Regjeringen planlegger å lovfeste systemet for nye metoder

Se video fra hele høringen i Helse- og omsorgskomiteen her. – Det anbefales, veldig sterke uttalelser fra deltagerne i høringen fra Legeforeningen, Kreftforeningen, Mental Helse og Helsepartiet.

Helsepartiet går klart imot regjeringens forslag – vil legge ned Beslutningsforum!

Helsepartiets leder, Lise Askvik og nestleder, Lene Haug deltok 30, april i høringen om den foreslåtte lovfestingen av systemet for nye metoder. Målet til regjeringen synes å være å få vedtatt en lov om dette før sommeren.

Helsepartiet mottar fortvilede henvendelser fra folk som ikke får helsehjelp; noen ganger er det medisinsk umulig. Verre er det når betalingsviljen mangler -og retten til nødvendig helsehjelp brytes, sier Lise Askvik

Under høringen var det kun Belsutningsforum selv som var positive til forumet. Stig Slørdahl i midten er leder av Beslutningsforum for nye metoder
Helsepartiet har derfor startet opp Facebook-siden «Legg ned beslutningsforum for nye metoder» og det planlegges aksjoner for å få utsatt den planlagte lovfestingen. Beslutningsforum for nye metoder er et system som har vist seg å ha mange store svakheter. Det vil derfor være helt feil å lovfeste dette organet – i hvert fall før både systemet for nye metoder og Beslutningsforum er grundig evaluert. Helsepartiets leder var svært tydelig da hun adresserte medlemmene i Stortingets Helse- og sosialkomité under høringen.

Svar nå ærlig inni deg om du vil være med på å gi lovbeskyttelse til et uformelt forum med enorm makt, men uten medisinskfaglig spisskompetanse?

Helsepartiet landsmøte 11 og 12 mai skal også behandle saken. Helsepartiet Oslo har fremmet et resolusjonsforslag som du kan lese her

Lovforslaget må droppes. Dersom det blir vedtatt vil det gi de fire RHF-direktørene nærmest uinnskrenket makt til å bestemme hva som er nødvendig helsehjelp og hvilke nye behandlinger norske innbyggere skal få tilgang til.  Stortinget bør ikke gi enkeltpersoner så stor makt en innskrenking av mulighetene til politisk kontroll og styring på et så viktig samfunnsområde som helsetjenestene til befolkningen må unngås, sier nestleder og førstekandidat i Oslo, Lene Haug

Helsepartiets leder og nestleder advarer og mener at dersom vi, slik det ligge an til nå – får et mangelfullt prioriteringssystem kombinert med metoder for beslutninger som ikke har svært høy tillit og svært bred oppslutning vil dette være en alvorlig svekkelse for det tillitsbaserte samfunnet vi har i Norge


Les Helsepartiets høringsnotat sendt Helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med muntlig høring i komiteen

Helsepartiet er opptatt av mange sider ved lovforslag 55 L men vi vil her spesielt gå inn på våre bekymringer knyttet til Beslutningsforum og systemet for nye metoder som vi mener er i strid med innbyggernes rett til nødvendig helsehjelp og dermed i strid med grunnleggende idealer i den norske velferdsstaten og dessuten at Beslutningsforums metoder er diskriminderende og i strid med med Norges Grunnlov og FNs menneskerettigheter. Helsepartiet mener at systemet for nye metoder ikke kan lovfestes, men i stedet må avvikles.   Retten til helsehjelp – til beskyttelse av borgernes liv og helse- er myndighetenes viktigste oppgave. Måten våre politikere forvalter denne oppgaven på, sier mye hvilke verdier ethvert Storting og enhver regjering styrer etter. Med behandlingen av Beslutningsforums rolle følger et enormt ansvar og behovet for en solid etikk, fra hver enkelt representant. Verdien i de metoder og medikamenter som Beslutningsforum forvalter, handler om retten til helbred, lindring eller livsforlengelse. Liv er innhold og liv er tid. Retten til et godt liv og et lengst mulig liv, er nedfelt i Stortingets enighet om innbyggeres rett til nødvendig helsehjelp. De avgjørelsene Beslutningsforum fatter handler om hvorvidt helseforetakene skal ta seg råd til nye medikamenter og behandlinger, etter kriterier om antatt effekt (nytte), pris (ressurs) og alvorlighet. Helsepartiet påpeker at slike avgjørelser ikke kan fattes basert på snevre bedriftsøkonomiske evalueringer og anbefaler at det igangsettes et arbeid for kartlegge altermativkostnader. Dette må løftes opp til en mer vidsynt og human samfunnsøkonomi: avgjørelsene må handle mer om verdi og mindre om pris. Ingen annen sektor i samfunnet finregner på «utgifter pr capita» slik som innen helse. Spesielt går dette ut over de sykeste, kronikere og eldre pasienter, der «prioriteringskriteriene» er blitt løftet opp til et mantra som altfor ofte frikjøper makthavere for etiske vurderinger. Helsepartiet roper et nødvendig varsku for denne ensidige økonomiske evalueringen av livet. Også syke menneskers liv er verdifulle for mange, selv om de koster fellesskapet ressurser. For tidlig dødsfall og unødig lav livskvalitet koster også samfunnet enormt! Disse utgiftene må med i regnestykkene, disse mangler i dag. En rask titt på hva den norske stat bruker enorme summer på viser at det ikke er betalingsmulighetene som er begrensningen i Norge i dag. Det er betalingsviljen. Den manglende viljen forvaltes delvis av Beslutningsforum. Frykten for å betale unødig mye for helseprodukter synes å trumfe frykten for at pasienter dør og lider unødig. Helsepartiet mener at demokratiet -politikerne- må ta dette ansvaret tilbake: demokratiet må påvirke utviklingen fortløpende. Beslutningsforum har nå vært «prøvet ut» siden 2012. Mange har lidt unødig. Ingen annen sektor fører så mye av kostnadene som «utgifter» og ikke som «investeringer» som innen helse. Dette til tross for at bedre helse og livsforlengelse er nettopp investeringer – både i pasient, pårørende, helseansatte, yrkeslivet og samfunnsøkonomien. Med en beregnet total samfunnskostnad pga sykdom og død, pålydende kr 1900 mrd pr år, og med kun 231 mrd i reelle helseutgifter (2017), har Norge enormt å tjene på å investere i helse. (Ref. Menon Economics 2019, Erland Skogli). Juridiske svakheter De begrensninger som Beslutningsforum for Nye Metoder i praksis legger for dagen, er juridisk problematisk på mange nivåer. En rekke medieoppslag som støtter opp under at Beslutningsforums avgjørelser strider mot den alminnelig rettsoppfatning. Ankepunktene er kjente:

  • De fire RHF-direktørene har budsjettansvar og økonomiske insentiver (inhabilitet?)
  • Beslutningsforums saksbehandling er lovstridig og skjult – mangler ankemulighet.
  • Forumet mangler medisinsk spisskompetanse og tillates hemmelige priser.
  • Tapte erfaringer på avslåtte medisiner og metoder. Med den knipne politikken vi fører i dag gjør vi Norge mindre interessant som marked -noe økende medisinmangel vitner om.

Derfor behøver vi ikke et Beslutningsforum Å forvalte fellesskapets ressurser tilligger Storting og regjering. Helsepartiet har tillit til at Stortinget vil ta dette ansvaret. Vi må investere i befolkningens liv og helse – det er moralsk riktig tillegg til at det er lønnsomt. Vil virkelig Stortingets medlemmer gi et beslutningsforum, i lovs form, retten til å kutte i nødvendig helsehjelp, i livstid, livskvalitet og i håp om flere dager, for noen av våre mest sårbare medmennesker? Helsepartiet foreslår:

  • Nedleggelse av Beslutningsforum
  • At avgjørelser om hvilke medikamenter og metoder skal benyttes, utelukkende skal tilligge fagfolk med medisinsk spisskompetanse. Helse handler primært om medisin, ikke om økonomi.
  • Å opprette et solid, medisin- og metodefond for Norge, Sverige og Danmark..
  • Innføre profesjonelle, åpne prisforhandlinger for innsyn og demokratiske prosesser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *