Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Helse angår alle, uansett alder. Våre helsearbeidere utøver et viktig samfunnsoppdrag, og de må kunne forvente at systemet best mulig tilrettelegger for at de skal få utført jobben. Samfunnsansvar og etikk må tas på alvor i alle ledd og skal være styrende på overordnet nivå. Pasientenes behov skal ivaretas på en etisk, moralsk og medisinsk forsvarlig måte. Etisk ledelse vil sikre at etikken blir en helsepolitisk rettesnor – også for helseadministrasjonen – i langt større grad enn i dag.

Helsepartiet vil:

At kjernen i helsetjenesten styrkes: mulighet og tillit til rett behandling må sikres der fagfolk og pasienter møtes. Det avgjørende for rett behandling er fagfolks vurderinger og pasientens medvirkning, ikke uetisk stramme, økonomiske begrensinger.
Bryte ned system-pynting og omdømmebygging for heller å styrke tjenesten; blant annet ved å fjerne lojalitetsplikt, øke demokratisk innsyn og bygge reell tillit i befolkningen.
Utvikle et godt og trygt varslersystem og et reelt, juridisk og praktisk varslervern.
Ha et aktivt, skjerpet fremtidsfokus: på etikk, teknologi, forskning og nye arbeids- ogbehandlingsmåter.
Sikre nødvendige investeringer til en bransje som for Norge har en reell mulighet for å bli «den nye oljen»; helseforskningen.
Gjennomgå trygdesystemet, trygdeloven og NAV-systemet med tanke på fornyelse, forbedring og forenkling.
Ha fokus på å sikre kompetanse og innsikt i ny og nyttig fremtidsteknologi og IT- løsninger.
Sørge for tett oppfølging av den teknologiske utviklingen og gå til anskaffelse av slikt utstyr som skal sikre dagens løfter om at norske pasienter skal ha rask tilgang på den beste behandlingen.
Forplikte Norge til å bidra sterkt både økonomisk og praktisk i arbeidet med å utvikle nye former for antibiotika. Den voksende antibiotikaresistensen er en trussel for alle land. Norge har en forpliktelse -og bedre økonomisk mulighet enn noen annet land- til å bidra i arbeidet for å finne gode løsninger for å møte trusselen.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske
Rask tilgang på nye medisiner og behandlinger
Akuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskap
Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte
Rehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i mennesker
Muskel- og skjelettlidelser
En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk
Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser
En tryggere barndom for alle barn
Barnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barn
Uavklarte lidelser
Rusomsorg
Psykisk helse
Forebygging og folkehelse
En verdig avslutning
DU ER HER: Samfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren