Prinsipprogram

Prinsipprogram

INNLEDNING

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side.

Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF)

Helsepartiet er et nytt politisk parti, vokst frem gjennom behovet for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren. Helsepartiet er innbyggernes parti – det er pasienter, pårørende og helseansattes grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt- helsesystem.

Vi skal ha et helsevesen med høy kvalitet til alle, uavhengig av inntekt.

Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene.

Helsepartiet er ikke et ettsaksparti selv om helsevesenet er vårt startfokus. Vi arbeider for bedre organisasjons- og ledelsesprinsipper i offentlig sektor, som vil gi bedre tjenester også innen politi, forsvar, undervisning, NAV mm.

Helsepartiet vil prioritere helsesektoren høyere.

Norge har alle forutsetninger til å få Europas beste helsevesen!

– Av Christian Grimsgaard, overlege, hovedtillitsvalgt OUS, styremedlem i legeforeningen og overlegeforeningen

Derfor støtter jeg Helsepartiet:

I det forrige århundret var oppbyggingen av et første klasses helsevesen blant de aller viktigste tverrpolitiske prosjektene. I dag er helse blitt et saksområde politikerne holder på en armlengdes avstand, og deler av ansvaret er plassert utenfor politisk kontroll.

De store partiene ser ut til å være tilfreds med at våre helse- og omsorgstjenester skranter, og virker lite bekymret for at vi raskt ser fremveksten av et todelt helsevesen. Vi står foran store demografiske endringer, og vi må ha en godt rustet tjeneste for å klare oppgavene i årene som kommer. Etter å ha deltatt i den helsepolitiske debatten og ulike råd og utvalg i en årrekke, har jeg mistet troen på at de største politiske partiene har svarene på de utfordringer helse- og omsorgstjenesten nå står overfor.

Vi trenger et verksted for å utvikle en helhetlig politikk på det viktigste saksfeltet i politikken. Og vi trenger et parti som kan utfordre de store partienes manglende engasjement. Skal vi sikre en førsteklasse solidarisk offentlig finansiert helsetjeneste også inn i de neste ti-årene må vi få helse tilbake på det politiske saks-feltet. Det kan Helsepartiet bidra til.

Hvorfor

Et helseparti? Har ikke de etablerte partiene en aktiv helsepolitikk? Trenger vi nok et parti, og et parti som bare kjemper for én sak?

Helsevesenet er selve grunnsteinen i velferdsstaten. En juvel – bygget opp som ledd i nasjonsreisingen i forrige århundre. En tverrpolitisk dugnad – Folketrygden, sykehjem og sykehus i hele landet.

Helse er ikke en sak. Helse omfatter hele livet, fra svangerskap til grav, i skole og arbeidsliv. For de vellykkede og de som ikke mestret livene sine. Syke og friske. Unge og våre aller eldste. Helse er den eneste saken som berører oss alle gjennom alle livsfaser. Oss selv, eller våre nærmeste. Naboen og statsministeren. Rike og fattige.

Helsepolitikk er ikke en sak. Men et mylder av ulike og viktige saker. Fra store strukturdebatter om sykehus, til timebestilling hos fastlegen. Fra fysisk aktivitet i skolen, til godkjenning av nye medisiner.Fra bemanning på sykehjem til legevakt i den minste bygd.

I dag skyver mange partier helsespørsmål vekk. Våre sykehuse har blitt omgjort til statsforetak, utenfor effektiv politisk kontroll. Ansvaret for eldreomsorgen er lagt til kommuner som ofte ikke er i stand til å ivareta oppgavene godt nok. Har helse blitt for vanskelig for våre politikere?Vil de ikke lengre befatte seg med de spørsmålene som betyr mest for oss?

Helsepartiet vil bringe helse tilbake til våre folkevalgte. Tilbake på dagsorden. Vi vil være en arena for meningsutveksling og nye forslag. Vi vil utfordre dagens løsninger, og de store partienes manglende involvering.

Helsepartiet skal ikke redusere politikk til én sak. Vi vil utvide det politiske ordskiftet – til også å omfatte alle de små, store, enkle og sammensatte sakene som helsepolitikk består av. Et ordskifte som gir plass til det som betyr mest for oss alle.

Derfor Helsepartiet!

Kapitler i prinsipprogrammet

Innledning
Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?
Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen
Utfordringene: Hva er egentlig galt med dagens helsepolitikk?
Norge trenger en helt ny politikk – Helsepartiets politikk!
Helsepartiet vil ha en ny styringsmodell i offentlig sektor; demokrati og tillit til befolkning og fagfolk
Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle!
Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske
Rask tilgang på nye medisiner og behandlinger
Akuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskap
Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte
Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker
Muskel- og skjelettlidelser
En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk
Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser
En tryggere barndom for alle barn
Barnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barn
Uavklarte lidelser
Rusomsorg
Psykisk helse
Forebygging og folkehelse
En verdig avslutning
Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Helsepartiet vil jobbe for demokratisk, menneskevennlig og fremtidsrettet politikk