Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus – Pressemelding 21. april 2020

De eldste blir nå diskriminert

Pressemelding fra Frp Oslo, Rødt Oslo, Helsepartiet Oslo og aksjonen Koronasyke eldre må få komme på sykehus 22. april 2020 PDF – PM- Frp Oslo, Rødt Oslo, Helsepartiet Oslo – eldre må få hjelp på sykehus for Covid19 I Helsedirektoratets veileder for prioriteringer i forbindelse med koronaviruset anbefales det at beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre med hjemmetjenester bare helt unntaksvis skal få behandling på sykehus for Covid19, selv om de er alvorlig syke. Aina Stenersen (FRP), leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, mener at dette er diskriminering av de eldste.

– Den siste oppdateringen jeg fikk viser at cirka 80 beboere på sykehjemmene i Oslo er smittet. Bare de siste to dagene har det vært seks ny dødsfall på grunn av korona på sykehjem i Oslo. Totalt har 25 av våre sykehjemsbeboere mistet livet til nå. Jeg er svært bekymret. Sykehjemsdirektør Helge Jagmann bekreftet forrige onsdag i et møte med oss i utvalget at sykehjemsbeboere med koronasykdom ikke skal legges inn på sykehus. Det er ikke holdbart. Alle må få en grundig, individuell medisinskfaglig vurdering av om de har behov for sykehusinnleggelse, sier hun.

Maren Rismyhr (Rødt) sitter i helse- og sosialutvalget. Onsdag stilte hun en rekke spørsmål til helsebyråd Robert Steen og fagdirektør Jagmann. Hun er spesielt bekymret for at hjemmeboende eldre med alvorlig koronasykdom legges inn på helsehus i stedet for på sykehus.

– På Solvang helsehus er det opprettet et såkalt koronasykehjem, med 63 plasser. Jagmann informerte om at rundt 2/3 av plassene er belagt. Fem av pasientene har dødd. Et helsehus har klart mindre ressurser enn et sykehus, blant annet mangler de respiratorbehandling. Pasienter som har så alvorlig koronasykdom at de ikke kan være hjemme lenger må legges inn på sykehus, sier Rismyhr.

For noen uker siden var vi en situasjon der vi ikke hadde oversikt over epidemien og det var snakk om tøffe prioriteringer i sykehusene dersom vi ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle. Dette er ikke situasjonen ved sykehusene nå, derimot er det store utfordringer mange steder i sykehjemmene og i hjemmetjenestene.

 – Mens det nå er ganske rolig på sykehusene og antallet koronapasienter går ned, ser vi at antallet som dør på institusjoner uten å ha fått sykehusbehandling er sterkt økende. 60 prosent av dødsfallene skjer nå på sykehjem eller andre institusjoner. Tallet på hvor mange som har alvorlig koronasykdom er også misvisende siden bare de som er innlagt på sykehus telles med. Episenteret er nå på kommunale institusjoner. Det er dit innsatsen nå må rettes, sier leder i Helsepartiet Oslo, Lene Haug.

Følge fasteaksjonen på Facebook
Vi mener alle at terskelen for sykehusinnleggelse er for høy for de aller mest sårbare innbyggerne i Oslo kommune. Derfor ber vi om at det innføres strakstiltak for å redde liv og for å avlaste kommunen. Ullevål sykehus har bygget opp stor kapasitet for behandling av Covid19-pasienter både i og utenfor intensivavdeling. Sykehusene har langt mer ressurser og kompetanse når det gjelder å behandle denne sykdommen, og sykehusinnleggelse vil kunne gi mange en bedre prognose. Sykehushjelp vil også gjøre det mindre smertefullt for pasientene å gjennomleve sykdommen. – Koronasykdom er ikke en dødsdom. De fleste overlever også blant de aller eldste, men mange er avhengig av sykehusinnleggelse for å overleve. Slik hjelp skal ikke nektes noen som kan ha nytte av det, sier Stenersen.

Fredag tok Lene Haug initiativet sammen med sykepleier Per Aschjem til å starte hasteaksjonen «Koronasyke eldre må få sykehusbehandling» Aksjonen har fått med seg flere leger og andre helseansatte som støttespillere. Aksjonen vil få endret de nasjonale anbefalingene som legger sterke begrensinger på mulighetene de svakest gruppene har til å få behandling på sykehus. Aksjonsgruppen tilbyr også direkte assistanse til pasienter og pårørende som ønsker hjelp til sykehusinnleggelse. Frp Oslo, Rødt Oslo og Helsepartiet støtter også aksjonen. Haug og Aschjem jobber i tillegg med å få med fagforeninger og pasientforeninger. Tilbakemeldingene viser at mange er bekymret for at de eldste, og andre sårbare grupper, ikke får tilgang til sykehusbehandling for Covid19-sykdom.

 

– Vi kjenner forholdene i Oslo best, og her har ikke sykehjemmene mulighet og kapasitet til å gi god nok behandling til alle. Veldig mange har behov for spesialisert behandling i sykehus av spesialister på geriatri, infeksjonsmedisin og intensivmedisin. Dette tror vi nok gjelder i hele landet, men Oslo er hardest rammet av epidemien så situasjonen er mest prekær her. Noen eldre er så skrøpelige at det er etisk uforsvarlig å flytte dem, men de relativt friske eldre må bli vurdert medisinsk for overflytting til sykehus, spesielt nå som det kapasiteten finnes. Covid19 gir ikke en symptomfri død. Ofte er det dramatisk med høy feber og kvelningsopplevelser. Sykehjem har ofte ikke kompetanse på lindring av dette, som også er nytt for alle helsearbeidere. Det er ingen influensa, dette krever mye mer av helsevesenet. Vi har fått med oss folk fra hele landet som skal jobbe opp mot kommunestyrer og helsemyndigheter. Vi jobber både nasjonalt og lokalt -for dette haster. Alt for mange av de eldste dør av denne sykdommen, mange kunne overlevd ved å få riktig behandling på sykehus, sier Haug.

 

– Dette handler også i høy grad om kapasiteten i kommunehelsetjenesten. Det er spesielt press på helse- og velferdstjenestene, hvor det nå ifølge byrådet må jobbes kontinuerlig med tilpasninger for å opprettholde bemanning i kritiske funksjoner. Flere koronapasienter innlagt på sykehus vil også minke faren for smittespredning både blant beboere og ansatte på institusjonene -og ikke minst i hjemmetjenestene som også mangler smittevernutstyr, sier Rismyhr.

 

– Vi er midt i en pandemi, en ny sykdom som vi mangler kunnskap om og som nå sprer seg i sykehjemmene som ikke er innrettet eller utstyrt for å ta seg av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer. Isolasjonsforholdene er ikke gode nok og demenspasienter byr på store smittevernsutfordringer. De ansatte mangler kompetanse og smittevernutstyr, samt at bygningene er ikke egnet til å hindre smittespredning, sier Haug.

 

– Det er viktig å huske på at også de øvrige beboerne og pasientene har det tøft nå og trenger mer omsorg enn normalt. Ikke minst når de savner besøk av pårørende. At flere blir lagt inn på sykehus vil hjelpe også andre pasienter og de ansatte. Når det nå er mye ledig kapasitet på sykehusene må denne utnyttes til beste for alle, sier Stenersen.

Dette er praktisk, men først og fremst en prinsippsak.  Den anbefalte praksis synes aldersdiskriminerende. Dette til tross for at alder er frafalt som selvstendig element i prioriteringsvurderingene. Det er knyttet bekymring til om anbefalingene fra Helsedirektoratet kan ha skapt en oppfatning i kommunehelsetjenestene av at ingen eldre bør legges inn på sykehus i disse dager. Professor i geriatri og overlege ved geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus er bekymret. Han og flere kolleger på sykehusene har de siste ukene lurt på hvor det har blitt av akuttpasientene. (Se også Wyllers kronikk i Tidsskriftet for Den Norske legeforening https://tidsskriftet.no/2020/04/kronikk/hvileskjaer-i-pandemien-ma-brukes-til-bedre-planlegging-de-eldste)

– Mange på sykehjem vil kunne ha stor nytte av sykehusinnleggelse slik situasjonen er nå, sier sykepleier og initiativtaker Per Aschjem. – Vi er derfor også opptatt av at sykehjemmene må styrkes. Beboere som er for skrøpelige til å ha nytte av sykehusinnleggelse må få tilgang til mer avansert helsehjelp enn det sykehjemmene nå har ressurser til å gi. I Irland har de flyttet kampen mot viruset inn på institusjonene. Koronautbruddet er der ganske likt det vi har i Norge, med relativt lave dødstall i befolkningen som helhet. Men de har svært mange døde på sine institusjoner. Den irske regjeringen har nå lovet sykehjem og andre institusjoner ekstrabevilgninger, mer utstyr og flere ansatte. Dessuten bedre kompetanse: de vil flytte erfarne leger og sykepleiere fra sykehusene ut i sykehjem og andre institusjoner for at de skal gi mer avansert behandling, bedre smittevern og bidra med opplæring samt avlaste dem som jobber der til daglig.

I en periode har det vært et overordnet mål ikke å overbelaste sykehusene. Nå må vi ikke miste hensikten av syne, som har vært å beskytte pasientene ved å forhindre kollaps i helsetjenestene. Det kan se ut som om beskyttelsen av sykehusene har gått for langt. Flere på sykehusene har i det siste gått ut og etterlyst pasienter og bedt folk som kjenner seg syke om å komme. Det er uvanlig. Det er også uttrykt bekymring for at mange venter for lenge og er svært syke når de først kommer inn på sykehus. Vi anser det som et hasteoppdrag for landets regjering, kommunestyrer, helsemyndigheter og helseansatte å sørge for at alle pasienter får samme, individuelle helsevurdering og samme tilgang til nødvendig helsehjelp.   Med vennlig hilsen Fremskrittspartiet Oslo, Rødt Oslo, Helsepartiet Oslo og aksjonen Koronasyke eldre må få sykehusbehandling Aina Stenersen, leder helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre tlf. 917 29 536 Lene Haug, leder Helsepartiet Oslo, tlf. 91697833 Maren Rismyhr, Rødts representant i helse- og sosialutvalget. Oslo bystyre tlf. 450 43 259 Per Aschjem, sykepleier fra aksjonen Koronasyke eldre må få sykehusbehandling, tlf. 904 01 861

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *