Sentralstyret

Sentralstyret er Helsepartiets beslutningsorgan

Mellom landsmøtene er sentralstyret hovedorganisasjonen i Helsepartiets øverste organ, mens Arbeidsutvalget (AU) opererer Helsepartiet i det daglige.  

Sentralstyret består av:

 • Leder Erik Hexeberg, Vestfold. Valgt på landsmøtet i 2021.
  Kontakt: erik.hexeberg@heslepartiet.no 
  tlf 992 97979
 • Nestleder Lise Askvik - Viken. Valgt på landsmøtet i 2021.
  Kontakt: lise.askvik@helsepartiet.no
  tlf 9202 5592

Landsmøtevalgte medlemmer valgt på landsmøtet:

 • Helene Spro, Østfold - valgt for to år i 2021
 • Pål Frydenberg, Aust-Agder -valgt for to år i 2021
 • Anne Beth Moslet, Akershus -valgt for to år i 2020
 • Werner Neurauter, Akershus -valgt for to år i 2020
 • Erling Steen, Aust Agder -valgt for to i 2020 
 • Erna Marie Storenes, Aust Agder -valgt for to år i 2020
 • Kyrre Dahl, Telemark - valgt for to år i 2020
 • Tanja Kristoffersen, Innlandet - valgt for to år i 2020       

Fylkeslagenes årsmøter i 2021 har på valgt følgende representanter til sentralstyret:

 • Agder: Egil Hagen
  vara: Knut Tveiten
 • Viken: Sam N. Møllerop-Allum
  vara: Kjersti Almåsvold
 • Oslo: Anne-Lise Juul,
  vara: Inger Sæthre
 • Innlandet: Sissel Merete Kvisla-Johansen
  vara: Peter Andersen
 • Trøndelag: Kristin Morken
  vara: Frank Robert Hokstad
 • Vestfold / Telemark: Kyrre Dahl
  vara: 
 • Rogaland: Mette Lund Larsen
  vara: 
 • Vestland: Vivian Veum
  vara: Thomas Aksnes
 • Norland: Eva-Elisabeth Berg Larsgård
  vara: Julia Gylseth
 • Troms og Finnmark: Nina Jakobsen
  vara: Halvar Fredriksen 

Nasjonal valgkampleder: Kjersti Almåsvold - Viken. 
Kontakt: kjersti.almasvold@helsepartiet.no
tlf 920 55 920 


Helsepartiet Ung
Leder: Rebecca Linnéa Bruusgaard-Orning
Kontakt: rebecca.bruusgaard-orning@hp-ung.no
tlf: 975 84 415

Om sentralstyret i Helsepartiets vedtekter:

§ 4,2
b) Sentralstyret

Sentralstyret er partiets høyeste myndighet og utøvende organ mellom  landsmøtene. Sentralstyret velges for to år av gangen. Sentralstyret består av minst leder og en eller to nestledere,  og kan ha inntil åtte medlemmer valgt av landsmøtet  eller ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Leder, nestleder/e  og medlemmer til Sentralstyret velges av ordinært eller  ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Medlemmene velges for to år av gangen. Det avholdes valg til sentralstyret i år som ikke er valgår.  Sentralstyret kan suppleres av ordinært og ekstraordinært  landsmøte/årsmøte også i valgår ved behov. Landsmøtet kan bestemme  at det skal velges varamedlemmer.

I tillegg til de medlemmer som landsmøtet/årsmøtet velger kan en  Representant for hvert fylkeslag og en representant for studentlaget, en  representant for ungdomsorganisasjonen, en representant for seniorlaget  og en representant for kvinneforumet bli gitt plass som medlemmer i  Sentralstyret. Det er Sentralstyret som avgjør tidspunktet for en slik  inkludering. Det er lokallagene eller sideorganisasjonene som velger  representantene på sine årsmøter. Lokallagene og sideorganisasjonene  skal eventuelt velge et varamedlem for hver av sine representanter.

Dersom Helsepartiet er representert på Stortinget er parlamentarisk  leder og nestleder automatisk medlem av Sentralstyret. Dersom  Helsepartiet deltar i regjering blir regjeringsgruppens leder og nestleder  automatisk medlem av Sentralstyret.

Ved frafall blant medlemmene i Sentralstyret kan Sentralstyret supplere  seg selv frem til neste ordinære landsmøte.

Sentralstyrets oppgaver er å:

 • Vedta partiets arbeidsplaner
 • Foreslå saksliste og innstille til Landsmøtet
 • Vedta budsjett og godkjenne regnskap
 • Velge økonomistyre og andre faste komiteer og styrer
 • Lede det daglig arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon dersom det ikke blir besluttet å opprette et arbeidsutvalg som leder dette på delegert myndighet fra Sentralstyret.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene  er til stede. Sentralstyret følger aktivt opp arbeidet i fylkeslagene og skal i samarbeid  Med disse legge til rette for at partivirksomheten blir drevet effektivt i  alle deler av landet. Finner Sentralstyret at arbeidet i et fylke er  utilfredsstillende, kan det kreve at ekstraordinært årsmøte blir innkalt og  forelagt sentralstyrets forslag til tiltak.

Arbeidsutvalget

I henhold til Helsepartiets lover kan sentralstyret beslutte å opprette et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer dersom antallet medlemmer i sentralstyret overstiger 15. Arbeidsutvalgets oppgave er å lede det daglige arbeidet i Helsepartiet på delegert fullmakt fra sentralstyret. Helsepartiets sentralstyre opprettet arbeidsutvalg 5. august 2017.

Les mer om arbeidsutvalget her >>