Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020

Resolusjon 12
Større frihet i foreldrepermisjonen

Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal

Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel.

Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far, men ikke så mange uker som det er pr i dag.

Vi må stole på at den enkelte familie selv kan bestemme hva som er best for barnet og deres familie.

Helsepartiet vil:

  • Ha økt valgfrihet i foreldrepermisjonen.