Resolusjon 1: Helse er beredskap og beredskap er helse

RESOLUSJON NR. 1
Lise Askvik og Lene Haug

HELSE ER BEREDSKAP OG BEREDSKAP ER HELSE
Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.

Dagens økonomifokuserte helseforetaksmodell er en direkte trussel mot beredskapen og helsesikkerheten til norske innbyggere. Den storstilte effektiviseringen som har foregått de siste 20-30 årene har redusert sikkerheten til befolkning. I henhold til helseforetaksmodellens logikk skal helsetjenestene være økonomisk lønnsomme. Dette er til overmål en kvasi-økonomisk tankegang fordi den offentlige helsetjenesten ikke tjener penger og heller ikke har økonomisk gevinst som hensikt.

I strid med denne konstruerte hensikten belønner helseforetaksmodellen at all kapasitet i sykehus, ambulansetjenester og så videre utnyttes maksimalt, 100 prosent av tiden. Modellen gjør det ulønnsomt å opprettholde beredskap og ekstra kapasitet. Det blir ulønnsomt å ha en ekstra ambulanse, en lege som ikke løper i gangene og ledige senger. Men god beredskap og trygghet handler om det motsatte – nemlig ledig kapasitet. Norge må ta seg råd til å ha helseberedskap i hele landet.

Tilliten til helsevesenet er viktig for pasienters livskvalitet. Å vite at du får den raskeste og beste mulige behandlingen, gir trygghet og optimisme. I et sykdomsforløp og ved ulykke, vil også håp og trygghet være lindrende og helbredende. Beredskap er helse.

Helsepartiet vil:

  • Avvikle helseforetaksmodellen.
  • Sikre nødvendig akuttberedskap i hele landet – som fungerer også når vær og andre forhold umuliggjør transport til større sykehus.
  • Redusere beleggsprosenten på norske sykehus til 78 prosent -som er snittet i OECD
  • Sørge for tilstrekkelig beredskap og kompetanse til håndtering av CBRNE-trusler (kjemiske, biologiske, radioaktive, kjernefysiske og eksplosive trusler) i sivilsamfunnet. Det er behov for utstyr til påvisning og analyse, og systemer for sikker rensing og avgifting av personer og materiale.
  • Bedre smittevernet og sørge for gode muligheter til å vareta og isolere pasienter med smittsomme sykdommer i hele landet
  • Ruste opp og dimensjonere fremtidens helsetjenester i alle ledd slik at vi får god kapasitet til å håndtere befolkningsvekst og en aldrende befolkning og med det en formidabel oppgavevekst i helsesektoren.
  • Sikre at vi i tillegg har nødvendig ekstra beredskap i form av både godt utstyr og kompetent personale som kan håndtere uventede hendelser og krisesituasjoner i samarbeid med andre nødetater, politiet og forsvaret.
  • Sørge for at Norge har tilstrekkelig kriselager av nødvendig medisiner og utstyr.
  • Arbeide for å sikre legemiddeltilgangen i Norge på kort og lang sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *