Rehabilitering og habilitering

Rehabilitering og habilitering

Satsingen på rehabilitering og habilitering må styrkes i Norge. Det er et området som har blitt kraftig neglisjert i mange år. Det er et stort problem at rehabilitering i praksis har blitt prioritert stadig dårligere de siste ti-tyve årene. Dette er sterkt i strid med med det som sies i festtaler. Samhandlingsreformen fra 2012 har ikke gjort situasjonen bedre. Kommunene som nå har ansvaret for svært mye av rehabiliteringen og habiliteringen i Norge mangler ressurser til gjennomføring av gode tiltak og leverer overhodet ikke tjenester i henhold til intensjonen.

Helsepartiet har utviklet mye politikk på dette området.

Fra prinsipprogrammet

Helsepartiet vil ha en storsatsning på rehabilitering og habilitering.God rehabilitering innebærer tidlig innsats for å hindre tap av funksjoner, arbeidsevne og livskvalitet. Behov må kartlegges tidlig og det må settes inn nok ressurser slik at ikke praktisk bistand, hjelp og pleie blir en kompensasjon i stedet for rehabilitering. For å få til god rehabilitering og habilitering, må kommunikasjonslinjene med og rundt pasienten bli langt bedre. Hva som er spesialisthelsetjenestens, hva som er primærhelsetjenestens ansvar og hva som er NAVs ansvar, må spesifiseres krystallklart. Det samme gjelder hvordan de skal samarbeide. Helsepartiets langsiktige mål er dog at pasientene skal få alle sine tjenester koordinert på samme forvaltingsnivå – i politisk styrte helseregioner. Først og fremst må det imidlertid bevilges langt større ressurser til rehabilitering og habilitering. Det er ikke mulig å få til bedre resultater for pasientene uten et stort økonomisk løft.

Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker

Rehabilitering og habilitering skal ha som mål at hver enkelt skal være så frisk som mulig, oppnå best mulig funksjonsevne og mestring, og i størst mulig grad kunne delta sosialt og i samfunnet.

Habilitering er en livsnødvendighet for barn og unge som har medfødt eller ervervet varig funksjonsnedsettelse. For mange er trening et nødvendig middel for å kunne fungere og for å være mest mulig selvhjulpne.

Ressurser til habilitering og rehabilitering skal ikke prioriteres ut fra et bedriftsøkonomisk kost-nytte perspektiv, men ut fra hver enkeltes helse og potensiale til kunne delta sosialt og i samfunnet.

Helsepartiet vil:

Satse på et stort rehabiliteringsløft for å få uføre tilbake i arbeid og samfunnsliv, og for å muliggjøre samfunnsdeltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. En storsatsing på forebygging, habilitering og rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt i tillegg til at det gir enkeltmennesket og deres nære bedre livskvalitet, mindre smerte og flere gode leveår.
Fjerne budsjettstraffen sykehusene får når de henviser pasienter direkte fra sykehuset til rehabiliteringsinstitusjoner og ikke til hjemkommunen. Dette hindrer nødvendig og effektiv rehabilitering.
Innføre fritt brukervalg når det gjelder opphold på heldøgns rehabiliteringsinstitusjoner. Dagens system, anbud og kvoter hindrer at pasienter får nødvendig, spesialisert behandling.
Tilrettelegge for flere ulike typer rehabiliteringsinstitusjoner, og sikre flere plasser og større valgfrihet for brukerne.
Fjerne den uoffisielle aldersgrensen for hvem som skal motta rehabilitering. Retten til nødvendig helsehjelp og menneskeverdet skal ikke være avhengig av alder.

Muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser er en av de tre største folkesykdommene i Norge. Bare kreft og psykiske lidelser påfører samfunnet større samfunnsøkonomiske kostnader. Det finnes imidlertid god behandling for mange muskel- og skjelettlidelser. Helsepartiet vil sørge for å satse på effektive tiltak for denne store pasientgruppen. Med riktig behandling og tilrettelegging øker mulighetene for at pasientene kan fortsette i eller komme tilbake i arbeidslivet. Det er behov for adekvat behandling hos fagpersoner og mange kan ha nytt av å lære seg stressmestring, avspenning og ergonomiske prinsipper.

Helsepartiet vil:

Sørge for varmtvannsbassenger med treningstilbud i hele landet
Oppmuntre arbeidsgivere til å stimulere til fysisk aktivitet i arbeidstiden som forebyggende tiltak og til sørge for god ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen.
Fjerne henvisningsordningen til fysioterapi
Utvide sykemeldingsretten til å omfatte alle fysioterapeuter
At behandling hos kiropraktorer skal inngå ved beregning av frikort på lik linje med fysioterapi

Fra stortingsprogrammet:

Helsepartiet vil ha gjeninnført en liste over hvilke pasienter som skal ha rett til full refusjon på fysioterapibehandling, deriblant nyopererte.

Helsepartiet vil sikre at pasienter som har vært igjennom større operasjoner som påvirker funksjonen og medfører sykmeldinger / utelukkelse fra arbeidslivet, får rask og adekvat rehabilitering. Pasienter skrives i dag fort ut fra sykehusene og kontinuitet i behandlingen er viktig for at operasjonen får et optimalt resultat for den enkelte.

Helsepartiet vil i tillegg at det settes ned et faglig utvalg som skal vurdere hvilke andre kriterier som skal legges til grunn for at pasienter skal få fri fysioterapibehandling.

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneskeRask tilgang på nye medisiner og behandlingerAkuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskapØkt trygghet for pasienter, pårørende og ansatteDU ER HER:  Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i menneskerMuskel- og skjelettlidelserEn verdig eldreomsorg og god seniorpolitikkBedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelserEn tryggere barndom for alle barnBarnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barnUavklarte lidelserRusomsorgPsykisk helseForebygging og folkehelseEn verdig avslutningSamfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren