Hva skjedde med helsepolitikken

Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?

Sikre trygghet og god sivil beredskap i hele landet

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side. Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF)

Helsesektoren betraktes som selve grunnsteinen i velferdsstaten, men etter årtusenskiftet har utviklingen i helsevesenet vårt gått i feil retning. Ansvaret for deler av helsesektoren er overlatt til økonomer i helseforetak, uten nødvendig faglig innsikt, og hardt pressede kommuner. Våre folkevalgte på Stortinget har langt på vei trukket seg ut av både debatt og kontroll. Den helsepolitiske debatt har utviklet seg fra en helhetlig politikk, til lovord foran valgene. Ansvaret for dette viktige området er forskjøvet fra våre folkevalgte til skjulte nettverk og byråkrater – som ikke står til ansvar overfor befolkningen ved valg. Dermed er også innbyggerne fratatt en reell mulighet for påvirkning, både av utformingen og prioriteringen av tjenestene. Skiftende regjeringer har vist at de verken har vilje eller evne til forbedringer.

Helsepartiet ønsker at ansvar og beslutninger i helse- og omsorgstjenestene skal tilbakeføres til politikerne; en helsedemokratisering. Velgerne skal gis reell innflytelse. Folkevalgt styring av helsetjenestene skal erstatte makt – nettverkene. Vi ønsker å gjenreise et førsterangs helsevesen, sikre god og effektiv organisering, som sikrer at innbyggerne kan føle seg trygge på at de vil få rask, god og omsorgsfull behandling når behovet oppstår. Intet mindre.

Forrige: Innledning
Neste: Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen

Kapitler i prinsipprogrammet

Innledning
Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?
Helsepartiet vil prioritere helse høyere, ha demokratisk styring og skape Europas beste helsevesen
Utfordringene: Hva er egentlig galt med dagens helsepolitikk?
Norge trenger en helt ny politikk – Helsepartiets politikk!
Helsepartiet vil ha en ny styringsmodell i offentlig sektor; demokrati og tillit til befolkning og fagfolk
Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle!
Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske
Rask tilgang på nye medisiner og behandlinger
Akuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskap
Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte
Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker
Muskel- og skjelettlidelser
En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk
Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser
En tryggere barndom for alle barn
Barnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barn
Uavklarte lidelser
Rusomsorg
Psykisk helse
Forebygging og folkehelse
En verdig avslutning
Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Helsepartiet vil jobbe for demokratisk, menneskevennlig og fremtidsrettet politikk på alle samfunnsområder