Helsepartiet vil jobbe for demokratisk, menneskevennlig og fremtidsrettet politikk på alle samfunnsområder

Helsepartiet vil utvikle politikk på flere samfunnsområder fortløpende og skal lage Stortingsvalgprogrammer og kommunevalgprogrammer som omfatter flere viktige samfunnsområder.

Imidlertid ønsker vi å synliggjøre viktige standpunkter i noen hovedspørsmål. Vi har tro på demokratiet og vil at potensielle velgere, støttespiller og medlemmer skal ha mest mulig kunnskap om vår politikk.

Helsepartiet vil:

 

 • Etablere seg som et blokkuavhengig parti som samarbeider med de partiene som til enhver tid vil føre den helsepolitikken som ligger nærmest Helsepartiets.
 • Arbeide for å avskaffe foretaksmodellen og bygge ned elementer knyttet til New Public Management, til fordel for serviceledelse, personalforvalting etter nordisk modell og mer tillitsbasert ledelse, i hele offentlig sektor.
 • Arbeide for likestilling mellom alle mennesker.
 • Legge forholdene til rette for privat næringsliv og støtte innovasjon, forskning og etablering av ny teknologi.
 • Støtte fortsatt medlemskap i EØS og et tett europeisk samarbeid, i en ustabil tid må
 • Norge søke samarbeid og styrke med våre europeiske naboer.
 • Arbeide for et sterkt norsk forsvar basert på vår allianse i NATO.
 • Arbeide for og støtte forpliktende internasjonalt samarbeid for å løse globale utfordringer som klimaproblemene, flyktningkrisen og andre store spørsmål der felles internasjonale løsninger er nødvendig.
 • Forby tildekking av ansiktet i det offentlige rom. Hodeplagg kan ikke forbys.
 • Kutte alle subsidier til pelsdyrnæringen.
 • Opprette et nasjonalt dyrepoliti.
 • Beholde skattenivået i samfunnet på dagens nivå men vri skatteleggingen fra skatt på arbeid, til skatt på forbruk og eiendom på nasjonal basis.

Næringsliv og arbeid

 

 • Redusere byråkratiske krav for småbedrifter.
 • Innføre en lov som sikrer at bedrifter innen gitte forutsetninger kan søke om konkursbeskyttelse (a la «Chapter 11» i USA) for å få tid til å reorganisere og komme seg ut av en vanskelig situasjon. Store verdier og mange arbeidsplasser går tapt som følge av konkurser som kunne ha vært unngått.
 • Ta i bruk både offentlige og private krefter når det er til det beste for landets befolkning.

Miljø

 • En forutsetning for god helse er et godt miljø. Menneskelig aktivitet påvirker miljøet og en etterlevelse av Parisavtalen er helt vesentlig.
 • Støtte utfasing ut fossilbiler.
 • Arbeide for å presse frem flere, bindende og internasjonale klimaavtaler.

Migrasjon og innvandring

 • Flyktninger og innvandrere skal gjennomgå en grundig helsesjekk ved ankomst, for kartlegging av somatisk og psykisk helse, med spesielt fokus på smittsomme og eller farlige lidelser. Nyankomne skal sikres god helsehjelp og oppfølging.
 • Arbeide for å opprettholde dagens asylinstitutt for mennesker på flukt fra farer, blant annet ved å sikre at asylinstituttet ikke uthules.
 • Gi amnesti til ureturnerbare og lengeværende papirløse immigranter slik at denne gruppen kan få helsehjelp og bli deltagere i det offisielle arbeidslivet i stedet for å at de må skaffe seg midler til livsopphold i det svarte og grå markedet.
 • Øke adgangen for asylsøkere med dokumentert identitet til å ta arbeid og skolegang mens søknaden behandles.
 • Sørge for langt raskere behandling av asylsøknader.
 • Skille asylsøkere med dokumentert identitet fra dem som ikke kan dokumentere sin identitet – det skal ikke lønne seg å komme til Norge uten identitetspapirer.
 • Sørge for rask retur av asylsøkere som ikke har rett til beskyttelse og som får avslag på sine søknader.
 • For lengeværende asylbarn må FNs menneskerettigheter vektlegges mer enn asylpreventive hensyn.
 • Gi midlertidig opphold til ureturnerbare asylsøkere som har fått avslag og mulighet til å ta arbeid og utdanning, for dem som kan dokumentere sin identitet.
 • Gjøre det enklere for arbeidsinnvandrere å få opphold i Norge dersom de har arbeid og kan forsørge seg selv og sin familie. Norge trenger flere virksomme samfunnsdeltakere.

Offentlig sektor for øvrig:

 • Bygge ned styringsprinsippene fra NPM som bygger på mistillit til den enkelte offentlig ansatte, også i byråkratiet, administrasjon og ledelse, og til innbyggerne. Innen mye av offentlig sektor har målstyring og dokumentasjonskravene tatt fullstendig overhånd, og i mange tilfeller overskygger systemkravene den ansattes mulighet til å tilby innbyggerne gode tjenester.
 • Stoppe innføring av ressurskrevende systemer som er mer til hinder enn til fremme for å dekke befolkningens behov.

Helsepartiet vil ikke:

 • Gå inn for oljeutvinning i Lofoten, Senja og Vesterålen
 • Bygge ned matjord

Forrige: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle!