Rusomsorg

Rusomsorg

Bedre behandling og oppfølging av mennesker med rusproblemer

Mennesker som lider av rusavhengighet skal behandles som pasienter og ikke som kriminelle. Vi må forlate den feilslåtte og utopiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet, til fordel for en modell som har skadebegrensning som hovedformål.

Rusomsorgen hører hjemme i helsesektoren, ikke primært i justissektoren. Små narkotikasaker legger beslag på enorme ressurser hos politiet og ikke minst i rettsapparatet. Helsepartiet vil gjennom å avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, i små brukerdoser til eget bruk, frigjøre ressurser. Salg av ulovlige rusmidler skal fortsatt være straffbart.

Mange rusavhengige har sammensatte problemer. Noen tyr til rusmidler som en form for selvmedisinering. De fleste rusavhengige har behov for god psykisk og fysisk helsehjelp, noe de bør få tilbud om enten de er motivert til å bli rusfrie eller ikke.Det er viktig å se rusavhengige som hele mennesker og tilby god behandling, oppfølging, og ettervern. Uten en meningsfylt hverdag er veien kort tilbake til ny avhengighet og kriminalitet. Å ha egen bolig, og en akseptabel boevne, er en svært viktig del av rehabiliteringen for rusavhengige. Bolig er inngangsporten til normal deltagelse i yrkes- og samfunnsliv.

Helsepartiet vil:

Åpne for muligheten til heroinassistert behandling for enkelte pasientgrupper.
Etablere brukerrom -der blant annet røyking av rusmidler er tiltatt- i stedet for dagens sprøyterom for rusavhengige.
At rusavhengige bør, enten de er i avhengighetsbehandling eller ikke, få hjelp til å skaffe seg fast bolig, et sosialt nettverk og til å oppleve mestring og mening.
Arbeide for at ingen skal være bostedsløse i Norge.
Sikre rusavhengige god helsehjelp både for somatiske og psykiske lidelser og sørge for et individuelt tilpasset og helhetlig helse- og sosialtilbud som ivaretar hele mennesket.
Disse skal i størst mulig grad behandle og avhjelpe ulike problemer samtidig.
Styrke ettervernet.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske
Rask tilgang på nye medisiner og behandlinger
Akuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskap
Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte
Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker
Muskel- og skjelettlidelser
En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk
Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser
En tryggere barndom for alle barn
Barnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barn
Uavklarte lidelser
DU ER HER: Rusomsorg
Psykisk helse
Forebygging og folkehelse
En verdig avslutning
Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren