Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side. Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF)


En kraftig helseinvestering må til for å få å gjenreise en ambisiøs helsepolitikk. Dette trengs for å dimensjonere tilbudet til å møte behovene, for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i materiell og bygninger, til IKT-satsing, støtte til medisinske forskningsbedrifter og utdannelse av helsepersonell. Et helseløft er vår felles investering i fremtiden.

Pasientens behov skal være ledestjerne i alle beslutninger.

LEDELSE

 • En tydelig, helhetlig politisk ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
 • Arbeide for ett felles regionalt forvaltningsnivå for helsetjenestene.
 • Styrke helseinstitusjonenes autonomi, dens lokale forankring, og det selvstendige ansvar for behandlingen.
 • Styrke den faglige styringen av helse og omsorgstjenestene. Fagfolk skal gis større tillit og ansvar for å utøve faget sitt til beste for pasienten. Det vil styrke tilliten til helsetjenesten, til den enkelte helseansatte og øke den indre motivasjonen.
 • Innføre ledelsesmodeller som vektlegger tilrettelegging fremfor styring.
 • Økt bruk av kombinerte stillinger hvor lederfunksjon kombineres med direkte pasientrettet arbeid.
 • Bruk av åremål ved ansettelse i de øverste stillingene i helsesektoren.
 • Åpenhet i alle beslutninger. Demokratiet skal ha innsyn i utviklingen av helsetjenesten. Lojalitetsplikten er til hinder for dette, den beskytter omdømmet, ikke pasient, ansatte eller helsetjenesten. Et oppgjør med fryktkulturen er tvingende nødvendig.

TJENESTETILBUD

 • Dimensjonering av tjenestetilbudet basert på realistiske analyser av brukernes behov.
 • Styrket tilgang til fysioterapeuter og psykologer i kommunene. Avvikle ordningen med driftstilskudd og innføre reelt, fritt behandlingsvalg.
 • Flere sykehjemsplasser, og styrket botilbud for eldre som ikke klarer seg i egen bolig.
 • Nasjonal bemanningsnorm i omsorgstjenesten.
 • Øke poliklinisk kapasitet og antallet sengeplasser i sykehusene. Avvikle køene.

ORGANISERING

 • Sikre at en felles IT-løsning for alle helseinstitusjoner raskt kommer på plass gjennom å anskaffe ferdig utprøvde og kvalitetssikrede løsninger.
 • Gjeninnføring av støttepersonell ved helse- og omsorgsinstitusjonene.
 • Erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering.
 • Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Målstyring, unødig kontroll og
 • detaljstyring fremmer ikke gode tjenester. Erstatte New Public Management med tradisjonell skandinavisk, tillitsbasert ledelse i hele offentlig sektor; politi, skole, universiteter, forsvar, NAV mv.

KVALITET

 • Helsetilsyn og Fylkesleger skal være selvstendige organer som ikke er underlagt Helsedepartementet.
 • Gjennomgå praksis i Norsk Pasientskadeerstatning med siktemål å styrke pasientenes rettigheter ved pasientskade.
 • Etablering av fagrevisjon av helseinstitusjonene som skal gjennomføre tilsyn av institusjonenes virksomhet og praksis for å sikre høy kvalitet i alle deler av tjenestene og for å bidra til å redusere uønsket variasjon.
 • Arbeide for en kulturendring med økt åpenhet om feil og mangler i tjenestene.
 • Sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk og utbres i helsetjenestene.
 • Styrke en desentralisert spesialisthelsetjeneste ved satsing på lokalsykehusene.
 • Styrket geriatrisk tilbud.
 • En stor og reell satsing på rehabilitering og habilitering.

Forrige: Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?
Neste: Utfordringene: Hva er egentlig galt med dagens helsepolitikk?


Kapitler i prinsipprogrammet