Psykisk helse

Psykiske helseproblemer må likestilles med somatisk sykdom.

Mennesker med psykiske lidelser skal få gode helsetjenester. Mange med psykiske lidelser har også andre helseutfordringer og psykisk syke har klart lavere levealder enn gjennomsnittsbefolkningen. Det er dessuten viktig å ha fokus på pasientens helhetlige livssituasjon. Bolig, arbeid og sosialt nettverk er viktig for både fysisk og psykisk helse. Helsepartiet vil arbeide for at det skal bli lettere for den enkelte å få hjelp også på disse områdene.

Det er fortsatt stigmatiserende med psykisk sykdom. Negative holdninger i samfunnet til mennesker med psykiske lidelser kan være en tilleggsutfordring både for pasient og pårørende. Diagnoser kan føre til store vanskeligheter for mange med hensyn til forsikring, utdanning, førerkort, visum og arbeid med mer.

Å være pårørende til mennesker med psykiske lidelser kan være en stor påkjenning. I ekstreme tilfeller kan det også være farlig.

Helsepartiet vil:

 • Ruste samfunnet og pasientene med virkemidler for tidlig, psykisk helsehjelp.
 • Sikre at pasienter med psykiske utfordringer får god helsehjelp.
 • At hjelp og behandling skal styres av behov, ikke av diagnoser.
 • Ha gode lavterskeltilbud der mennesker med psykiske utfordringer kan få hjelp til livsmestring og et sosialt nettverk.
 • At diagnoser skal brukes med stor forsiktighet når det gjelder barn og unge på grunn av de uheldige konsekvensene en diagnose kan føre til senere i livet.
 • Arbeide for større åpenhet og forståelse i samfunnet rundt psykiske lidelser.
 • Hindre at pasienter som sliter med både rusavhengighet og psykiske lidelser faller mellom to stoler. Rusavhengighet henger ofte sammen med psykiske lidelser og det må utvikles helhetlige behandlingstilbud.
 • At tvang i hovedsak kun benyttes mot farlige pasienter og i så liten utstrekning som overhodet mulig og forsvarlig.
 • Dersom en pasient er til fare for seg selv kan tvang benyttes, men kun som siste utvei og da på en måte som sikrer at verdigheten til et menneske i en svært sårbar situasjon ivaretas.
 • Dersom pasienter må hentes av politiet bør det som hovedregel være helsepersonell til stede.
 • Sikre umiddelbar tilgang på psykisk helsehjelp for mennesker i livskriser.
 • Styrke psykolgtilbudet.
 • Sikre at pårørende som påtar seg hjemmeomsorg for personer med psykiske helseproblemer får økonomisk støtte og veiledning.
 • Sørge for støtte til pårørende. Barn med psykisk syke foreldre er spesielt utsatte og må sikres hjelp og støtte i hjelpeapparatet.
 • Sørge for at hele familien inkluderes når det opprettes en individuell plan for psykisk syke, men samtidig sørge for at taushetsplikten overholdes og at pasienten beskyttes. I en del tilfeller kan familien være en del av pasientens problem og en del av årsaken til de psykiske lidelsene.
 • Pårørende må få langt bedre beskyttelse dersom den syke utgjør en fare for dem.

Dette ble vedtatt som en del av Helsepartiets prinsipprogram i 2017. Helsepartiet har siden vedtatt mye politikk knyttet til psykisk helse, psykisk helse og psykiatri. På landsmøtet i 2020 vedtok vi et eget program for psykisk helse og psykiatri.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle