  • Ventelistegarantien må sikres og oppfylles.
  • Straffereaksjoner må inntreffe ved garantibrudd.
  • Ventelistene skal være reelle og åpne for demokratisk innsyn. De skal ikke skjules eller manipuleres, men Helsepartiet vil tilnærmet fjerne helsekøene slik at dette blir et lite problem i fremtiden. (Se prinsipprogrammet).