Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020.

Forslagsstillere: Anthon Øien, Jan T. Kongevold

Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i Norge. Mange uteboende opplever økt livskvalitet og økt tilgang på hjelp i andre land.

Statistisk Sentralbyrå forventer en fremtidig utflytting på om lag 10 000 norske statsborgere pr år. Norske eksperter anslår at den norske stat sparer cirka 400 000 kr pr emigrerte pensjonist og ufør pr år. I dette tallet ligger tjenester som lege, sykehus, innleggelser, medisiner, transport, hjemmehjelp, veier, politiet etc. SSB får ikke tilskudd til å lage eget regnskap over hva den norske stat sparer nøyaktig på at flere titusener av nordmenn bosetter seg i et annet land.

Alle norske pensjonister betaler skatt til Norge. De første fire årene betales etter normale, norske satser. De fleste pensjonister bosatt utenfor Norge betaler også skatt til bostedslandet. I EØS-området får de helsehjelp. Nordmenn bosatt utenfor EØS må selv besørge til dels dyre helseforsikringer. De fleste av disse pensjonistene betaler også trygdeavgift til Norge av sin pensjon og er derfor ikke tatt ut av det norske systemet. Men hvilken rett har de i praksis til helsehjelp i Norge? Svært lite eller ingen.

Den 1.1.2010 tro kildeskatten i kraft. Kildeskatten er 15% av bruttopensjon fra første krone, uansett om man er minstepensjonist eller stortingspensjonist – her gjelder altså ikke samme rettferdighetsbetraktning som prosentvis skattesats for arbeidende, der høyere lønn gir høyere prosentvis sats -og motsatt. Dette til tross for at pensjon altså er pensjonistenes lønn.

Til kildeskatten gjelder ingen fradrag, men heller ingen gjenytelse. Skatt uten gjenytelse er reelt ingen skatt, men en avgift. I praksis er kildeskatten en avgift for å flytte ut av landet, til tross for at individet ved å flytte blir billigere for stat og kommune, når den enkelte ikke lengre benytter seg av fellesgoder som de hadde tilgang til som bosatt i Norge – av SSB anslått til kr 400.000 pr hode pr år.

Kildeskatten har ødelagt privatøkonomien for mange som har ønsket å tilbringe alderdommen utenlands. Derfor har en del blitt tvunget til å reise tilbake til Norge. Kildeskatten er i tillegg så forvirrende at heller ikke NAV alltid klarer å informere korrekt; hvordan denne avgiften blir praktisert er avhengig av Norges skatteavtale med hvert land. Her finnes store variasjoner. Informasjon om kildeskatten er knapp og mangelfull. I Norge har de færreste hørt om den, enda færre vet hva den innebærer.

Helsepartiet vil:

  • Fjerne kildeskatten. Den er ulogisk og urettferdig, og gir ingen rettigheter.

4 thoughts on “Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

  1. Mange som bor i utlandet tror de slipper å betale skatt til landet de bor,fordi de betaler kilde skatt.Hva er kilde skatt,jo det er snill form for tyveri.Vi bruker det landet vi bor,så skal det betales noe burde de pengene gå til landet vi bor i,og ikke til Norge.

  2. Det står skrevet at «pensjon er pensjonistenes lønn». Pensjon er ikke lønn, men din og min eiendom. Våre oppsparte midler.

  3. KILDESKATT PÅ PENSJONER er egentlig dobbelt-beskatning, og dermed brudd på alt som heter skatteavtaler. Dette medførte at Norge ble tvunget (av Thailand) til å innføre Artikkel 23.3.e fordi thaiene anså norsk beskatning som så urettferdig at de truet med å bryte Skatteavtalen (som har trinnhøyde som Traktat, og derfor overraider interne skatteforhold både i bostedslandet og i landet som yter pensjonen, Norge). Plutselig oppdaget «luringene» i juridisk avd. i Finansdepartementet og Skattedirektoratet at de var i ferd med å bryte HANDELSAVTALEN (hvor pensjoner er en «fillesak») mellom Thailand og Norge. At en offisiell norsk delegasjon den 16. august 2016 fikk til et møte med Revenue Department i Bangkok for å reforhandle skatteavtalen som trådte i kraft 1.1. 2004 , viste en juridisk blemme fra norsk side som var latterlig ! Den norske delegasjonen visste ikke at en skatteavtale som skal sies opp, skal foreta handlingen før 30.06. i oppsigelsesåret – og at dette skal skje minst fem år før oppsigelsen trer i kraft. Dette har medført at den offisielle oppsetningen over igangværende reforhandlinger om skatteavtaler er endret når det gjelder traktaten mellom Norge og Thailand. Snakk om nissenes hjemland, dere !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *