Helsepartiet vil ha en ny styringsmodell i offentlig sektor; demokrati og tillit til befolkning og fagfolk

Helsepartiet vil ha en ny styringsmodell i offentlig sektor; demokrati og tillit til befolkning og fagfolk

Helsepartiet vil innføre en ny styringsmodell i helsesektoren og tilsvarende i andre deler av offentlig sektor. Vi går inn for omfattende systemforbedringer.

Etter hasteinnføringen av Foretaksmodellen (1.1.2002) har tanken vært å gjøre offentlig sektor mest mulig lik den private. Dette var Arbeiderpartiets verk, mens Høyre og Fremskrittspartiet stemte for, og sikret flertall. Den tilhørende styringsmodellen er en versjon av New Public Management (NPM). Foretaksreformen har ikke fungert etter intensjonen; vi har verken fått bedre tjenester eller mer helse for pengene. Tvert imot har vi fått mindre av begge deler. De tre M ́er -Management, Measurement og Market- har mange steder gitt et fragmentert og svekket tilbud til befolkningen. Flere land i Europa har vedtatt å forkaste NPM fordi metodene har vist seg å være krevende, dyre og lite formålstjenlige.

Fjerning av foretaksmodellen og nedleggelse av de regionale helseforetakene

Foretaksreformen har ikke gitt bedre resultater, men bidratt til å demotiver våre helsearbeidere og forringe kvaliteten i tjenestene. Modellen må fjernes og spesialisthelsetjenenesten må bringes tilbake til politisk ledelse. Helsepartiet mener hvert sykehus må opptre som selvstendige, økonomiske enheter, under rammefinansiering og med ansvar for egen økonomi, underlagt et regionalt, folkevalgt organ.

Tillit og ledelse

Ledelse og administrasjon skal tilrettelegge så fagfolk får mer tid og ressurser til å møte pasientens behov. En nødvendig tillitsreform må bygge opp under helsearbeidernes indre motivasjon. Helsepartiet vil sørge for at helseledelse forankres i pasientbehandling og fag. Alle ledere må jevnlig ut i klinikk og ha pasientkontakt.

Omstilling i byråkratiet

Store kutt i uhensiktsmessig målstyring og rapportering muliggjør også kutt i deler av helsebyråkratiet. Dette vil frigi store summer som skal overføres til pasientbehandling. Et slanket byråkrati som jobber tettere med fagfolkene for å øke kvaliteten og bedre tjenestene, vil bidra til bedre samarbeid og en bedre utvikling av tjenestene.

Forrige: Norge trenger en helt ny politikk – Helsepartiets politikk!Neste: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle!