Rammeprogram for kommunepolitikken

Rammeprogram for kommunepolitikken

Vårt rammeprogram for kommunepolitikken ble vedtatt på landsmøtet i 2018. Lokallagene i de kommunene der Helsepartiet stilte liste til kommunestyrevalget i 2019 vedtok i tillegg utfyllende lokale programmer. Se våre lokallag.

Helsepartiets rammeprogram for kommunepolitikkLast ned

Se også vårt rammeprogram for fylkespolitikk vedtatt på samme landsmøte For øvrig politikk og informasjon se vårt  prinsipprogram, stortingsprogram og øvrig vedtatt politikk

Innledning

– Dette er Helsepartiet

Helsepartiet ønsker ny og bedre styring av offentlig sektor  og en politikk som forvalter skattebetalernes penger bedre og mer samfunnsøkonomisk. Helsepartiet vil investere i innbyggernes liv, helse og sikkerhet.

Helsepartiet fordi liv og helse er viktigst.

Helsepartiet ble stiftet i 2017 og stilte til Stortingsvalget åtte måneder senere.

Helsepartiet er et blokkuavhengig parti. Vi jobber for å ivareta velferdsstaten og å utvikle og beskytte den nordiske velferdsstatsmodellen i Norge. Vi er tilhengere av en blandingsøkonomi som den vi har i Norge i dag. Vi ønsker en relativt fri privat sektor og gode offentlige velferdstjenester, betalt av det offentlige. Våre skattebidrag skal dekke våre helsetjenester.

De siste tiårene har landet beveget seg i en svært uheldig retning. Har det faktum at oljen en dag vil opphøre å være en uuttømmelig kilde til inntekter, fått en del politikere til å miste gangsynet og tape målet med offentlig sektor av synet? Målet er, og skal fortsette å være, befolkningens beste. I det offentlige skal økonomi kun være et middel, og ikke selve målet.

I forrige århundre forsto samfunnsbyggerne at det å investere i innbyggerne var å investere i landets fremtid. De bygget opp skolevesen og universiteter, helsetjenester og sosiale ordninger. Det ble satset på offentlige bad, skolefrokoster og trygghet for innbyggerne, også lenge før oljen, da Norge fortsatt var et fattig land. Nå om dagen ser det ut til at kutt og innsparing i de offentlige tjenester er høyere verdsatt enn gode tilbud til befolkningen. Dette til tross for at vi nå er blitt et av verdens rikeste land. Er ikke det rart?

Vi i Helsepartiet mener at med over 8200 milliarder i Oljefondet har vi råd til å investere mer i en sunn, frisk og trygg befolkning. Vi vil satse på forebygging og folkehelse, gjennom en tidlig innsats som virkelig gjør en forskjell. En innsats der ting blir satt i sammenheng. Pårørende som sliter seg ut i kamp mot det offentlige blir selv syke. Syke som står i kø og venter på behandling blir sykere. Å kutte i tjenestene, spesielt helsetjenestene gjør folk sykere. I tillegg til at det skaper unødvendig lidelse for enkeltmennesket er denne politikken også samfunnsøkonomisk svært kostbar. Raske, gode og tilgjengelige helsetjenester gir en sterkere, mer arbeidsfør og lykkeligere befolkning.

Vi vil prioritere liv og helse høyere – fordi liv og helse er viktigst.

Vi vil gi mest til dem som trenger det mest; vi skal yte etter evne og få etter behov.

Vi vil satse på verdighet, omsorg og respekt

Helsepartiet ble stiftet for at Norge skulle få en bedre helsepolitikk og helse- og omsorgstjenester, uten stoppeklokker som gjør pasienter sykere og utsetter helseansatte for helsefarlige belastninger. Vi ville ikke ha et todelt helsevesen der de som har mest, får best hjelp. De som har størst behov skal få mest hjelp, mener Helsepartiet.

Helsepartiet er likevel ikke noe ettsaksparti – vi har politikk for hele samfunnet. Spesielt for offentlig sektor.

Fra Helsepartiets prinsipprogramVi vil fjerne New Public Management. Dette er en styringsmodell i det offentlige som er et forsøk på å etterligne markedsøkonomien. Det har nå vært prøvd – og det virker ikke! Offentlig sektor blir verken mer effektiv, billigere eller bedre. Tvert imot, og byråkratiet bare vokser.

Vi vil avskaffe foretaksmodellen. Offentlige sykehus skal ikke drives som om de var bedrifter som skal tjene penger i et konkurranseutsatt marked. Det er ikke økonomi som er målet, det er best mulig helse!

Vi vil ha en tillitsreform i hele offentlig sektor. New Public Management er en modell som bygger på mistillit, og fører derfor med et stort og dyrt kontrollvelde. Store summer går til rapportering og kontroll istedenfor til helsetjenester.

Les prinsipprogrammet og stortingsvalgprogrammet

Helsepartiets overordnede kommunepolitikk:

Kommunens rammer styres ikke bare av kommunene selv, men også av Storting og regjering. Kommunestyrene kan likevel arbeide for å påvirke den nasjonale politikken og kommunens rammer.

En av Helsepartiets viktigste saker er å samle helsetjenestene på ett forvaltningsnivå.

Primært arbeider Helsepartiet for at helsetjenestene skal forvaltes i ett og samme forvaltningsnivå, slik som praktisert i Valenciamodellen; i Norge altså i de ti nye regionene. Dette betyr en nedleggelse av de byråkratiske, dyre og pasientfjerne helseforetakene, og en overføring av oppgavene til fylket. Sykehusene skal både eies og styres av demokratiet -og styres gjennom fylkene.

Hvis Helsepartiet var i regjering ville vi:

Prioritere liv og helse mye høyere. Vi ville bruke større andel av BNP på helse- og omsorg og lage en nasjonal investeringsplan for helsesektoren, etter modell fra nasjonal transportplan. Det er behov for 200 milliarder til å ta igjen etterslep i våre sykehusbygg, sykehjem, maskiner og utstyr frem mot 2025. Dette er investeringer vi ikke har råd til å unnlate å ta. Vi vil også sikre statlig finansiering av eldreomsorgen. I dag spriker tilbudet enormt og er helt avhengig av ulike kommuners prioriteringer.

Hvis Helsepartiet styrte kommunen:

Ville vi prioritere mer ressurser til helsetjenester for kommunens innbyggere. Vi ville satse ordentlig på forebygging og spare penger på unødvendig byråkrati og kontroll med de ansatte.

Vi vil:

Styrke fastlegeordningen og iverksette tiltak for økt rekruttering gjennom en mer fleksibel organisering.Fjerne køene til psykologer og fysioterapeuter ved å fjerne ordningen med driftstilskudd, slik at pasienter fritt kan velge behandler.Gå inn for en tillittsreform der fagfolk skal få større myndighet til å ta avgjørelser innen for sine fagområder – fordi fagfolk kan faget bedre enn økonomifolk og byråkrater. Avskaffe/jobbe imot innføring av bestiller-utførermodellen (alt etter hva som er aktuelt)I størst mulig grad gi rammefinansiering til helseinstitusjonene.Gå inn for at det bygges flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre gode og tilpassede heldøgns omsorgsenheter for eldre.Satse på frisklivssentraler, hverdagsrehabilitering og helsestasjoner.Sørge for umiddelbar helsehjelp til barn og unge gjennom skole og barnehage.Sørge for at kommunen har en åpne dør for innbyggerne, med lang åpningstid – et sted hvor innbyggerne kan komme og få personlig hjelp og en god servicetelefon. Digitale løsninger er bra, men mange vil fortsatt ha behov for personlig kontakt.Gi innbyggerne fleksible og individuelt tilpassede tilbud, med langt større rom for skjønn og sunn fornuft. Systemet er til for innbyggerne -og ikke omvendt.

Helsepartiet vil fjerne bestiller/utfører modellenLes mer om hvorfor og hvordan

Helsepartiet vil fjerne bestiller-utfører modellen i kommunene

Dette er en del av Helsepartiets rammeprogram for kommunepolitikken ble vedtatt på landsmøtet i 2018. Se hele rammeprogrammet her.Helsepartiets rammeprogram for kommunepolitikk  Last nedBestiller-utførermodellen (BUM) er en del New Public Management, som er innført i mange norske kommuner som organisasjonsform … Fortsett å lese

«Helsepartiet bygger sin politikk på demokrati, menneskerettigheter, humanisme og sekulære verdier om likeverd og respekt for alle mennesker.»

Noen av Helsepartiets hovedsaker

RettssikkerhetHelsepartiet vi sikre befolkningen rettssikkerhet i møte med offentlige myndigheter. Mange lover, regler og forskrifter blir i praksis og for ofte, ikke fulgt. Offentlige myndigheter begår dessverre stadig lovbrudd overfor innbyggerne. Innbyggernes rettsvern må derfor styrkes betraktelig. Helsepartiet vil ha et uavhengig menneskerettighetsombud som kan gå inn i enkeltsaker. Norge skal bli en A-nasjon i menneskerettigheter.

PasientskadeerstatningPasienter som blir skadet som en følge av feil behandling, eller manglende behandling, må sikres langt bedre muligheter for å få utbetalt erstatning enn i dag. Helsepartiet vil ha en bred gjennomgang og evaluering av pasientskadeordningen. Behovet for forbedringer er stort.

Immunterapi og andre gjennombruddsbehandlingerHelsepartiet vil sørge for at alvorlig syke mennesker raskt får tilgang på de beste medisinene og vil blant annet sikre at kreftsyke, og andre som trenger det, får moderne immunterapi, genterapi og individtilpasset medisin.

BeslutningsforumHelsepartiet vil legge ned beslutningsforum, som er et udemokratisk og pasientfiendtlig organ, som mangler juridisk forankring og vedtak i Stortinget. Retten til å nekte behandling går ikke ved økonomi.

VarslervernÅ varsle om kritikkverdige forhold er en stor belastning. Dette er godt dokumentert. Modige varslere blir for ofte utsatt for gjengjeldelse fra sine arbeidsgivere, og svært mange våger av den grunn ikke å varsle. Demokratiet er avhengig av varslerne, for innbyggerne og skattebetalerne må ha mulighet til å rette opp det som ikke fungerer i systemene. Det vil trolig alltid være feil og mangler, men de skal ikke skjules eller dekkes til i offentlig sektor. Befolkningen, pressen og politikerne må vite hvordan det faktisk står til «på gulvet».

Helsepartiet går til valg på å fjerne lojalitetsplikten til alle ansatte i offentlig sektor. I mange tilfeller er denne endog i strid med ytringsfriheten og fundamentale demokratiske prinsipper. Gjengjeldelser mot varslere må få langt større konsekvenser for arbeidsgivere/oppdragsgivere. Helsepersonell, politi og selvstendig næringsdrivende er ikke beskyttet mot gjengjeldelse i henhold til varslerloven. Helsepartiet vil sikre juridisk beskyttelse for alle yrkesgrupper.

Helsepartiets rammeprogram for kommunepolitikkLast ned

Se også vårt rammeprogram for fylkespolitikk vedtatt på samme landsmøte For øvrig politikk og informasjon se vårt  prinsipprogram, stortingsprogram og øvrig vedtatt politikk