Ryddigere lovgivning

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Helsepartiets prinsipprogram handler om hvordan Helsepartiet vi innføre en ny og bedre helse-politikk som setter hensynet til befolkningen før hensynet til systemene selv. Prinsipprogrammet tar særlig opp den overordnede organisering av helse- og omsorgstjenestene, samt situasjonen til spesielt utsatte grupper som ofte har stort behov for helse- og omsorgstjenester. I dette kapittelet går vi inn på konkrete problemområder.

Ryddigere lovgivning i helsesektoren

Helsesektoren er tynget av et overlesset, uoversiktlig og ressurskrevende lov- og regelverk. Lover og regler brytes i stort omfang, og håndheves dessuten ulikt, noe som fører til at ansvar og tillit forvitrer. Lovbruddene får få konsekvenser for dem som sitter med makten. Innbyggernes mulighet til å få sine rettigheter innfridd er i mange tilfeller begrenset. For ofte ser vi at det ikke handler om å ha rett, men å få rett.

Helsepartiet vil:

  • Ha et mer oversiktlig og pasientlojalt lovverk.
  • Rydde opp i helselovgivningen og fjerne sovende lover, lovstridige regler, forskrifter og praksis.
  • Gjennomgå og styrke helsetilsynsmyndighetene og innføre reelle sanksjonsmuligheter.
  • Gjennomgå praksisen i, og organiseringen av, Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), samt foreta nødvendige endringer for å styrke pasientenes rettssikkerhet i slike saker.