Pleiepenger – pleiepengeordningen

Pleiepenger - Helsepartiet

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Lovforslaget om endring av pleiepenger ble vedtatt i Stortinget 18. 04. 17.

Reglene var slik at foreldre av syke barn (strengt alvorlighetskriterie) kunne få dekket 100 % av lønnen så lenge barnet var sykt. De nye reglene innebærer en dagkonto på 1300 dager hvorav kun 260 er med full lønn. Etter 260 dager reduseres pleiepengene til 66 % av lønnen. Det positive er at flere syke barn innlemmes i ordningen, da det lempes på alvorlighetskriteriet.

Det ble også vedtatt et unntak: ”Etter 1300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år, som på grunn av livstruende sykdom eller skade, har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig.” Dette er et unntak som ikke ivaretar de som alle- rede kan benytte seg av ordningen med pleiepenger, da unntaket ikke gjelder de som er alvorlig, kronisk syke.

Helsepartiet vil:

  • Endre reglene om pleiepenger slik at foreldre med de alvorligst syke barna får 100 % av lønnen så lenge barnet er sykt.
  • At det åpnes en unntaksparagraf man kan søke på dersom en har alvorlig syke barn med varige, store pleiebehov.

Helsepartiet vedtok på sitt årsmøte i 2020 en egen resolusjon om pleiepenger. Det er et stort problem at det tar svært lang tid å få innvilget pleiepenger og at ordningen er svært byråkratisk og rigid. Dette er det siste foreldre med alvorlig syke barn trenger midt i en krise. Syke barn kan ikke vente på byråkratiet.

Helsepartiet er opptatt av å bidra til et samfunn som sikrer alle barn en god oppvekst. I prinsipprogrammet vårt vedtok vi blant annet dette:

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021