Sentralstyret

Sentralstyret er utøvende organ i Helsepartiets hovedorganisasjon

Mellom landsmøtene er sentralstyret hovedorganisasjonen i Helsepartiets øverste organ.


Direktevalgte medlemmer i sentralstyret er:

 • Lise Asvik, leder – valgt for 2 år på ekstraordinært årsmøte i februar 2017
 • Lene Haug, 1. nestleder –  valgt for 2 år på ekstraordinært årsmøte i februar 201
 • Malin Nuth Waggestad-Stoa – valgt for 2 år på ekstraordinært årsmøte i februar 2017
 • Vibeke Jarness, 2. nestleder – valgt for 2 år på landsmøtet i mai 2017
 • Ragnhild Løvvold – valgt for to år på landsmøte i mai 2017
 • Sven P. Meyer – valgt for to år på landsmøte i mai 2017
 • Oluf Dimitri Røe – valgt for to år på landsmøtet i mai 2018
 • Erling Steen – valgt for to år på landsmøtet i mai 2018
 • Kyrre Dahl  – valgt for to år på landsmøtet i mai 2018
 • Jens Johan Orning  – valgt for to år på landsmøtet i mai 2018
 • Lena Haugsnes – valgt for to år på landsmøtet i mai 2018

Fylkeslagene har på sine egne årsmøter valgt følgende representanter:

 • Marille Thorstensen  for Akershus
 • Elisabeth Overaa for Buskerud
 • May Lisbeth Knutsen for Hordaland
 • Anne-Lise Juul for Oslo
 • Peter Andersen for Oppland
 • Helene Spro – Østfold

Om sentralstyret i Helsepartiets lover

§ 4,2
b) Sentralstyret

Sentralstyret er partiets høyeste myndighet og utøvende organ mellom  landsmøtene. Sentralstyret velges for to år av gangen.

Sentralstyret består av minst leder og en eller to nestledere, samt  partisekretæren og kan ha inntil åtte medlemmer valgt av Landsmøtet  eller ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Leder, nestleder/e  partisekretær og medlemmer til Sentralstyret velges av ordinært eller  ekstraordinært landsmøte/årsmøte. Medlemmene velges for to år av gangen. Det avholdes valg til Sentralstyret i år som ikke er valgår.  Sentralstyret kan suppleres av ordinært og ekstraordinært  landsmøte/årsmøte også i valgår ved behov. Landsmøtet kan bestemme  at det skal velges varamedlemmer.

I tillegg til de medlemmer som Landsmøtet/årsmøtet velger kan en  Representant for hvert fylkeslag og en representant for studentlaget, en  representant for ungdomsorganisasjonen, en representant for seniorlaget  og en representant for kvinneforumet bli gitt plass som medlemmer i  Sentralstyret. Det er Sentralstyret som avgjør tidspunktet for en slik  inkludering. Det er lokallagene eller sideorganisasjonene som velger  representantene på sine årsmøter. Lokallagene og sideorganisasjonene  skal eventuelt velge et varamedlem for hver av sine representanter.

Dersom Helsepartiet er representert på Stortinget er parlamentarisk  leder og nestleder automatisk medlem av Sentralstyret. Dersom  Helsepartiet deltar i regjering blir regjeringsgruppens leder og nestleder  automatisk medlem av Sentralstyret.

Ved frafall blant medlemmene i Sentralstyret kan Sentralstyret supplere  seg selv frem til neste ordinære landsmøte.

Sentralstyrets oppgaver er å:

 • Vedta partiets arbeidsplaner
 • Foreslå saksliste og innstille til Landsmøtet
 • Vedta budsjett og godkjenne regnskap
 •  Velge økonomistyre og andre faste komiteer og styrer
 • Lede det daglig arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon dersom det ikke blir besluttet å opprette et arbeidsutvalg som leder dette på delegert myndighet fra Sentralstyret.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene  er til stede. Sentralstyret følger aktivt opp arbeidet i fylkeslagene og skal i samarbeid  Med disse legge til rette for at partivirksomheten blir drevet effektivt i  alle deler av landet. Finner Sentralstyret at arbeidet i et fylke er  utilfredsstillende, kan det kreve at ekstraordinært årsmøte blir innkalt og  forelagt sentralstyrets forslag til tiltak.

Arbeidsutvalget

I henhold til Helsepartiets lover kan sentralstyret beslutte å opprette et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer dersom antallet medlemmer i sentralstyret overstiger 15. Arbeidsutvalgets oppgave er å lede det daglige arbeidet i Helsepartiet på delegert fullmakt fra sentralstyret. Helsepartiets sentralstyre opprettet arbeidsutvalg 5. august 2117.

Les mer om arbeidsutvalget her >>