Pensjonsreformen var et avtalebrudd, som Helsepartiet ikke aksepterer

Pensjonsreformen var et avtalebrudd, som Helsepartiet ikke aksepterer

Vedtatte prinsipper vedtatt ved Helsepartiet ekstraordinære landsmøte 5. september 2020:PensjonHva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere har ikke oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger.

Helsepartiet har stor forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede opplever ved at de er blitt salderingsposter i budsjettet og at deres rettigheter stadig blir forringet.

At regjeringen og Stortinget er bekymret over at samlede utbetalinger til pensjonister og trygdede øker, rettferdiggjør ikke en reduksjon i de individuelle rettighetene og de individuelle utbetalingene. At våre folkevalgte har konkurrert om å bruke milliarder til nye velferdstilbud, står i sterk kontrast til den manglende vilje de viser til å opprettholde finansieringen av allerede vedtatte velferdsordninger. Etter vår mening velger de folkevalgte på denne måten å løpe fra sine avtaler med folket. I den tid vi nå er inne i med et frislipp av oljepenger, oppleves det som paradoksalt at ytelsene til pensjonister og trygdede er blitt redusert over lengre tid. I Helsepartiet er vi også informert om at det er trygdede som stadig blir utfordret av NAV på om de fortsatt er berettiget støtte til tross for at det er svært lite sannsynlig at det vil komme noen endring i deres helsetilstand. De opplever en systematisk mistenkeliggjøring. Vi har også informasjon om at det er mange som faller utenfor vårt velferdssystem etter at de på grunn av sykdom gradvis har redusert sin stilling, og når de ikke lenger greier å stå i arbeidet, er de uten rettigheter. I Helsepartiet ser vi at velferdsstaten forvitrer. Staten forsøker systematisk å unngå å utbetale støtte der dette er mulig, og der staten må utbetale, synes det for oss som om det er et mål å redusere ytelsene.

Annen vedtatt politikk knyttet til pensjoner og seniorpolitikk

Resolusjon 7: Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: M. Kjellerød, Anthon Øien, Jan T. Kongevold Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Siden den gang har en rekke høringer, proposisjoner og meldinger til Stortinget om endringer i lovverket for de forskjellige pensjonssystemene, funnet sted. Pensjonsreformen … Fortsett å lese

Resolusjon 6: Norge må overholde internasjonale lover avtaler og forpliktelser og slutte å prøve å vri seg unna alt som koster penger

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstillere: Helsepartiets Arbeidsutvalg Norge har forpliktet seg til en rekke internasjonale avtaler – den viktigste er EØS-avtalen og som de fleste har fått med seg står lovene der over Norges, med unntak av Grunnloven. Viktig er også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som vi er knyttet til … Fortsett å lese

Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Stein Espeland, Anthon Øien og Jan T. Kongevold Stortinget har -kort fortalt- vedtatt endringer i folketrygdloven med krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg. For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold … Fortsett å lese

Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Anthon Øien, Jan T. Kongevold Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i … Fortsett å lese

Resolusjon 8: Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp.

RESOLUSJON NR. 8 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 AAP – Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har havnet … Fortsett å lese

Resolusjon 11: NAV-skandalen sett fra brukernes side

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6.juni 2020 Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal NAV-skandalen handler som kjent om at et ukjent og stadig stigende antall trygdemottakere er straffet for å ha mottatt trygdeytelser mens de oppholdt seg i utlandet. Denne avstraffelsen er urettmessig, ikke fordi den er i strid med norsk lov, men fordi den er i … Fortsett å lese

Mennesker med funksjonsnedsettelser

Helsepartiet har to programmer: Prinsipprogrammet og stortingsvalgprogram for 2017-2021.  Disse programmene til sammen utgjør Helsepartietets politikk. På denne siden har vi samlet politikk fra begge programmene som er av spesiell interesse for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk og alvorlig sykdom og deres … Fortsett å lese