NAV og arbeidsavklaring

Arbeidsavklaring

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

AAP skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Helsepartiet vil:

  • At det skal være et mål å få folk fortest mulig ut i jobb eller bli kjapt avklart. Mottakere av AAP, arbeids- avklaringspenger må få bedre individuell oppfølging og komme raskere ut i tiltak enn i dag, slik at brukerne unngår lange perioder i passivitet.
  • At barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes. At arbeidspraksis bør tidsbegrenses slik at stønads-
  • mottakere ikke jobber «gratis» for trygd over flere år.
  • Fjerne sperren i NAVs datasystem som pr i dag gjør at CV’ ene til 131.000 personer med nedsatt arbeidsevne aldri kommer opp når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft.
  • Øke minimumssatsen for AAP.
  • Når en bruker får innvilget kompetanseheving mens man mottar AAP må det gis informasjon om f. eks bostøtte, garanti for depositum, støtte til skole- materiell, flyttehjelp, mv. NAV skal da ikke kunne kreve at brukeren tar opp studielån.
  • Sørge for at mottakere av AAP skal avklares innen fire år, samtidig som vi vil hindre at mennesker blir presset over i uføretrygd de ikke ønsker, eller over på sosialstønad til tross for at de oppfyller vilkårene for AAP.

Denne politikken ble vedtatt i 2017. Helsepartiet har i tillegg vedtatt en egen resolusjon om arbeidsavklaringspenger på landsmøtet i 2019.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021