Helsepartiets program for psykisk helse og psykiatri

4. BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ER HELE SAMFUNNETS ANSVAR

Vi vet at det ofte er vanskelig for barn og unge som sliter å få riktig hjelp, raskt nok. Feil hjelp kan i mange tilfeller gjøre situasjonen enda verre for barnet. Og den riktige hjelpen kan ofte være langt unna.
Utbrente barn og unge som sliter med å fullføre videregående skole er en utfordring både for samfunnet og for den enkelte. Årsakene til at barn og unge har det vanskelig er mange og sammensatte, det handler om mer enn press i samfunnet og psykiske lidelser. Det kan skyldes problemer i hjemmet med syke foreldre, dødsfall i familien, vold, rusmisbruk og fattigdom mm. Det kan også skyldes lærevansker, sykdom hos barnet eller mobbing. 

Helsepartiet har gått inn for at vi skal innføre en norsk variant av TRUST-modellen som har fungert meget godt i Miami, USA. Der har man desentralisert hjelpetiltakene for barn slik at de som skal hjelpe er samlokalisert med skolene. Samtidig er alle ansatte på skolene, fra vaktmester til kontorpersonalet og lærerne opplært til å se etter signaler på at et barn ikke har det bra. Når dette oppdages handles det med én gang, altså samme dag. Barnet får en samtale med en såkalt TRUST-rådgiver som vurderer problemet og foretar seg noe der og da om nødvendig; de kaller gjerne foreldrene til en samtale. Ulike fagpersoner innen barnevern, familievern, psykologer, spesialpedagoger og så videre er tilgjengelig på skolene. 

Miami hadde på nittitallet skyhøye selvmordstall blant skoleelevene og var en by med omfattende sosiale problemer. Miami var også da hovedinngangsporten for narkotika til USA. Kriminalitet, rus, misbruk og vold var et stort samfunnsproblem. I tillegg var det mange konflikter mellom ulike etniske grupper, innvandrerproblematikk og mye fattigdom.
Ved hjelp av TRUST-modellen lyktes Miami å redusere selvmordstallene ned til så godt som null og tallene har holdt seg lave siden. 

Også i Miami innførte de nulltoleranse for selvmord blant barn og unge. Noen reagerer på at selvmord er i fokus, men i praksis betyr en nulltoleranse riktig fokus og høy prioritering av tiltak som sikrer at barn og unge får hjelp raskt slik at situasjonen ikke forverres. Slik slipper den unge å bli fratatt troen og håpet om at det er hjelp å få, at den finnes.  

Ved å flytte deler av barne- og ungdomspsykiatrien og annen kompetanse ut på skolene der barna er, blir fokus snudd fra behandling og reaksjon til forebygging. Tjenestene må rett og slett omorganiseres og ressurser i dette tilfellet flyttes fra spesialisthelsetjenesten til skolene.

Dette vil Helsepartiet innføre i Norge. Det vil ikke bli dyrere. Tvert imot er det mye å spare på å sette inn innsats som monner tidlig. Dette vil være med å hindre noen unge i å bli lovbrytere, få rusproblemer, å skade seg selv og andre, bli syke og det vil forebygge frafall i skolen. Alt dette kan være starten på varig utenforskap, som igjen kan føre til sykdom, uførhet og i siste instans, til selvmord.

Helsepartiet vedtok allerede i 2018 at vi vil innføre en variant av TRUST-modellen i norske barnehager og skoler

Se resolusjonen om denne modellen som vi ikke beskriver nærmere herr av den grunn.

Unge med rusproblemer
Det er for liten kunnskap knyttet til rusproblemer i barne- og ungdomspsykiatrien. Det finnes barn og unge som bruker rus som flukt fra problemer. Når ungdom blir bragt inn på sykehus med rusforgiftning blir de bare unntaksvis spurt om hvorfor de har ruset seg. De blir i liten grad tilbudt oppfølging. Ungdomsrus kan være et signal om at noe er galt, derfor er det viktig at den unge får rask og riktig hjelp. Det finnes ikke noe tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjeneste for barn og unge under 18 år, til tross for mange barn så tidlig som i starten av tenårene utvikler alvorlige rusproblemer.

Helsepartiet vil

  • Sikre at unge med risikofylt bruk av rusmidler får effektiv behandling og oppfølging også̊ i spesialisthelsetjenestene.
  • Sørge for at barne- og ungdomspsykiatrien styrker sin kompetanse, for å oppdage og behandle rusproblemer.
  • Gjenopprette ambulerende team «gatepatruljer» og forebyggende enheter i politiet som oppsøker ungdomsmiljøer og holder øye med og tilbyr hjelp til utsatte barn og unge.
  • Utvide ordningen med fritak for egenandel hos fastlegen opp til 20 år slik at dårlig økonomi ikke skal hindre barn og unge i å oppsøke helsehjelp.
Se også annen politikk for å sikre barn og unge en trygg barndom