Lymfødem

Lymfødem er et relativt ukjent område for folk flest, også for helsefagfolk. Det finnes både primære (medfødte)
og sekundære (oppstått etter sykdom, skader, operasjo- ner) lymfeødem. Felles for alle disse pasientene er at de trenger å få tilpasset kompresjonsplagg som strømper, bukse og lignende for å holde sine, til dels store, hevelser i sjakk og få et liv med best mulig livskvalitet.

Det er lange ventelister for å få hjelp hos fysioterapeut da det i dag ikke er mange nok som jobber med dette.

Fra 1. mars 2016 kom Helse Sør-Østs nye befaling: Endring i praksis for bestilling av kompresjonsplagg og pulsatorer for pasienter med lymfødem/lipødem. Det var ikke lengre anledning for behandlende fysioterapeut -med spesial-kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling- å søke om vedtak for kompresjonsplagg/pulsator hos Behandlingshjelpemidler. Etter denne datoen kreves utfylt skjema fra spesialisthelsetjenesten for å få utgiftene dekket. «Tildeling av behandlingshjelpemidler kan kun skje etter at behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, eller lege med avtale med Helse Sør-Øst, har fylt ut og sendt skjema til Behandlingshjelpemidler»

I praksis betyr dette:

  1. Det som behandlende fysioterapeut med spesialkompetanse tidligere kunne gjøre på en uke, fra utfylling av søknad til pasienten mottok vedtaket, tar nå gjerne flere måneder for nye lymfødempasienter. Dersom ved- kommende ikke har kontakt med spesialisthelsetjenesten er det lang ventetid for å få time hos spesialist. Og hvem er spesialist på lymfødem? Kun én som er kjent, og han job- ber på Aker sykehus. Én person kan umulig behandle alle søknader for pasienter som trenger kompresjonsplagg.
  2.  Leger som jobber i spesialisthelsetjenesten blir satt til å bruke enda mer tid på papirarbeid. Dette er i tillegg et arbeid som gjøres bedre og hurtigere av andre.
  3. Fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette feltet får ikke gjort jobben sin og pasientene lider unødig.

Helsepartiet vil:

  • Gjeninnføre retten for fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødem til å sende inn søknader til behandlingshjelpemidler ang. kompresjonsplagg / pulsator.
  • Gjeninnføre full refusjon på fysikalsk behandling for pasienter med lymfødem/ lipødem.
  • Jobbe for at fagfolk skal få arbeide med det de er utdannet til og slippe unødvendig dokumentasjon og papirarbeid.
  • Legge tilrette for at flere fysioterapeuter med interesse for feltet får mulighet til å spesialisere seg i komplett fysikalsk lymfødembehandling.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021