Sentralstyret

Sentralstyret

Sentralstyret er Helsepartiets beslutningsorgan

Mellom landsmøtene er sentralstyret hovedorganisasjonen i Helsepartiets øverste organ, mens Arbeidsutvalget (AU) opererer Helsepartiet i det daglige.

Sentralstyret består av:

Leder Erik Hexeberg, Vestfold. Valgt på landsmøtet i 2021. Kontakt: erik.hexeberg@heslepartiet.no tlf 992 97979Nestleder Lise Askvik – Viken. Valgt på landsmøtet i 2021.Kontakt: lise.askvik@helsepartiet.no,
tlf 9202 5592

Landsmøtevalgte medlemmer valgt på landsmøtet:

Helene Spro, Østfold – valgt for to år i 2021
Pål Frydenberg, Aust-Agder -valgt for to år i 2021
Anne Beth Moslet, Akershus -valgt for to år i 2020
Werner Neurauter, Akershus -valgt for to år i 2020
Erling Steen, Aust Agder -valgt for to i 2020
Erna Marie Storenes, Aust Agder -valgt for to år i 2020
Kyrre Dahl, Telemark – valgt for to år i 2020
Tanja Kristoffersen, Innlandet – valgt for to år i 2020

Fylkeslagenes årsmøter i 2021 har på valgt følgende representanter til sentralstyret:

Agder: Egil Hagenvara: Knut TveitenViken: Sam N. Møllerop-Allumvara: Kjersti Almåsvold
Oslo: Anne-Lise Juul, vara: Inger Sæthre
Innlandet: Sissel Merete Kvisla-Johansenvara: Peter Andersen
Trøndelag: Kristin Morkenvara: Frank Robert HokstadVestfold / Telemark: Kyrre Dahlvara: Rogaland: Mette Lund Larsenvara: Vestland: Vivian Veumvara: Thomas AksnesNorland: Eva-Elisabeth Berg Larsgårdvara: Julia GylsethTroms og Finnmark: Nina Jakobsenvara: Halvar Fredriksen

Nasjonal valgkampleder: Kjersti Almåsvold – Viken. Kontakt: kjersti.almasvold@helsepartiet.notlf 920 55 920

Helsepartiet UngLeder: Rebecca Linnéa Bruusgaard-OrningKontakt: rebecca.bruusgaard-orning@hp-ung.notlf: 975 84 415

Om sentralstyret i Helsepartiets vedtekter:

§ 4,2b) Sentralstyret

Sentralstyret er partiets høyeste myndighet og utøvende organ mellom  landsmøtene. Sentralstyret velges for to år av gangen. Sentralstyret består av minst leder og en eller to nestledere,  og kan ha inntil åtte medlemmer valgt av landsmøtet  eller ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Leder, nestleder/e  og medlemmer til Sentralstyret velges av ordinært eller  ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Medlemmene velges for to år av gangen. Det avholdes valg til sentralstyret i år som ikke er valgår.  Sentralstyret kan suppleres av ordinært og ekstraordinært  landsmøte/årsmøte også i valgår ved behov. Landsmøtet kan bestemme  at det skal velges varamedlemmer.

I tillegg til de medlemmer som landsmøtet/årsmøtet velger kan en  Representant for hvert fylkeslag og en representant for studentlaget, en  representant for ungdomsorganisasjonen, en representant for seniorlaget  og en representant for kvinneforumet bli gitt plass som medlemmer i  Sentralstyret. Det er Sentralstyret som avgjør tidspunktet for en slik  inkludering. Det er lokallagene eller sideorganisasjonene som velger  representantene på sine årsmøter. Lokallagene og sideorganisasjonene  skal eventuelt velge et varamedlem for hver av sine representanter.

Dersom Helsepartiet er representert på Stortinget er parlamentarisk  leder og nestleder automatisk medlem av Sentralstyret. Dersom  Helsepartiet deltar i regjering blir regjeringsgruppens leder og nestleder  automatisk medlem av Sentralstyret.

Ved frafall blant medlemmene i Sentralstyret kan Sentralstyret supplere  seg selv frem til neste ordinære landsmøte.

Sentralstyrets oppgaver er å:

Vedta partiets arbeidsplaner
Foreslå saksliste og innstille til Landsmøtet
Vedta budsjett og godkjenne regnskap
Velge økonomistyre og andre faste komiteer og styrer
Lede det daglig arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon dersom det ikke blir besluttet å opprette et arbeidsutvalg som leder dette på delegert myndighet fra Sentralstyret.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene  er til stede. Sentralstyret følger aktivt opp arbeidet i fylkeslagene og skal i samarbeid  Med disse legge til rette for at partivirksomheten blir drevet effektivt i  alle deler av landet. Finner Sentralstyret at arbeidet i et fylke er  utilfredsstillende, kan det kreve at ekstraordinært årsmøte blir innkalt og  forelagt sentralstyrets forslag til tiltak.

Arbeidsutvalget

I henhold til Helsepartiets lover kan sentralstyret beslutte å opprette et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer dersom antallet medlemmer i sentralstyret overstiger 15. Arbeidsutvalgets oppgave er å lede det daglige arbeidet i Helsepartiet på delegert fullmakt fra sentralstyret. Helsepartiets sentralstyre opprettet arbeidsutvalg 5. august 2017.

Les mer om arbeidsutvalget her >>