Resolusjon 11: NAV-skandalen sett fra brukernes side

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6.juni 2020

Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal

NAV-skandalen handler som kjent om at et ukjent og stadig stigende antall trygdemottakere er straffet for å ha mottatt trygdeytelser mens de oppholdt seg i utlandet. Denne avstraffelsen er urettmessig, ikke fordi den er i strid med norsk lov, men fordi den er i strid med EØS-avtalen.

Det er ikke overraskende at NAV har fulgt en lovbestemmelse som har støtte fra et samlet Storting. Det er heller ikke overraskende at forvaltningen og det juridiske fagmiljøet i ‘utenfor-landet’ Norge har vært tilbakeholdne med å insistere på at EUs regler skal følges når disse strider mot norsk lov. Skulle dette skjedd, måtte det kommet utvetydige ordre fra Regjeringen eller domstolene, men det har som kjent tatt sin tid før denne erkjennelsen har nådd topp-etasjen i samfunnet. 

En viktig årsak til at denne situasjonen kunne oppstå er at ingen har sett saken fra brukernes side og at ingen i NAV har varslet om skandalen med tilstrekkelig styrke. I Norge har vi i liten grad media eller politiske partier med dette perspektivet. Skandalen har dermed utløst en konkurranse om å få fjernet den aktuelle statsråden.

I stedet burde man diskutere innholdet i denne bestemmelsen:
Er det riktig at alle trygdemottakere bør oppholde seg innenlands?

Problemstillingen er fortsatt aktuell for opphold utenfor EØS-området. Trygdemottakere vil fortsatt risikere å bli tiltalt for grovt bedrageri med etterfølgende ubetinget fengsel for å ha oppholdt seg i Canada, Tyrkia eller Russland. Den reelle forskjellen ligger kun i om Norge har inngått avtaler eller ikke.

Helspepartiet vurderer dette som en urimelig forskjellsbehandling som det er vanskelig å se at NAV eller pasientene kan leve med. 

Helsepartiet mener det er en selvfølge at mottakere av dagpenger må være tilgjengelige for arbeidsmarkedet og de tiltak som NAV finner hensiktsmessig. Dette må likevel ikke være til hinder for at også arbeidssøkere kan ha utenlandsopphold / ferier på linje med det som ellers er vanlig i arbeidslivet. 

Helsepartiet mener videre at sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger er per definisjon mer enn 50% arbeidsuføre og skal først og fremst avklares for å motta medisinsk behandling. De skal få hjelp til et bedre liv, enten det blir i arbeid eller som uføretrygdet. Men bør det være en absolutt forutsetning at dette skjer innenlands eller innen EØS-området?

Helsepartiet ser ingen saklige grunner til at et generelt forbud mot utenlandsopphold. Vi er kommet til at dette spørsmålet ikke er egnet for firkantete regler som skal sikre lik praksis for tilfelle som i sin natur vil være høyst ulike. I noen tilfeller vil et opphold i utlandet kunne være til stor hjelp for den enkelte, mens det i andre tilfelle kan være i strid med den behandling pasienten bør gjennomføre.

Helsepartiet minner om at samfunnet har gitt fastlegene fullmakt til å sykmelde pasienter og anvise den behandling de finner forsvarlig på et medisinsk faglig grunnlag. Selv om NAV i økende grad er begynt å mistro og overprøve fastlegenes vurderinger, er dette fortsatt en bærebjelke i vårt helsevesen. Slik bør det fortsatt være. Sammen med saksbehandler i NAV, skal legen søke å gi den enkelte best mulig hjelp.

Helsepartiet mener det eneste fornuftige er å overlate til fastlegen og saksbehandlers profesjonelle skjønn å vurdere spørsmålet om utenlandsopphold ut fra en helhetlig forståelse av pasientens situasjon.  

Dette standpunktet følger den tillitsreform vi mener må gjennomføres i offentlig forvaltning. En tillitsreform må innebære en vesentlig utvidelse av handlingsrommet til førstelinje-helsetjenesten og NAV. I samarbeid med fastlegene og eventuelt andre behandlere som kan vurdere den enkelte pasient, må saksbehandlere i NAV ha fullmakt til å iverksette tiltak som de mener er de rette, herunder om det er hensiktsmessig at pasienten endrer bosted fast eller midlertidig, innen- eller utenlands.  

Helsepartiet mener at den offentlige debatten mangler stemmer som ser NAV fra brukernes og pasientenes side. Vi ønsker ikke en forvaltning med firkantete regler der saksbehandlere printer ut vedtak med standardfomuleringer uten hensyn til den enkelte pasients situasjon.

Myndighetene tror at det er effektivt å automatisere saksbehandlingen slik at saksbehandlere slipper å være utsatt for ubehagelige møter med pasientene som utfordrer deres sosialfaglige skjønn. 

I stedet for NAVs robotiserte saksbehandling, trenger vi å gjenreise tilliten til det profesjonelle skjønn som utøves av leger, psykologer, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og alle andre som arbeider i NAVs førstelinje.

Helsepartiet vil:

  • Fjerne bestemmelsen i Folketrygdloven om forbud mot å motta trygd under opphold i utlandet.
  • At spørsmålet om oppholdssted for mottakere av dagpenger avgjøres av saksbehandler i NAV i tråd med plan for den enkeltes vei tilbake i arbeid.
  • At spørsmålet om oppholdssted for sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger avgjøres av fastlegen i samarbeid med saksbehandler i NAV og eventuelle andre behandlere, i tråd med den behandling og avklaring som den enkelte er best tjent med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *