Politisk utvalg for borgerlønn

Utvalg for borgerlønn

Bakgrunn

Landsmøtet vedtok å nedsette et utvalg som skal jobbe med et forslag til resolusjon knytte til borgerlønn

Valgkomiteen i Helsepartiet har fått i oppdrag å finne medlemmer til dette utvalget. Sentralstyret vedtok 2. august optimalt deltagerantall er 4-7 personer.

På sentralstyremøte 22. Oktober 2017 ble følgende utvalg nedsatt etter innstilling fra valgkomiteen.

Medlemmer:

  • Bente Åkre Rogne
  • May Lisbeth Knutsen
  • Catharina Dørumsgård
  • Kåre Birger Grebstad
  • Lilly Sævik

Varemedlemmer

  • Inger Mette Gustavsen
  • Trude Lilleeng

Sentralstyret vedtok følgende mandat og arbeidsoppgaver:

Utvalget bør sette seg inn i argumentene for borgerlønn og i resultater av og begrunnelser for forsøk med borgerlønn i andre land.

Utvalget skal utarbeide et bakgrunnsnotat med faktainformasjon om borgerlønn og gå bredt ut for å samle kunnskap og finne måter motta innspill fra medlemmer og andre. Dette kan gjøre ved invitere til debatter eller på andre måter. 

Etter en nøye gjennomgang kan utvalget lage et forslag til resolusjon for Helsepartiet knyttet til borgerlønn.

1. desember – frist for innlevering av bakgrunnsnotat til sentralstyret som distribuerer dette til medlemmer og andre interesserte. 31. Desember frist for innlevering av resolusjonsforslag.
31. desember frist for utarbeidelse av resolusjonsforslag
Forslaget skal være på maksimalt 2 A4-sider med overskrift brødtekst og kulepunkter. (Det beste er om forslaget ikke overstiger 1 A4-side)

Videre behandling av resolusjonsforslaget
Resolusjonsforslaget sendes sentralstyret som gjennomgår og distribuerer til fylkeslagsledere for behandling på fylkeslagenes ordinære årsmøter i januar. Endringsforslag fra fylkeslagene sendes utvalget innen 31. januar. Utvalget gjennomgår og innarbeider eventuelt endringsforslag og sender sitt endelige forslag til resolusjon til sentralstyret innen 14. februar. Forslaget blir deretter sendt ut sammen med bakgrunnsnotatet til uravstemning blant alle medlemmer.