Pasienter med uavklarte lidelser

Uavklarte lidelser

Pasienter med uavklarte lidelser opplever for ofte å bli kasteball i systemet. De kan ende opp med symptombehandling, fremfor at det letes etter årsak, noe som i verste fall kan være skadelig. Mange blir helseflyktninger og mange blir unødvendig uføre. Å finne årsak tidlig i et sykdomsforløp, kan være avgjørende for best mulig prognose. Helsepartiet vil arbeide for at pasientene får grundigere utredning i Norge, nødvendig behandling, samt bedre oppfølging. Helsevesenet skal bidra til livsmestring og livskvalitet for alle pasienter, uansett om årsak og diagnose er kjent eller ukjent.

Helsepartiet vil:

  • Gi bedre strukturert utredning og behandling, spesielt der årsak er vanskelig å finne.
  • Gi fastleger større ansvar for og i utredning av pasienter før de henvises til spesialisthelsetjenesten. Pasienter skal slippe å oppleve forverring av sykdom mens de venter. De lange køene vi ser i helsetjenesten i dag, vil minske.
  • Sørge for at det blir tatt i bruk ny, internasjonal kunnskap for å utvikle
  • tjenestetilbudet.
  • Sørge for at best egnet utstyr tas i bruk.
  • At pasienter møtes med omsorg og respekt, uansett diagnose. Mange forteller om et helsevesen hvor de ikke blir hørt eller trodd. Pasienten kjenner godt sin egen kropp og skal bli tatt på alvor.
  • Styrke dialog og samarbeid mellom leger, pasienter, forskere og NAV. Pasienter må ta aktiv del i prosessen.
  • At pasienter med uavklarte lidelser får tilpasset hjelp til livsmestring.
  • At pasientene kan få støtte til godkjent og veldokumentert utredning/behandling i andre land, dersom norsk helsevesen ikke har et tilbud til dem. Dette etter en risikovurdering mellom fagperson og pasient.
  • At pasienten får tilbud om smertelindrende behandling, som fysioterapi med mer.