Resolusjoner

Resolusjoner

Her finner du en oversikt over Helsepartiets vedtatte resolusjoner

Resolusjonene handler om enkeltsaker som ikke er omtalt i stortingsprogrammet eller prinsipprogrammet og utgjør sammen med programmene Helsepartiets vedtatt politikk. De fleste resolusjonene er vedtatt på et landsmøte, men de kan ogsåved uravstemning der alle medlemmer kan delta.Resolusjoner kan være viktige tillegg til de øvrige programmene eller omhandle aktuelle enkeltsaker som partiet må ta løpende stilling til. Både medlemmer og publikum generelt oppfordres til å ta kontakt med forslag til saker Helsepartiet bør behandle. Send gjerne en e-post til arbeidsutvalget@helsepartiet.no

Vedtatte resolusjoner

Resolusjoner vedtatt på Helsepartiets ekstraordinære årsmøte 5. september 2020

Helsepartiet vil redusere sykehuskøene med flere avtalespesialister

Resolusjon nr. 1Hittil i 2020 har minst 274 000 pasienter fått utsatt pasientavtaler, operasjoner og annen sykehusbehandling fordi våre underdimensjonerte sykehus har måttet prioritere koronarelaterte oppgaver. Avtalespesialister kan bidra til å resdusere køene og det haster.

Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge

Resolusjon nr. 2Slik situasjonen er for autister i dag er det mange som ikke får den hjelpen, behandlingen eller oppfølgingen de trenger fra spesialisthelsetjenesten. Mange steder i Norge finnes det lite om noe tilbud til autister i alle aldere, spesielt voksne.

Også eldre korona-pasienter må få behandling på sykehus.

Resolusjon nr. 3– De eldste har blitt diskriminert – retningslinjene fra Helsedirektoratet må endres nå!Vi vet ikke om nye smittebølger vil komme, men vi vet at de eldste av oss er mest utsatt for et alvorlig forløp dersom de blir syke av koronaviruset. Så langt har svært få av de eldste koronapasientene fått behandling på sykehus. Dødeligheten blant de eldste har vært skyhøy.a

Barn og sårbare flyktninger må evakueres fra Hellas umiddelbart.

Resolusjon nr. 4 Norge må slutte å nøleForholdene i flyktningleiren Moria på den den greske øya Lesvos ble i april i år beskrevet av Leger Uten Grenser som verdens verste. De har ikke bedret seg siden.

Helsepartiet vil lytte til kultur-arbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeids-plassene der, også post-korona

Resolusjon nr. 5 Kultur skaper mening, innhold og god helse for innbyggerne. Imidlertid er kulturbransjen også svært viktig for økonomien, bransjen sysselsetter flere enn fiskeri og landbruk til sammen. Det er viktig at vi nå redder disse arbeidsplassene.

Regjeringens korona-kommisjon er en kamuflasje-kommisjon, den bør ikke ledes av Stener Kvinnsland

Resolusjon nr. 6Helsepartiet protesterer mot de faglige manglene i Koronakommisjonen og inhabile Stener Kvinnslands lederrolle.

Helsepartiet går inn for å nedsette et nytt, uavhengig og faglig kompetent råd til å evaluere helsemyndighetenes grep under koronapandemien.

Av Jar – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29460082

Opphold på krise- og incestsentre skal være kostnadsfritt for voldsutsatte menn og kvinner

Resolusjon nr. 7Enkelte krise- og incestsentre tar kostpenger fra voldsutsatte menn og kvinner som har behov for beskyttelse og trygghet i en akuttfase i livet. Dette mener Helsepartiet er uverdig og helt uakseptabelt.

Krisesentre for voldsutsatte må være gratis

Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling

Resolusjon nr. 8Helsepartiet mener at konsekvensene av å innføre merverdiavgift høyst sannsynlig vil være negative, med redusert pasientsikkerhet både for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling.

NEI til IT-systemet Akson – som koster 22 milliarder helsekroner

Resolusjon nr. 9Helsenorge har ikke råd til Akson. Billigere og ferdige løsninger finnes. Helsepartiet går inn for at regjeringen reverserer denne ulykksalige prosessen og finner fornuftige, raske og sikre IT-løsninger.

Granheim Lungesykehus skal ikke legges ned midt i en lungepandemi

Resolusjon nr. 10Granheim Lungesykehus – ligger i vakre landlige omgivelser med ren og frisk luft – perfekt for lungepasienter og rehabilitering ved lungesykdom.

Resolusjoner vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020

Resolusjon 1: Helseforetaksmodellen har ikke virket etter hensikten – det er på tide å bytte den ut

Helseforetaksmodellen har ikke gitt oss bedre og billigere helsetjenester. Helsepartiet går inn for en helt nye organisering av sykehusene våre.

Resolusjon 2: Person-tilpasset kosthold

Helsepartiet har vedtatt en kostholdspolitikk som skiller seg fra alle andre partier. Alle er enige om at et «sunt kosthold» bidrar til å holde oss friske og unngå sykdom. Men hva er et «sunt kosthold», og betyr det at akkurat det samme kostholdet er … Fortsett å lese

Resolusjon 3: Cannabisolje til medisinsk bruk

Arbeide for fordomsfri forskning på CBD, både helsefremmende effekter og mulige bivirkninger.At tilgjengeligheten lettes for de pasientgrupper som kan ha helsemessig gevinst av CBD-oljer.

Resolusjon 4: Prioriterings-meldingen fra 2016 frarøver oss rett til helsehjelp

Vi har en prioriteringsforskrift i norske helsetjenester som frarøver norske pasienter rett til nødvendig helsehjelp. Slike prioriteringer sier Helsepartiet et rungende nei til.

Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Dagens ordning fungerer ikke godt nok.

Resolusjon 6: Norge må overholde internasjonale lover avtaler og forpliktelser og slutte å prøve å vri seg unna alt som koster penger

Norge har forpliktet seg til en rekke internasjonale avtaler – den viktigste er EØS-avtalen og som de fleste har fått med seg står lovene der over Norges, med unntak av Grunnloven. Viktig er også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som vi er knyttet til … Fortsett å lese

Resolusjon 7: Minste-pensjonistene skal ikke leve under fattigdoms-grensen

Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Siden den gang har en rekke høringer, proposisjoner og meldinger til Stortinget om endringer i lovverket for de forskjellige pensjonssystemene, funnet sted. Pensjonsreformen … Fortsett å lese

Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i … Fortsett å lese

Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørger-tillegg

Stortinget har -kort fortalt- vedtatt endringer i folketrygdloven med krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg. For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold … Fortsett å lese

Resolusjon 11: NAV-skandalen sett fra brukernes side

NAV-skandalen handler som kjent om at et ukjent og stadig stigende antall trygdemottakere er straffet for å ha mottatt trygdeytelser mens de oppholdt seg i utlandet. Denne avstraffelsen er urettmessig, ikke fordi den er i strid med norsk lov, men fordi den er i … Fortsett å lese

Resolusjon 12: Større frihet i foreldre-permisjonen

Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel. Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far, men ikke så mange uker som … Fortsett å lese

Resolusjon 13: Forståelse for og behandling av avhengighet

Helsedirektoratets og WHOs definisjon av «avhengighet» relaterer seg i hovedsak til bruk av alkohol, narkotiske stoffer, legemidler og nikotin. Begge instanser anser disse avhengighetene som diagnoser i klassifiseringssystemet ICD -10 (om dødsårsaker, i tiende versjon). Forskning viser at avhengighet også av andre, lovlige … Fortsett å lese

Resolusjon 14: Rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue i helsesaker

Rettsikkerheten for enkelte personer og pasientgrupper med behov for helsehjelp eller erstatning blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i dag. Saksbehandlingen ivaretar i liten grad den enkeltes behov i møte med sakkyndiges uttalelser der hvor disse kommer til en annen konklusjon. Pasientombudene kan være … Fortsett å lese

Resolusjon 15: Samordne pasientreiser og kollektiv-tilbudet

I heile distrikts Norge slit personar, yngre og gamle med et stadig dårlegare kollektivtilbod, og nedlegging av bussruter. Dette går spesielt ut over dei som ikkje har eigen bil, eller familie som kan stille opp å køyre til … Fortsett å lese

Helsepartiet vedtok 2 resolusjoner ved uravstemning i juli 2019

Nei til vindmøller i uberørt norsk natur

Helsepartiet går imot utbygging av landbaserte vindmølleparker i uberørt natur. Naturinngrepene for å sette opp og for å drifte vindmøller er enorme. De representerer en trussel mot fugle- og dyreliv, lydforurensning i urørt natur i tillegg til visuell forurensning.

Bompenger bør utredes nasjonalt

Helsepartiet er skeptisk til bompengenes sosiale og praktiske virkning, og mener at saken bør utredes på nasjonal basis. Resolusjon om bompenger vedtatt i juli 2019 ved uravstemning blant alle medlemmer.

Helsepartiet vedtok 14 resolusjoner på landsmøtet i 2019

Resolusjon 1: Helse er beredskap og beredskap er helse

Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.

Resolusjon 2: Bærekraftig matproduk-sjon

Landbruk og havbruk – bærekraftig matproduksjon for god folke- og dyrehelse.Helsepartiets landbrukspolitikk hviler på realistiske, forskningsbaserte og bærekraftige tiltak for å sikre matilgang, biodiversitet og miljø.

Resolusjon 3: Helsepartiet går inn for FNs miljømål

Storresolusjon om miljø og klimapolitikk.Helsepartiet støtter FNs klimamål.

Resolusjon 5: Samfunn-sikkerhet krever sivil og militær beredskap

Når det er akutt behov for helsehjelp, er tid og nærhet helt avgjørende faktorer for utfallet.Trygghet for liv og helse dreier seg dessuten om mer enn sykdom og … Fortsett å lese

Resolusjon 6: Helsepartiet ønsker god barsel-omsorg

Barselomsorgen er under press. Nylig sendte barselavdelingen på Rikshospitalet en bekymring til arbeidstilsynet, da de ikke lenger kunne stå inne for forsvarligheten av den behandlingen de ga barselfamiliene. Det sitter langt inne for en yrkesgruppe å gå … Fortsett å lesea

Resolusjon 8: Arbeids-avklarings-penger skal være til reell hjelp.

Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har havnet … Fortsett å lese

Resolusjon nr. 9: Leve Blæstad, Høgskolen i Innlandet

Fremtidens jordbruksutdanning skal innfri Stortingets mål om matsikkerhet, bærekraft og verdiskaping. Til dette trengs kompetente ansatte i jordbruket. På Blæstad, høgskolen i Innlandet, videreføres en praktisk utdannelse som er blitt sjelden i Norden.

Leve Blastad - norsk landbruksutdanning

Helsepartiet vedtok 41 resolusjoner på landsmøtet i 2018

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Den britiske stiftelsen Maggie ́s har gjennom fem år tilbudt toppkvalitetstjenesten Maggie ́s, gratis til flere norske sykehus. Tjenesten er gratis for både staten, pasienter og pårørende. Alt stiftelsen behøver er å låne en tomt å bygge på. Gjennom fem års arbeid har norske helsemyndigheter … Fortsett å lese

Resolusjon 2: Reell mulighet til utdanning og arbeid for all ungdom

Resolusjon nr. 2 vedtatt 2018. Helsepartiet mener det trengs ny politikk for å nå målet om at alle skal gjennomføre videregående opplæring og komme i arbeid. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent med sine egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med.

Resolusjon nr. 3 Universitetene er ikke pølsefabrikker

Venstre har nylig foreslått at ’foretaksmodellen’ skal tas i bruk også ved Universitetene. Dette er en modell hentet fra næringslivet og brukes til å produsere pølser og pizza mest mulig kostnadseffektivt og med størst mulig fortjeneste for eierne. Den forutsetter et marked med opplyste forbrukere … Fortsett å lese

Resolusjon nr. 25 Norge må innføre en helhetlig modell for forebygging av selvmord, selvmords-forsøk, selvskading og andre psykiske og sosial problemer hos barn og unge i skolen.

Ingen barn eller ungdommer skal føle at det ikke finnes noen som kan hjelpe dem når de er elever i norsk skole. De skal være trygge på at det finnes voksne kompetente mennesker rundt dem som de kan ha tillit til at vil hjelpe dem og ta dem på alvor.

Norge vil innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging blant barn og unge - vi vil innføre en norsk variant av Trust-modellen fra Miami

Resolusjon nr. 26: En trygg fødsels-omsorg

En trygg og god fødselsomsorg er viktig for både barn og foreldre. Helsepartiet vil sikre at fødeklinikker ikke legges ned.

Se alle vedtatte resolusjoner på landsmøtet  i 2018 her PDF