Pleiepenger – pleiepengeordningen

Pleiepenger – pleiepenge ordningen

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Lovforslaget om endring av pleiepenger ble vedtatt i Stortinget 18. 04. 17.

Reglene var slik at foreldre av syke barn (strengt alvorlighetskriterie) kunne få dekket 100 % av lønnen så lenge barnet var sykt. De nye reglene innebærer en dagkonto på 1300 dager hvorav kun 260 er med full lønn. Etter 260 dager reduseres pleiepengene til 66 % av lønnen. Det positive er at flere syke barn innlemmes i ordningen, da det lempes på alvorlighetskriteriet.

Det ble også vedtatt et unntak: ”Etter 1300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn under 18 år, som på grunn av livstruende sykdom eller skade, har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig.” Dette er et unntak som ikke ivaretar de som alle- rede kan benytte seg av ordningen med pleiepenger, da unntaket ikke gjelder de som er alvorlig, kronisk syke.

Helsepartiet vil:

Endre reglene om pleiepenger slik at foreldre med de alvorligst syke barna får 100 % av lønnen så lenge barnet er sykt.At det åpnes en unntaksparagraf man kan søke på dersom en har alvorlig syke barn med varige, store pleiebehov.

Helsepartiet vedtok på sitt årsmøte i 2020 en egen resolusjon om pleiepenger. Det er et stort problem at det tar svært lang tid å få innvilget pleiepenger og at ordningen er svært byråkratisk og rigid. Dette er det siste foreldre med alvorlig syke barn trenger midt i en krise. Syke barn kan ikke vente på byråkratiet.

Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Resolusjon nr. 5 – 2020 Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Dagens ordning fungerer ikke godt nok.

En bedre hverdag for syke barn

Helsepartiet vil sikre en bedre hverdag for syke barn. Familier med alvorlig eller langvarig syke barn befinner seg i krise. Samfunnet må legge til rette for best mulig vilkår for å hjelpe disse familiene. Et sykt barn rammer ofte … Fortsett å lese