MS – multippel sklerose

MS er en alvorlig kronisk sykdom med mange ulike forløp. Omkring 11.000 nordmenn lever med diagnosen MS. Det er trolig store mørketall og det finnes i dag ikke tilstrekkelig god registrering av pasienter med MS, eller i hvilken grad MS-pasienter mottar behandling. Mange som har MS er unge kvinner som ikke blir behandlet. Ubehandlet er MS en svært alvorlig sykdom og tidlig diagnostisering er viktig. En MS-diagnose oppfattes fortsatt som stigmatiserende og det er en skremmende diagnose for mange å få, særlig i ung alder. Alle som får diagnosen må få tilbud om tverrfaglig oppfølging og MS-sykepleiere må være en del av primærhelse- tjenesten i hele landet.

Barn kan også rammes av MS. Sykdommen regnes som sterkt underdiagnostisert på barn. Forskere tror at det er rundt 500 barn med MS i Norge, men det er bare rundt 20 barn som har fått diagnosen. Oppmerksomheten rundt barn og MS må økes. Disse barna er utsatte for andre og feilaktige diagnoser, og risikerer derfor feilbehandling.

MS-pasienter trenger et langt bedre behandlingstilbud. Alle MS-pasienter må få den beste «bremsemedisinen», uavhengig av økonomi. De beste medisinene må tilpasses den enkelte pasient raskere enn i dag.

Stamcellebehandling skal være en del av standard- behandlingen av MS og kapasiteten må utvides kraftig. Et problem for MS-pasienter er at det er vanskelig å vite hvor raskt sykdommen utvikler seg og hvor store funksjonstap den syke vil få.

Behandlingen, bremsemedisinene, må pasientene ta uten å ha oversikt over hvor raskt sykdommen ville ha utviklet seg uten. Dette, kombinert med at bremsemedisiner for MS-pasienter har store bivirkninger og medfører risiko, gjør det utfordrende å velge behandling. Her må pasientene få velge selv hvilken risiko de er villige til å ta. God veiledning og hjelp til å velge må ytes den enkelte. Kapasiteten innen spesialisert rehabilitering for MS-pasienter må styrkes og tilgangen på psykologer, logopeder, nevropsykologer og fysioterapeuter må styrkes. Det samme må likepersonarbeidet.

Helsepartiet vil:

  • Etablere to nye rehabiliteringssentere for personer med MS-diagnose, lik MS-senteret i Hakadal.
  • Etablere disse to i varmere strøk for å få best effekt av rehabiliteringsoppholdet.
  • Øke kapasiteten av stamcellebehandling i Norge, unngå at Norske MS pasienter reiser til utlandet for å få behandling. De som ønsker skal få behandling, uavhengig av alder.
  • Øke det økonomiske bidraget til forskning på MS gåten, uavhengig av legemiddelindustrien
  • Få personer med MS inn på fritakslisten for fysioterapi

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021