En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk

En god og trygg eldreomsorgEldre er like forskjellige som den øvrige befolkningen. Seniorpolitikken skal også fokusere på de eldre som en viktig ressurs i samfunnet. Ikke minst bidrar mange seniorer med viktig frivillig innsats. Helsepartiet vil at eldre skal kunne arbeide og bidra i den grad de selv ønsker det. Det må etableres gode, ulike tilbud til eldre som i varierende grad har behov for bistand i hverdagen. Dette skal gjøres med et langt bedre hjelpetilbud til eldre som bor i eget hjem og med flere ulike former for seniorboliger og omsorgsinstitusjoner som gir større rom for individuelle tilpasninger og valgmuligheter.

Helsepartiet tror ikke på myten om at alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Mange eldre er altfor syke før de får innvilget sykehjemsplass. Det må være et mål at mennesker skal være friskest mulig, og klare seg godt i eget hjem. Eldre med behov som selv ønsker dette skal få tilbud om plass på sykehjem eller i egnede omsorgsinstitusjoner. Eldre pasienter skal også sikres et langt bedre tilbud på sykehusene, geriatrien må rustes opp. Eldre har ofte behov for lengre liggetid på sykehusene. Eldre syke mennesker skal ikke være kasteballer mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Helsepartiet vil:

 • Gjennomføre stort eldreløft og heve kvaliteten i hjemmetjenestene, i omsorgsboliger og i sykehjemmene. Tilbudene må i langt større grad tilpasses den enkeltes behov og ønsker; igjen behøves et samarbeid mellom fagfolk og pasienter.
 • Styrke det geriatriske tilbudet i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha økt bemanning på sykehjemmene. Sykehjemspasienter har ikke bare fysiske behov, også psykiske behov skal dekkes.
 • Innføre nasjonal bemanningsnorm og kompetansekrav.
 • Innføre aktiv omsorg, som kan bety at hver enkelt pasient får lov og mulighet til å delta med sine ressurser- om de er små eller store. Mestringsglede er psykisk omsorg.
 • Fjerne praksis som fratar sykehjemsbeboere de samme rettigheter og helsetjenester som resten av befolkningen. Verdighetsgarantien skal være mer enn tomme ord!
 • Opprette spesialiserte sykehjem der det er grunnlag for dette i befolkningen.
 • Demenskoordinator skal være en del av det lokale tilbudet. Øke folkeopplysningen om demens.
 • Sørge for fysisk aktivitet og fysioterapi i sykehjemmene og til hjemmeboende eldre.
 • Satse mer på hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestene.
 • Lovfeste at sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner skal ha heldøgns tilgang til lege på vakt, hele året.
 • Styrke alderspsykiatrien. Mange eldre med psykiske problemer mottar lite hjelp fordi de er «for gamle». Dette er diskriminering.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle