Helsepartiets hovedsaker – kort fortalt

Helsepartiets hovedmål er store systemforbedringer i helse- og omsorgstjenestene. Dette har vi skrevet om i vårt prinsipprogram som også bør leses. I dette stortings- programmet går vi mer inn på andre samfunnsområder og deler av offentlig sektor, med forbedringspotensiale.

Bevare lokalsykehus med akuttkirurgi og fødeavdelinger i hele landet

Norge er et land med geografiske og værmessige utfordringer. Nedleggelsen av lokalsykehusene kan bety katastrofe for enkeltmennesker, og å legge ned akutt- kirurgi og fødeavdelinger er praksis det samme som å legge ned akuttberedskaper.

Rettssikkerhet

Helsepartiet vi sikre befolkningen rettssikkerhet i møte med offentlige myndigheter. Mange lover, regler og forskrifter blir i praksis og for ofte, ikke fulgt. Offentlige myndigheter begår dessverre stadig lovbrudd overfor innbyggerne. Innbyggernes rettsvern må derfor styrkes betraktelig. Helsepartiet vil ha et uavhengig menneske- rettighetsombud som kan gå inn i enkeltsaker. Norge skal bli en A-nasjon i menneskerettigheter.

Pasientskadeerstatning

Pasienter som blir skadet som en følge av feil behandling, eller manglende behandling, må sikres langt bedre muligheter for å få utbetalt erstatning enn i dag. Helsepartiet vil ha en bred gjennomgang og evaluering av pasientskadeordningen. Behovet for forbedringer er stort.

Immunterapi og andre gjennombruddsbehandlinger

Helsepartiet vi sørge for at alvorlig syke mennesker får de beste medisinene og vil blant annet sikre at kreftsyke, og andre som trenger det, får moderne immunterapi.

Beslutningsforum

Helsepartiet vil legge ned beslutningsforum, som er et udemokratisk og pasientfiendtlig organ, som mangler juridisk forankring og vedtak i Stortinget.

Varslervern

Å varsle om kritikkverdige forhold er en stor belastning. Dette er godt dokumentert. Modige varslere blir for ofte utsatt for gjengjeldelse fra sine arbeidsgivere, og svært mange tør av den grunn ikke å varsle. Demokratiet er avhengig av varslerne, for innbyggerne og skattebeta- lerne må vite hva som skjer i systemene. Det vil trolig alltid være feil og mangler, men de skal ikke skjules eller dekkes til i offentlig sektor. Befolkningen, pressen og politikerne må vite hvordan det faktisk står til” på gulvet”. Derfor er varslere så viktige, og de må vernes om.

Helsepartiet går til valg på å fjerne lojalitetsplikten til alle ansatte i offentlig sektor. I mange tilfeller er denne endog i strid med ytringsfriheten og fundamentale demokra- tiske prinsipper. Gjengjeldelser mot varslere må få langt større konsekvenser for arbeidsgivere/oppdragsgivere. Helsepersonell, politi og selvstendig næringsdrivende er ikke beskyttet mot gjengjeldelse i henhold til varsler- loven. Helsepartiet vil sikre juridisk beskyttelse for alle yrkesgrupper.

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se innholdsoversikt