Hva er så galt med New Public Management (NPM)?

Helsepartiet vil fjerne New Public Management (NPM) som ideologi og styringsprinsipp i Norge.

Men New Public Management får vi en det verste fra rovkapitalismen kombinert med det verste kommunismen, sier Helsepartiets nestleder, Lene Haug

Ingen god kombinasjon altså, mener vi.

Har vi New Public Management i Norge?

– Dette New Public Management som dere maser om, hva er egentlig det spurte en kjent politiker fra Arbeiderpartiet oss ironisk.

Han er ikke alene, mange vil si at de ikke vet hva NPM er. New Public Management er ikke et begrep tilhengerne av ideologien eller en rekke styringsprinsipper for offentlig sektor som kjennetegnes som NPM. New Public Management er et begrep som brukes av statsvitere og motstandere av tankegangen og «ideologien». Det har derfor blitt et belastet begrep som ikke forbindes med noe positivt og hverken Finansdepartementet eller Direktoratet for økonomiforvaltning vil ikke uten videre si at vi har New Public Management i Norge

New Public Management blir ofte sett på som en ideologi og et utslag av 80-tallets nyliberalisme som Margareth Thatcher og Ronald Reagan spesielt var eksponenter for. Mye av tankegangen er imidlertid langt eldre og den kan ikke egentlig sees på som liberalistisk i og med at den inneholder veldig tydelige elementer av venstreorientert planstyring.

Så har vi eller har vi det ikke?

NPM representerer heller ingen enhetlig teoretisk tilnærming til offentlig styring, men er snarere fellesbetegnelse for en rekke tiltak, prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet. For å svare  på spørsmålet er det derfor naturlig å se om vi anvender NPM-metoder og prinsipper.

NPM-tiltak vi har i Norge i større eller mindre grad:

 • Mål og resultatstyring (MRS)
  Mål og resultatstyring er nedfelt som det grunnleggende styringsprinsippet i staten og er nedfelt i «Regelverk for økonomistyring i staten.»
 • Konkurranseutsetting
  Offentlige tjenester utlyses i konkurranse – ofte kalt anbud – slik at andre, private, ideelle organisasjoner eller kommersielle aktører kan konkurrere om driften av tjenestene. Noen ganger er også offentlige virksomheter med i konkurransen.
 • Internfakturering og internprising i det offentlige
  Kalles også  horisontal samhandel. Her er grunntanken at det skal skapes større kostnadsbevissthet i organisasjonen ved at de ulike enheter eller avdelinger må kjøpe tjenester av hverandre fremfor bare å rekvirere dem.
 • Stykkprisfinansiering /innsatsstyrt finansiering (ISF)
  ISF ble innført i sykehusene i Norge i 1997, ISF ble refusjonen beregnet som en fast takst per sykehusopphold basert på hvilken diagnoserelaterte gruppe (DRG) pasienten tilhører.
 • Privatisering
 • Bestiller-utørermodeller
 • Foretaksorganisering av offentlig virksomhet
 • Regulering
 • Incentivordninger
 • Organisering i mindre resultatenheter
 • Profesjonell eller enhetlig ledelse

Konklusjonen er at vi definitivt har New Public Management i Norge.

Ressurser: