Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen

Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen

LEDELSE

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side. Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF)

En kraftig helseinvestering må til for å få å gjenreise en ambisiøs helsepolitikk. Dette trengs for å dimensjonere tilbudet til å møte behovene, for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i materiell og bygninger, til IKT-satsing, støtte til medisinske forskningsbedrifter og utdannelse av helsepersonell. Et helseløft er vår felles investering i fremtiden.

Pasientens behov skal være ledestjerne i alle beslutninger.

En tydelig, helhetlig politisk ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
Arbeide for ett felles regionalt forvaltningsnivå for helsetjenestene.
Styrke helseinstitusjonenes autonomi, dens lokale forankring, og det selvstendige ansvar for behandlingen.
Styrke den faglige styringen av helse og omsorgstjenestene. Fagfolk skal gis større tillit og ansvar for å utøve faget sitt til beste for pasienten. Det vil styrke tilliten til helsetjenesten, til den enkelte helseansatte og øke den indre motivasjonen.
Innføre ledelsesmodeller som vektlegger tilrettelegging fremfor styring.
Økt bruk av kombinerte stillinger hvor lederfunksjon kombineres med direkte pasientrettet arbeid.
Bruk av åremål ved ansettelse i de øverste stillingene i helsesektoren.
Åpenhet i alle beslutninger. Demokratiet skal ha innsyn i utviklingen av helsetjenesten. Lojalitetsplikten er til hinder for dette, den beskytter omdømmet, ikke pasient, ansatte eller helsetjenesten. Et oppgjør med fryktkulturen er tvingende nødvendig.

TJENESTETILBUD

Dimensjonering av tjenestetilbudet basert på realistiske analyser av brukernes behov.
Styrket tilgang til fysioterapeuter og psykologer i kommunene. Avvikle ordningen med driftstilskudd og innføre reelt, fritt behandlingsvalg.
Flere sykehjemsplasser, og styrket botilbud for eldre som ikke klarer seg i egen bolig.
Nasjonal bemanningsnorm i omsorgstjenesten.
Øke poliklinisk kapasitet og antallet sengeplasser i sykehusene. Avvikle køene.

ORGANISERING

Sikre at en felles IT-løsning for alle helseinstitusjoner raskt kommer på plass gjennom å anskaffe ferdig utprøvde og kvalitetssikrede løsninger.
Gjeninnføring av støttepersonell ved helse- og omsorgsinstitusjonene.
Erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering.
Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Målstyring, unødig kontroll og
detaljstyring fremmer ikke gode tjenester. Erstatte New Public Management med tradisjonell skandinavisk, tillitsbasert ledelse i hele offentlig sektor; politi, skole, universiteter, forsvar, NAV mv.

KVALITET

Helsetilsyn og Fylkesleger skal være selvstendige organer som ikke er underlagt Helsedepartementet.
Gjennomgå praksis i Norsk Pasientskadeerstatning med siktemål å styrke pasientenes rettigheter ved pasientskade.
Etablering av fagrevisjon av helseinstitusjonene som skal gjennomføre tilsyn av institusjonenes virksomhet og praksis for å sikre høy kvalitet i alle deler av tjenestene og for å bidra til å redusere uønsket variasjon.
Arbeide for en kulturendring med økt åpenhet om feil og mangler i tjenestene.
Sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk og utbres i helsetjenestene.
Styrke en desentralisert spesialisthelsetjeneste ved satsing på lokalsykehusene.
Styrket geriatrisk tilbud.
En stor og reell satsing på rehabilitering og habilitering.

Forrige: Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?Neste: Utfordringene: Hva er egentlig galt med dagens helsepolitikk?

Kapitler i prinsipprogrammet

Innledning
Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?
Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen
Utfordringene: Hva er egentlig galt med dagens helsepolitikk?
Norge trenger en helt ny politikk – Helsepartiets politikk!
Helsepartiet vil ha en ny styringsmodell i offentlig sektor; demokrati og tillit til befolkning og fagfolk
Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle!
Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske
Rask tilgang på nye medisiner og behandlinger
Akuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskap
Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte
Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker
Muskel- og skjelettlidelser
En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk
Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser
En tryggere barndom for alle barn
Barnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barn
Uavklarte lidelser
Rusomsorg
Psykisk helse
Forebygging og folkehelse
En verdig avslutning
Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Helsepartiet vil jobbe for demokratisk, menneskevennlig og fremtidsrettet politikk på alle samfunnsområ