NAV- Arbeidsledighet

Arbeidsledighet og NAV - dagpenger og arbeidsledige

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Arbeidsledige og dagpenger

Hovedvilkårene for å få dagpenger i dag er at du:

 • har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent) 
 • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene 
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag 
 • er reell arbeidssøker, noe som betyr at du er villig og i stand til (arbeidsfør/frisk) å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge 
 • bor eller oppholder deg i Norge. 

Helsepartiet vil: 

 • Forenkle dagpengeregelverket ved at gjennomsnitts- beregningen av tidligere arbeidstid blir slik at det lønner seg å jobbe, det vil si at man får arbeidsledighetstrygd også dersom man jobber ut over 50 % av tidligere arbeidstid, gradert etter hvor mye man jobber. 
 • Styrke individuell oppfølging av arbeidsledige slik at de kommer fortere ut i ordinært arbeid. 
 • Øke grensen for å motta arbeidsledighetstrygd fra to år til tre år som følge av det stramme arbeidsmarkedet. 
 • AAP-perioden på fire år opprettholdes. 
 • Lovfeste at offentlige virksomheter forplikter seg til å ansatte minst 20 % med redusert arbeidsevne. Å forplikte offentlig sektor i langt større grad enn i dag (2,5 %) er nødvendig for å snu den urovekkende utviklingen. Dette vil føre til at flere mennesker får mulighet til å jobbe. I offentlig sektor er det mange deltidsstillinger som fylles av mennesker med redusert arbeidsevne. Det er ikke akseptabelt å skyve ansvaret over på næringslivet. 

At arbeid skal tilbake i NAV ved at: 

 • Arbeidslivssentrene skal inn i NAVs lokalkontorer. Arbeidslivssentrene er opprettet som en del av IA- avtalen og har bred kontakt med arbeidsgivere i forbindelse med sitt arbeid med å forebygge syke- fravær. Denne arbeidsgiverkontakten bør også brukes til å formidle NAVs brukere uten arbeid. 
 • NAV-kontorene bør i tillegg til økt kontakt med arbeidslivet, få ansvar for en større del av de arbeidsrettede tiltakene i ordinært arbeidsliv. Dette for å styrke NAVs samlede markedsarbeid ut mot arbeidsgivere. Tiltak som krever spesiell fag- kompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer bør NAV fortsatt sette bort. 
 • NAV skal sikre en nasjonal base med data for stillingsmarkedet og grunndataene skal være tilgjengelig for offentlige og private foretak. NAV skal ikke konkurrere med private foretak som tilbyr arbeidsmarkedstjenester. 
 • Blåse liv i arbeidsmarkedsloven §7 om arbeidsgiveres plikt til å melde ledige stillinger til NAV. NAV har med dette en unik mulighet til å gi gode tjenester til brukere og arbeidsgiver, samt å få kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet. 

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021