Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020.

Forslagsstillere: Anthon Øien, Jan T. Kongevold

Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i Norge. Mange uteboende opplever økt livskvalitet og økt tilgang på hjelp i andre land.

Statistisk Sentralbyrå forventer en fremtidig utflytting på om lag 10 000 norske statsborgere pr år. Norske eksperter anslår at den norske stat sparer cirka 400 000 kr pr emigrerte pensjonist og ufør pr år. I dette tallet ligger tjenester som lege, sykehus, innleggelser, medisiner, transport, hjemmehjelp, veier, politiet etc. SSB får ikke tilskudd til å lage eget regnskap over hva den norske stat sparer nøyaktig på at flere titusener av nordmenn bosetter seg i et annet land.

Alle norske pensjonister betaler skatt til Norge. De første fire årene betales etter normale, norske satser. De fleste pensjonister bosatt utenfor Norge betaler også skatt til bostedslandet. I EØS-området får de helsehjelp. Nordmenn bosatt utenfor EØS må selv besørge til dels dyre helseforsikringer. De fleste av disse pensjonistene betaler også trygdeavgift til Norge av sin pensjon og er derfor ikke tatt ut av det norske systemet. Men hvilken rett har de i praksis til helsehjelp i Norge? Svært lite eller ingen.

Den 1.1.2010 tro kildeskatten i kraft. Kildeskatten er 15% av bruttopensjon fra første krone, uansett om man er minstepensjonist eller stortingspensjonist – her gjelder altså ikke samme rettferdighetsbetraktning som prosentvis skattesats for arbeidende, der høyere lønn gir høyere prosentvis sats -og motsatt. Dette til tross for at pensjon altså er pensjonistenes lønn.

Til kildeskatten gjelder ingen fradrag, men heller ingen gjenytelse. Skatt uten gjenytelse er reelt ingen skatt, men en avgift. I praksis er kildeskatten en avgift for å flytte ut av landet, til tross for at individet ved å flytte blir billigere for stat og kommune, når den enkelte ikke lengre benytter seg av fellesgoder som de hadde tilgang til som bosatt i Norge – av SSB anslått til kr 400.000 pr hode pr år.

Kildeskatten har ødelagt privatøkonomien for mange som har ønsket å tilbringe alderdommen utenlands. Derfor har en del blitt tvunget til å reise tilbake til Norge. Kildeskatten er i tillegg så forvirrende at heller ikke NAV alltid klarer å informere korrekt; hvordan denne avgiften blir praktisert er avhengig av Norges skatteavtale med hvert land. Her finnes store variasjoner. Informasjon om kildeskatten er knapp og mangelfull. I Norge har de færreste hørt om den, enda færre vet hva den innebærer.

Helsepartiet vil:

  • Fjerne kildeskatten. Den er ulogisk og urettferdig, og gir ingen rettigheter.