Resolusjoner

Her finner du en oversikt over Helsepartiets vedtatte resolusjoner

Resolusjonene handler om enkeltsaker som ikke er omtalt i stortingsprogrammet eller prinsipprogrammet og utgjør sammen med programmene Helsepartiets vedtatt politikk. De fleste resolusjonene er vedtatt på et landsmøte, men de kan også

ved uravstemning der alle medlemmer kan delta.

Resolusjoner kan være viktige tillegg til de øvrige programmene eller omhandle aktuelle enkeltsaker som partiet må ta løpende stilling til. Både medlemmer og publikum generelt oppfordres til å ta kontakt med forslag til saker Helsepartiet bør behandle. Send gjerne en e-post til arbeidsutvalget@helsepartiet.no

Vedtatte resolusjoner


Resolusjoner vedtatt på Helsepartiets ekstraordinære årsmøte 5. september 2020

Helsepartiet vil redusere sykehuskøene med flere avtalespesialister

Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Barn og sårbare flyktninger må evakueres fra Hellas umiddelbart.

Helsepartiet vil lytte til kulturarbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeidsplassene der, også post-korona

Regjeringens konronakommisjon er en kamuflasjekommisjon – den bør ikke ledes av Stener Kvinnsland

Opphold på krise- og incestsentre skal være kostnadsfritt for voldsutsatte menn og kvinner

Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling

NEI til IT-systemet Akson – som koster 22 milliarder helsekroner

Granheim Lungesykehus skal ikke legges ned midt i en lungepandemi


Resolusjoner vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020

Resolusjon 1: Helseforetaksmodellen har ikke virket etter hensikten – det er på tide å bytte den ut

Resolusjon 2: Persontilpasset kosthold

Resolusjon 3: Cannabisolje til medisinsk bruk

Resolusjon 2: Prioriteringsmeldingen fra 2016 frarøver oss rett til helsehjelp

2020 Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Resolusjon 6: Norge må overholde internasjonale lover avtaler og forpliktelser og slutte å prøve å vri seg unna alt som koster penger

Resolusjon 7: Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen

Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg

Resolusjon 11: NAV-skandalen sett fra brukernes side

Resolusjon 12: Større frihet i foreldrepermisjonen

Resolusjon 13: Forståelse for og behandling av avhengighet

Resolusjon 14: Rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue i helsesaker

Resolusjon 15: Samordne pasientreiser og kollektivtilbudet


Helsepartiet vedtok 2 resolusjoner ved uravstemning i juli 2019

Nei til vindmøller i uberørt norsk natur

Bompenger bør utredes nasjonalt


Helsepartiet vedtok 14 resolusjoner på landsmøtet i 2019

Helse er beredskap og beredskap er helse

Bærekraftig matproduksjon

Helsepartiet går inn for FNs miljømål

Samfunnsikkerhet krever sivil og militær beredskap

Helsepartiet ønsker god barselomsorg

Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp.

Resolusjon nr. 9: Leve Blæstad, Høgskolen i Innlandet

Vaksiner redder liv !

Se alle vedtatte resolusjoner på landsmøtet 2019 her PDF


Helsepartiet vedtok 41 resolusjoner på landsmøtet i 2018

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Reell mulighet til utdanning og arbeide for all ungdom

Resolusjon nr. 3 Universitetene er ikke pølsefabrikker

NORGE MÅ INNFØRE EN HELHETLIG MODELL FOR FOREBYGGING AV SELVMORD, SELVMORDSFORSØK, SELVSKADING OG ANDRE PSYKISKE OG SOSIALE PROBLEMER HOS BARN OG UNGE I SKOLEN.

Resolusjon nr. 26: En trygg fødselsomsorg

Se alle vedtatte resolusjoner på landsmøtet  i 2018 her PDF