Politisk utvalg for rettssikkerhet for varslere

Utvalg for rettssikkerhet og varslervern

Vedtatt i sentralstyremøte 22. oktober 2017


Bakgrunn
Landsmøtet vedtok å nedsette et utvalg som skal jobbe med et forslag til resolusjon knytte til rettsikkerhet og varslervern. Sentralstyret valget 22. oktober medlemmer til begge utvalgene etter innstilling fra valgkomiteen i hovedorganisasjonen.

Valgkomiteen i Helsepartiet har fått i oppdrag å finne medlemmer til dette utvalget. Sentralstyret forslo 2. august et deltagerantall på 4-7 personer.

Sentralstyret vedtok på møte 22. Oktober 2017 å nedsette følgende utvalg etter innstilling fra valgkomiteen.

Medlemmer

  • Geir Nordli
  • Erling Steen
  • Nils Trana
  • Marianne Bergvall
  • Heidi Sunde
  • Gerd Tove Orvedal

Varamedlemmer

  • Margareth Berli
  • Andre Berli Delgado
  • Siegbrit Tranaas.

Sentralstyret vedtok i samme møte følgende mandat og arbeidsoppgaver:

Utvalget bør sette seg inn i argumentene for problemstillinger knyttet til rettssikkerhet spesielt knyttet opp mot vern for varslere og problemstillinger knyttet til dette spesielt i helse- og omsorgssektoren.

Utvalget skal utarbeide et bakgrunnsnotat med faktainformasjon om rettsikkerhet og varslervern og gå bredt ut for å samle kunnskap og finne måter motta innspill fra medlemmer og andre. Dette kan gjøre ved invitere til debatter eller på andre måter.

Etter en nøye gjennomgang kan utvalget lage et forslag til resolusjon for Helsepartiet knyttet til rettssikkerhet og varslervern.

1. desember – frist for innlevering av bakgrunnsnotat til sentralstyret som distribuerer dette til medlemmer og andre interesserte.
31, desember frist for utarbeidelse av resolusjonsforslag
Forslaget skal være på maksimalt 2 A4-sider med overskrift brødtekst og kulepunkter. (Det beste er om forslaget ikke overstiger 1 A4-side)

Videre behandling av resolusjonsforslaget

Resolusjonsforslaget sendes sentralstyret som gjennomgår og distribuerer til fylkeslagsledere for behandling på fylkeslagenes ordinære årsmøter i januar. Endringsforslag fra fylkeslagene sendes utvalget innen 31. januar. Utvalget gjennomgår og innarbeider eventuelt endringsforslag og sender sitt endelige forslag til resolusjon til sentralstyret innen 14. februar. Forslaget blir deretter sendt ut sammen med bakgrunnsnotatet til uravstemning blant alle medlemmer.