Rusomsorg: Helsepartiet vil hjelpe tunge brukere og avverge flere rusavhengige

Rusomsorg: Helsepartiet har utviklet vår politikk med ny kunnskap

Dette gjelder nå: En forebyggende og human narkotikapolitikk

Helsepartiet vil forhindre flest mulig nye rusavhengige. Vi vil gi verdighet og hjelp til eksisterende pasienter, samt gode rehabiliteringstilbud som er mer enn fagre ord. Helsepartiet vil beskytte samfunnet mot rusrelaterte skader. Denne balansen krever ulike virkemidler for ulike grupper.

Fritidsbrukere av rus finner liten støtte i Helsepartiet. Vi går ikke inn for amnesti for folk som krever fritt å få velge sin rus. Rus har en høy pris for pårørende, venner og for samfunnet. Derimot ser vi behovet for at pasienter som kan ha helseutbytte av stoffer som i dag er definert som forbudte, narkotiske stoffer, skal få prøve ut disse til medisinsk bruk, i samråd med sin lege/behandler. Ruspasienter som ønsker det skal ha umiddelbar tilgang til helsehjelp –og nødvendig oppfølging,

Norge har flest overdosedødsfall i Europa. Det er hevet over tvil, at norsk narkotikapolitikk ikke har virket etter hensikten. Vi har ikke klart å redusere narkotikaproblemene. Narkotikakriminalitet tar opp store ressurser hos politiet og rettsvesenet i Norge. Dette betyr at andre former for kriminalitet ikke blir prioritert høyt nok.

Samtidig er narkotikabruk først og fremst definert som et helseproblem, men et straffbart helseproblem. Norge har en streng narkotikapolitikk og med høye strafferammer. Allmennpreventive hensyn var den viktigste begrunnelsen for stadig økende strafferammer og målet var å hindre utbredelse av narkotika gjennom kontroll og straff.

Norge har ikke blitt et narkotikafritt samfunn ved å kriminalisere rusavhengige. Ved å kriminalisere en pasientgruppe, har Norge antagelig fått mer kriminalitet, flere overdoser og unødvendig høy belastning på fengselsvesenet. Vi tror likevel en ren avkriminalisering vil koste liv og helse hos lovlydige mennesker, som ellers ikke ville våget å være i kontakt med rus.

Tiden er inne for nye grep. All vår politikk bygger på individuelle hensyn, også vår narkotikapolitikk:

Helsepartiet vil:

  • ha et generelt forbud mot narkotika.
  • avkriminalisere erverv til og eget bruk av narkotika for enkelte grupper rusmiddelavhengige.
  • at mennesker som har blitt avhengig av narkotiske stoffer, skal sikres medisinsk og faglig hjelp og oppfølging.
  • ha en kraftig styrking av kapasiteten til avrusning.
  • ha en reell satsing på ettervern av rusmisbrukere, i samarbeid med rusmisbrukerne.
  • tillate medisinsk utprøving av narkotiske stoffer til pasientgrupper, av helsemessige årsaker opprettholde et høyt straffenivå for de som organiserer og smugler narkotika.
  • av hensyn til misbrukernes helse, og for å forhindre overdosedødsfall, innføre sprøyterom i de største byene i Norge.

Helsepartiets tidligere politikk (denne resolusjonen gjelder ikke lenger).
Bedre behandling og oppfølging av mennesker med rusproblemer

Mennesker som lider av rusavhengighet skal behandles som pasienter og ikke som kriminelle. Vi må forlate den feilslåtte og utopiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet, til fordel for en modell som har skadebegrensning som hovedformål.

Rusomsorgen hører hjemme i helsesektoren, ikke primært i justissektoren. Små narkotikasaker legger beslag på enorme ressurser hos politiet og ikke minst i rettsapparatet. Helsepartiet vil gjennom å avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, i små brukerdoser til eget bruk, frigjøre ressurser. Salg av ulovlige rusmidler skal fortsatt være straffbart.

Mange rusavhengige har sammensatte problemer. Noen tyr til rusmidler som en form for selvmedisinering. De fleste rusavhengige har behov for god psykisk og fysisk helsehjelp, noe de bør få tilbud om enten de er motivert til å bli rusfrie eller ikke.Det er viktig å se rusavhengige som hele mennesker og tilby god behandling, oppfølging, og ettervern. Uten en meningsfylt hverdag er veien kort tilbake til ny avhengighet og kriminalitet. Å ha egen bolig, og en akseptabel boevne, er en svært viktig del av rehabiliteringen for rusavhengige. Bolig er inngangsporten til normal deltagelse i yrkes- og samfunnsliv.

Helsepartiet vil:

Åpne for muligheten til heroinassistert behandling for enkelte pasientgrupper.
Etablere brukerrom -der blant annet røyking av rusmidler er tiltatt- i stedet for dagens sprøyterom for rusavhengige.
At rusavhengige bør, enten de er i avhengighetsbehandling eller ikke, få hjelp til å skaffe seg fast bolig, et sosialt nettverk og til å oppleve mestring og mening.
Arbeide for at ingen skal være bostedsløse i Norge.
Sikre rusavhengige god helsehjelp både for somatiske og psykiske lidelser og sørge for et individuelt tilpasset og helhetlig helse- og sosialtilbud som ivaretar hele mennesket.
Disse skal i størst mulig grad behandle og avhjelpe ulike problemer samtidig.
Styrke ettervernet.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet i stortingsprogrammet for 20217 – 2021: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle