Sammendrag av hovedpunktene fra Helsepartiets prinsipprogram

Helsepartiets prinsipprogram ble vedtatt 8. februar 2017 og er grunnsteinen i Helsepartiets politikk og ideologi.
Se hele prinsipprogrammet her.

Helsepartiet vil:

 • innføre en ny styringsmodell i offentlig sektor med omfattende systemforbedringer
 • fjerne foretaksmodellen i sykehusene
 • sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Målstyring, unødig kontroll og detaljstyring fremmer ikke gode tjenester
 • legge ned de regionale helseforetakene
 • styrke helseinstitusjonenes autonomi, dens lokale forankring, og det selvstendige ansvar for behandlingen
 • innføre samordnede, regionale forvaltningsnivåer for primær- og spesialisthelsetjenestene
 • erstatte New Public Management med tradisjonell skandinavisk, tillitsbasert ledelse i hele offentlig sektor; politi, skole, universiteter, forsvar, NAV m fl
 • gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene
 • gjennomføre en nødvendig tillitsreform og en omstilling i byråkratiet
 • fjerne lojalitetsplikt og innfase økt åpenhet om feil og mangler i tjenestene
 • sikre at en felles IT-løsning for alle helseinstitusjoner raskt kommer på plass gjennom å anskaffe ferdig utprøvde og kvalitetssikrede løsninger
 • prioritere helsesektoren høyere – bruke større andel av BNP på helse og omsorg
 • erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering
 • sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk og utbres i helsetjenestene
 • redusere ventetid og helsekøer
 • sørge for en storsatsing på eldreomsorgen
 • få en stor og reell satsing på rehabilitering og habilitering
 • innføre åremål til de øverste stillingene i helsesektoren, også i byråkratiet
 • innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorgstjenestene
 • gjeninnføring av ulike støttepersonell ved helse- og omsorgsinstitusjonene
 • styrke en desentralisert spesialisthelsetjeneste ved satsing på lokalsykehusene
 • styrke det geriatriske tilbudet

 

Les mer av Helsepartiets stortingsprogram for 2017-2021