Redd Ullevål Sykehus – ressurside

RESSURSIDE:

Kjempeblokker . monsterblokker på Gaustad foran Rikshospitalet
Tegning av kjempeblokker planlagt foran Rikshospitalet
Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har en plan om å bygge nye sykehus i Oslo som innebærer å legge ned Ullevål sykehus – splitte opp det sterke akuttmiljøet og bygge nytt lokalsykehus på Aker og et nytt sykehus foran inngangen til Rikshospitalet. Svært mange deriblant Helsepartiet er sterkt imot denne planen. Dette er en ressursside der du kan finne mye informasjon om saken. Oslo legeforening har laget en oversikt over alt som har skjedd til nå med et historisk tilbakeblikk på hele utredningsforløpet som vi anbefaler. Der får du den beste oversikten over hva som faktisk har skjedd de siste 10 årene og hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Den finner du her Sykehusplanene i Oslo kort fortalt Nedenfor finner du dokumenter og innspill fra motstandere av dagens planer.

Først alternativet

Parksykehuset – et bærekraftig og grønt alternativ

Dette er Parksykehuset – en alternativ idéskisse for fremtidens Oslo Universitetssykehus utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Rolf Kåresen og Eilif Holte. Ekspertgruppen foreslår å beholde dagens Rikshospital som det er, bygge ut Aker sykehus for hele Groruddalen i en fase og bygge ut og fornye Ullevål gradvis, først med et nytt klinikkbygg. Se hele idéskissen her: Parksykehuset Ullevål_alternativ idéfase fra ekspertgruppen til Kåresen og Holte Flere saker:


Ullevål Sykehus (foto: Ole Martin Herness)

Høringsuttalelse fra Bjørg Marit Andersen – leder i Redd Ullevål Sykehus

Bjørg Marit Andersen, professor dr med Tidligere avdelingsoverlege, OUS-Ullevål er leder i for Redd Ullevål sykehus. På vegne av folkeaksjonen har hun nylig skrevet høringsbrev til Helse Sør-Øst.

Helseminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte med Helse Sør-Øst plan for videre utvikling av Oslo universitetssykehus (OUS), 24.6.2016.1 «Målbildet» for OUS var et samlet, komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet- Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ikke ett ord om fremtidig skjebne til Ullevål sykehus i vedtaket 24 juni 2016. Dette ble godkjent av helseministeren. Aker sykehus Aker sykehus skal utvikles som lokalsykehus for de tre Oslo-bydelen som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. – Den første utviklingen på Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt.1 Samtidig utbygging av Gaustad og Aker er slått fast i en rekke rapporter og planer- sist fra Plan og bygg, Oslo kommune, 24 august 2018.1-6 Det er på tide at alle forviste sykehuspasienter til Ahus igjen får behandling i Oslo. Aker beregnet til ca 10 milliarder. Gaustad/Rikshospitalet Gaustads utbyggingsplaner har økt fra 40 000 netto areal tilbygg- til 80 000 (72 000 somatikk og 8000 universitetsarealer) og per i dag er tilleggsarealet 160 000 m2.2-6 Oslo kommunes plan og utbyggingsetaten (PBE) har nylig pekt på at planene utvikler seg i alle retninger både ovenfor og nedenfor dagens byggeareal, men det skal ikke komme inn på vernet område og ikke overstige en høyde på 42 meter.6 Gaustad beregnet til ca 24 milliarder- to byggetrinn. Ullevål sykehus Ullevål sykehus som egner seg best til videre sykehusutbygging både med hensyn til store arealer -400 000 m 2 eller mer i utbyggingsklare arealer og med mye verdifull sykehuskapasitet intakt – sentralt og lett tilgjengelig for ambulanser og pasienter, og som har 1000 aktive sykehussenger (800 somatiske, 200 psykiatriske), – skal fases ut etter hvert som de andre sykehusene står ferdig bygget – og skal vurderes som salgsobjekt til boliger.

Litt historikk Inntil 2009 var alle Oslos ca 600 000 innbyggere sikret en sykehusseng ved ett av Oslo- sykehusene: Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, inkludert noen senger ved Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus. Inntil 2009 var de regionale (Øst og Sør) og landsomfattende spesialoppgavene innen kreft, spesielle-, sjeldne, kompliserte lidelser og «second opinion»- oppgaver, tatt vare på ved de fire Oslo-sykehusene. Akutt nedleggelse av Aker sykehus. Fusjonen til OUS i 2009 førte til akutt nedleggelse av 4-500 somatiske senger ved Aker sykehus for en beregnet “gevinst“ av 1 milliard kroner årlig. Dette skapte et ukjent antall pasienter som ble direkte bortvist fra sitt lokalsykehus. Minst 50 000 pasientinnleggelser hvert år (400 senger driftet 365 dager per år, liggetid ca 3 dager) ble fratatt sitt lokalsykehus på grunn av nedlegging av Aker. Pasienter fra hele Groruddalen og langt utover mot Nordstrand og sentrale deler av Oslo by ble «sykehusflyktninger». Kommunale helsemyndigheter var komplett handlingslammet.

Out-sourcing av pasienter. Primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende og sykehusansatte var alle forvirret og usikre på hvor sykehuspasientene egentlig hørte hjemme i de ødelagte sykehusstrukturene.Sykehusledelsen ved OUS gjennomførte “out-sourcing” av en stor del av Oslos pasienter i en gigantisk amatørfusjonering uten hensikt, mål og middel, og uten normale utredninger. Pasientjournalene med livsviktig pasientinformasjon flagret frem og tilbake mellom sykehusene med taxi og andre transportmidler og ble ofte borte, periodevis eller for alltid. Løsningen for pasientflyktningene ble et på forhånd sterkt overfylt Akershus sykehus som knapt var i stand til å betjene sin egen befolkning. Pasientene er fremdeles forvist til Ahus, men forventer å bli tatt inn i varmen igjen ved ny etablering av Aker sykehus. Out-sourcing av personell. Samtidig ble mange kompetente fagpersoner bortvist fra OUS ved at alle faste stillinger ved OUS ble fjernet og erstattet med færre nye “som alle kunne søke på”. I en lamslått fase var det få som opponerte, HMS fulgte som vanlig passivt ledelsens strategi, fagorganiserte hadde aldri opplevd maken og tillitsvalgte ble ikke hørt. Konsekvenser ble ikke undersøkt. Det er i ettertid ikke gransket hvor mye unødig lidelse og død som ligger i sporene etter denne skandaleutsatte sykehusomorganiseringen. Alle fakta og konsekvenser ligger gjemt i en ikke undersøkt nærhistorie. Les hele brevet fra Redd Ullevål Sykehus her Bjørg Marit Andersen – Høring-OUS august-Redd Ullevål


Tor Winsnes, Dag Hovland og Rolf Kåresen

Arkitektene Tor Winsnes og Dag Hovland har sammen med tidligere sjeflege og byggherre på Ullevål skrevet et viktig brev til styret i Helse Sør-Øst.

Vi som undertegner dette brevet har alle erfaring fra store utbyggingsprosjekter. DH og TW som arkitekter og RK som spesialist i kirurgi og sjeflege ved Ullevål sykehus 1994-2007. RK var i den perioden byggherreansvarlig (tiltakshaver) for flere store byggeprosjekter på sykehuset. TW har arbeidet med overordnet planlegging og byggesaker ved bl.a. Oslosykehusene og var idéutvikler for Nytt Rikshospital. DH har erfaring fra prosjektledelse av større forretningsbygg. Vi er pensjonister uten næringsmessige eller politiske bindinger som er foruroliget over de planene Oslo universitetssykehus (OUS) har for sykehusutbyggingen. Vi ønsker å gjøre styrets medlemmer oppmerksomme på en del risikoelementer. Våre bekymringer kan grovt deles i fire:

  • Manglende lokalsykehuskapasitet i Oslo og Akershus frem mot 2030/40 og urealistiske effektiviseringstiltak
  • Trang og uhensiktsmessig tomt på Gaustad med betydelige bygge- og reguleringsproblemer mens det på Ullevål sykehus er god plass og godkjent reguleringsplan for å utvikle et fremtidig regionssykehus
  • Betydelig økonomisk innsparingspotensial ved å satse på utbygging på Ullevål og Aker som store akuttsykehus mens en lar Rikshospitalet forbli uendret som et høyspesialisert sykehus frem til at bygningene der må fases ut. Da overfører man gradvis de høyspesialiserte funksjonene til nye bygg på Ullevål
  • Dårlig risikovurdert forslag om å utsette oppstart av byggeprosjektet på Aker til 2027 for å prioritere bygging på Gaustad

Manglende lokalsykehuskapasitet i Oslo og Akershus frem mot 2030/40 og urealistiske effektiviseringstiltak Helse Sør Øst RHF (HSØ) har det overordnede «sørge for» ansvar for at befolkningen har et forsvarlig sykehustilbud. Da kan man ikke bare se på OUS sykehusområde når man legger planer, men for hele området planen vil berøre. Etter vår oppfatning må man da som et minimum se på Oslo og Akershus sammen. På lengere sikt bør nok også befolkningsutviklingen i Oslo sørøst og Østfold nordvest trekkes inn. Men holder man seg til Oslo og Akershus befolkning, og den sykehusdekning man får etter Statistisk Sentralbyrås (SSB) middeltall fra juni 2018 for befolkningsframskriving, får en følgende tabell: Den planlagte sykehuskapasiteten* fremkommer ved at de plantall som per dags dato finnes for utbygging på Gaustad og Aker legges sammen med det A-hus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Asker og Bærum dekker i 2018. Ullevål som i dag dekker 240 000 for generell indremedisin o.a. og 400 000 for kirurgi (Lovisenberg har ikke kirurgisk akuttfunksjon), får men altså en underdekning på 200 000 personer i 2030 og 300 000 ** i 2040 når Ullevål legges ned. Enkelt sagt krever det da bygging av minst et nytt Aker sykehus (planlagt for 240 000 innbyggere når det er ferdig) før en kan få lagt ned Ullevål. Denne problemstillingen er ikke synliggjort i de planer som så langt er lagt frem. De representer etter vår vurdering en betydelig risiko for liv og helse på sikt. Et annen moment, som forsterker denne bekymringen, er den helt urealistiske forventningen til effektivisering OUS-administrasjonen har lagt inn i sine planer. I sin «Utviklingsplan 2035» (Basert på 90% belegg som pt skal nedjusteres til 85%) viser OUS i figur 13 «Trinnvis framskrivning av liggedøgn somatikk; Kilde: Framskrevet aktivitet 2015 – 2035 somatikk; Kilde: Nasjonal modell for aktivitetsframskrivning tilsendt og utført av Sykehusbygg HF» at rundt 150 000 liggedøgn av en forventet vekst fra 450 000 i 2015 til rundt 700 000 i 2035 skal fjernes ved effektivisering, øket bruk av hotell og overføring av pasienter til Oslo kommune hver med cirka 50 000 liggedøgn. Byråd for helse og omsorg, Oslo kommune har allerede varslet at kommunen ikke uten videre er i stand til å ta sin del, vi tviler også på at man vil være i stand til å nå målene for effektivisering og øket bruk av hotell. Når man så legger til at liggedøgn vil stige ytterligere når man får beregningene for 85% belegg, da er det lite tvil om at vi her har påpekt en betydelig risiko for at sengekapasiteten blir for lav i 2035/40. Disse problemene vil bli ytterligere forsterket når OUS-administrasjon i styresak 50/2018 datert 31. august 2018, ber styret i møte 5.september, anbefale prosjekteier HSØ å utsette oppstart av bygging av nytt Aker til 2027 med ferdigstillelse i 2037 for å kunne bygge på Gaustad i én fase med oppstart 2022. Anbefalingen er basert på risikoanalyser gjort så sent som 20.august 2018 og viser igjen hvor dårlig saksgrunnlaget har vært for de vedtakene som er gjort. Det er også et solid løftebrudd etter som både administrerende direktør OUS Bjørn Erikstein og helseminister Bent Høie under saksgangen har forsikret at disse to prosjektene skulle startes og avsluttes samtidig. Med tanke på økonomisk bærekraft i foretakene er imidlertid dette høyst forståelig (se siste avsnitt). For sykehusdekningen i Oslo og Akershus 2030-40 kan et slikt vedtak bli meget risikabelt. Dette omfattes ikke av risikoanalysen fra 20.august, den dekker bare flytterrisiko innen OUS. At dette også vil kreve at de gamle kliniske bygningene på Ullevål holdes i drift i ytterligere minst 20 år, den eldste da være rundt 135 år, er heller ikke med i risikovurderingen. Risikoanalysen er ufullstendig og må gjøres bredere før beslutningen om faseforskyvning kan vedtas. Les hele brevet til styret i Helse Sør-Øst fra Tor Winsnes, Dag Hovland og Rolf Kåresen her 30818 Dag Hovland, Rolf Kåresen, Tor Winsmes


Bente Odner og Randi Werner-Erichsen om har varslet Riksrevisjonen om den dårlig saksbehandlingen 

Her brevet arkitekt Bente Odner og cand.pharm., cand.mag Randi Werner-Erichsen har sendt til styret i Helse Sør-Øst

Som reaksjon på helseminsterens og direktør Eriksteins utsagn, «Hvis en tar omkamp for å bevare Ullevål blir det ikke noe nytt akuttsykehus på Aker» har vi rapportert i brev med vedlegg til Riksrevisor 20. juli i år om den dårlige saksbehandlingen, med ignorering av kvalitetssikringsrapport og ROS-analyse, i første halvår 2016. Denne saksbehandlingen ligger til grunn for HSØs vedtak 53/2016 om nåværende plan for OUS-utbyggingen (se Notat 1 BO-RW). Vi har også sendt med vår «Kritisk gjennomgang av forslag og saksgang i OUS utbyggingsprosjekt. Påvisning av at utbygging på Gaustad kommer dårlig ut» , (Notat 2 BO-RW). Brevet til Riksrevisjonen er også oversendt fire stortingsrepresentanter. Vi finner det uholdbart i et demokratisk land at slike uakseptable utsagn som helseministeren/Eriksteins ikke kan påklages til noen instans. Dette er helsforetakssystemet i ytterste konsekvens. Utbyggingen på Gaustad er påvist, bl.a. i Oslo legeforenings Temahefte, april 2018, link: https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0268b838b24947bb9572985fffda4e9b/temahefte_en sidig.pdf å være så vanskelig og dyr at den ikke må gjennomføres. Den går også sterkt ut over gamle Gaustad. Det fredete grøntområdet tenkes bygget ut, og det bygges tett på de gamle bygningene. At det overhodet kunne legges planer om et større byggeprosjekt på Gaustad, «Campus Oslo», har hele tiden virket uforståelig for oss, for de fleste vanlige borgere, og ikke minst for fagfolk, både medisinsk personell og arkitekter. Utredning og planlegging skulle vært stoppet av OUS styre allerede i 2013. Det er galt å planlegge sykehus på den måten at man har bestemt seg for resultatet før utredningen, og uten en utviklingsplan for OUS. Kjempesykehuset på Gaustad er redusert etter hvert som fornuftige motargumenter er begynt å komme inn, fra 600 000 til ca 150 000 m2. Men også siste forslag er et ødeleggende prosjekt. Blant annet må nevnes: – Traumeenheten på Ullevål er vanskelig å flytte, og det er liten plass til den på Gaustad. – Siste utgave av utbyggingsplanen fører til at nyfødt-avdelingen på Rikshospitalet må flyttes i byggeperioden. – Miljøet ødelegges med høyhus tilsvarende 25 vanlige etasjer. – Grøntområdet til gamle Gaustad raseres, og det bygges tett på gamle Gaustad Ullevålområdets egnethet for nybygg er nedvurdert uten dokumenterte begrunnelser. Grunnforholdene kan takles med moderne byggeteknikk. Det er sent å stoppe Gaustad-prosjektet, men ikke for sent, det er ennå ikke bygget. Man burde ha lært av den ulykkelige Aker-nedleggelsen hvor ødeleggende slikt er for fagmiljøer, hvor dyrt det er å rasere gode sykehus, og derfor gå bort fra nedleggelsen av Ullevål. OUS-ledelsen og HSØ må legge sin prestisje til side. Det er ikke god samfunnsøkonomi å skynde seg med et dødfødt prosjekt, som også er svært mye dyrere enn alternativet, som er : Nytt klinikkbygg og videre oppgradering på Ullevål, utbygging som planlagt på Aker, og kun nødvendig oppgradering av Rikshospitalet. Utbyggerne bør også innse at det dyre Gaustad-prosjektet sannsynligvis blir stoppet i finansieringen over statsbudsjettet.

Oslo 31. august 2018

Det er bedre å snu NÅ og utrede kombinasjonen Ullevål og Aker.

Innskutt tillegg Mens vi har skrevet dette brevet er det kommet til at OUS-styret på et ekstra styremøte 5.9. skal behandle rapporter om risikovurdering ved flyttingen fra Ullevål til Aker og Gaustad. I den forbindelse vurderes å faseforskyve byggingen av Aker og Gaustad, og rapportene anbefaler at fase 1 på Gaustad bygges før fase 1 på Aker. Bygging på Aker skyves da ut til 2027. Dette virker meningsløst på oss. Storbylegevakten må ha et sykehus i nærheten, på Aker. Den utførte risikovurderingen er bare utført på vedtatt alternativ Gaustad+ Aker. Den viser at uansett om Aker eller Gaustad bygges først er risikoen svært stor. Risikoen i alternativet Ullevål+Aker MÅ nå utredes. Endre planene! La være å flytte fra Ullevål! Forbedre forholdene der og kutt ut å bygge på Gaustad!Dette formidles til Riksrevisor. I HSØs sak 72/2017, pkt 5 og 6, beskrives gjennomføringsrisiko for OUS utbyggingsprosjekt og mulig alternativ plassering. Totalrisikoen ved Gaustad-prosjektet er nå påvist å være så stor, og blir enda større ved faseforskyvningen, at HSØ bør bruke dette vedtaket, endre planene og stoppe utbyggingen der.


Det vises i det ovennevnte til en del dokumenter som du finner her:

Høringsutkast – Utviklingsplan Oslo universitetssykehus Høringsutkast – Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst OPAK : Metier – Ekstern kvalitetssikring av Idéfase ROS-analyse idéfase WPS


Presentasjon utarbeidet av Rolf Kåresen

Presentasjoner og oppsummeringer

Presentasjon Av Rolf Kåresen Rolf Kåresens har laget en presentasjon av utbyggingsplanene til Oslo Universitetssykehus til fri bruk for alle som trenger informasjon om denne viktige saken Utviklingsplaner for alle – 230818-3 Se også Rolf Kåresens faktanotat og oppsummering Sammendrag 220818 – Rolf Kåresen Rolf Kåresen oppdaterer og utvikler både presentasjonen og sammendraget etter som saken utvikler seg. For å se de siste versjonene, følg med på Redd Ullevål Sykehus´åpne Dropbox

Presentasjon utarbeidet av Tor Winsnes og Dag Hovland
Presentasjon  Av Tor Winsnes og Dag Hovland Hvorfor Gaustadtomten er uegnet og Ullevåltomten er velegnet med fra Tor Winsnes og Dag Hovland. Presentasjon fra Toe Winsnes og Dag Hovland  

Temahefte fra Oslo legeforening

Oslo legeforening har utgitt det omfattende temahefte «Nye sykehusbygg i Oslo – Når og hvordan»

Heftet inneholder artikler fra sju forfattere: Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening Rolf Kåresen, tidligere sjeflege, Ullevål sykehusChristian Grimsgaard, konserntillitsvalgt,Helse Sør-Øst Bjørn Erikstein, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus Tor Winsnes og Dag Hovland, arkitekter Rune Slagstad, professor emeritus, Institutt for samfunnsforskning Les temaheftet «Nye sykehusbygg i Oslo – Når og hvordan? Fra Oslo legeforening Kontakt Oslo legeforening dersom du ønsker en trykt kopi av temaheftet


Presseklipp og debattinnlegg fra kampen om Ullevål

Listen er på ingen måte fullstendig, men viser et utvalg av presseoppslagene.


Kampen for å redde Ullevål

Helsepartiet har engasjert seg sterkt i kampen møt nedleggelse av Ullevål sykehus.  Vi har programfestet «Nei til nedleggelse av Ullevål» i vårt stortingsprogram og vi startet opp kampen for å redde Ullevål omtrent samtidig med at partiet ble stiftet.

Oppstart av kamporganisasjonen Redd Ullevål Sykehus

Denne våren tok vi initiativet til å starte opp den tverrpolitiske kamporganisasjonen Redd Ullevål Sykehus. Foreningen ble sittet 6. april og et interimstyre med Bjørg Marit Andersen som leder ble etablert. Anne-Lise Juul, Inger Margrethe Holter og Lene Haug fra Helsepartiet ble også med som styremedlemmer. Helsepartiet arrangerte debatt om Oslosykehusenes fremtid på landsmøtet i mai og har hatt kampanjer mot nedleggelsen av Ullevål på ulike aksjoner blant annet i Prideparaden der vi delte ut flere tusen flyers.  Styret i Redd Ullevål er virkelig tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig, med representanter fra Rødt og Senterpartiet og dessuten fagfolk uten partitilknytning.

Samarbeide med fagfolk

Bjørg Marit Andersen (midten) er leder i Redd Ullevål Sykehus, til venstre Lene Haug og bak fra venstre Tor Winsnes og Dag Hovland
Aksjonen har fått hjelp av fagpersoner som kjenner til problemene og utfordringene fra innsiden. Dette er i en stor grad folk som ikke er medlemmer verken av Helsepartiet eller Redd Ullevål Sykehus, men som deler de samme bekymringene knyttet til den planlagte nedleggelsen av Ullevål Sykehus fra sine respektive ståsteder.

Informasjon er viktig

Å spre kunnskap om hva som er i ferd med å skje har vært en av de viktigste oppgavene for Redd Ullevål Sykehus. Da vi startet opp var det få som var klar over at Ullevål faktisk var vedtatt nedlagt. På denne siden har vi samlet ressurser og kunnskap som vi håper dere vil dele videre. Ekstremt dyktig fagfolk har engasjert seg i kampen for å redde Norge største og viktigste akuttsykehus; det er ansatte, tillitsvalgte, byggherrer, arkitekter, økonomer og helsepersonell med unik erfaring som jobber nærmest full tid for å sikre at innbyggerne i Osloregionen får et godt sykehustilbud i fremtiden. Feo å nå ut til publikum har Redd Ullevål, Helsepartiet og ikke minst Oslo legeforening gjennomført en rekke arrangementer.

Fra debatten som Oslo legeforening og Redd Ullevål sykehus arrangerte under Arendalsuka. Bak fra venstre, Aasmund Bredeli, Lene Haug, Christian Grimsgaard, Christer Mjaaset, Dag Hovland, Rolf Kåresen og Tor Winsnes, Foran fra venstre Kristin Hovland, Bjørg Marit Andersen, Liv Haugen og Lise Askvik.
   

One thought on “Redd Ullevål Sykehus – ressurside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *