Sosialhjelp

Sosialhjelp er ment å være velferdsstatens siste skanse - man skal være varsom med å legge begrensninger på denne hjelpen

Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre alle en midlertidig inntekt til et forsvarlig livsopphold. 

Helsepartiet vil: 

  • Sørge for at økonomisk sosialhjelp skal være på et nivå man kan leve av, det vil si å øke sosialhjelpen til laveste fattigdomssats på 101 000 kroner (OECD-skalaen) 
  • Hindre at barns inntekt fra småjobber (lommepenger) skal legges til foreldrenes inntekt og gå til fradrag ved utbetalinger. 
  • At man innfører en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (uten boutgifter) som prisjusteres hvert år. Denne normen må minimum tilsvare Statens institutt for forbruksforsknings standard for et nøkternt livsopphold.
  • Styrke innbyggernes rettigheter, også når de mottar sosialstønad. NAV kan i dag kreve eiendeler solgt slik at klienten har en ”nøktern standard”. Dette kan falle svært uheldig ut når mottakere må selge egen bolig. I slike tilfeller må det tas hensyn til at kostnadene ved annen bolig totalt kan bli høyere enn dersom brukeren får beholde egen bolig. Dette er spesielt viktig for familier. 
  • At arbeidspraksis bør tidsbegrenses slik at stønads- mottakere ikke jobber «gratis» for trygd over flere år. 
  • At NAV skal ha et våkent øye når det gjelder aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – noen brukere kan være syke (rus, fysisk eller psykisk sykdom som ikke kvalifiserer for uføretrygd, som har fått avslag på AAP selv om de er syke). Sosialstønad skal være det nederste sikkerhetsnettet i samfunnet vårt og det må utvises varsomhet med å frata mennesker som ikke har mulighet til å gjennomføre aktivitet den siste mulighet til å klare seg økonomisk. 
  • Styrke kvalifiseringsprogrammet og sørge for god, individuell oppfølging. Helsepartiet vil arbeide for at tiltakene i programmet blir forbedret slik at det blir en reell mulighet til å komme i jobb. 

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021