Ryddigere lovgivning

Ryddigere lovgivning

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Helsepartiets prinsipprogram handler om hvordan Helsepartiet vi innføre en ny og bedre helse-politikk som setter hensynet til befolkningen før hensynet til systemene selv. Prinsipprogrammet tar særlig opp den overordnede organisering av helse- og omsorgstjenestene, samt situasjonen til spesielt utsatte grupper som ofte har stort behov for helse- og omsorgstjenester. I dette kapittelet går vi inn på konkrete problemområder.

Ryddigere lovgivning i helsesektoren

Helsesektoren er tynget av et overlesset, uoversiktlig og ressurskrevende lov- og regelverk. Lover og regler brytes i stort omfang, og håndheves dessuten ulikt, noe som fører til at ansvar og tillit forvitrer. Lovbruddene får få konsekvenser for dem som sitter med makten. Innbyggernes mulighet til å få sine rettigheter innfridd er i mange tilfeller begrenset. For ofte ser vi at det ikke handler om å ha rett, men å få rett.

Helsepartiet vil:

Ha et mer oversiktlig og pasientlojalt lovverk.
Rydde opp i helselovgivningen og fjerne sovende lover, lovstridige regler, forskrifter og praksis.
Gjennomgå og styrke helsetilsynsmyndighetene og innføre reelle sanksjonsmuligheter.
Gjennomgå praksisen i, og organiseringen av, Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), samt foreta nødvendige endringer for å styrke pasientenes rettssikkerhet i slike saker.

Forrige: Hvor skal vi få pengene fra?
Neste: IT er en nøkkel