Stener Kvinnslands habilitet må revurderes. Pressemelding 26. april 2020

Toppbyråkrat, direktør og tidligere onkolog Stener Kvinnsland er utnevnt som leder av kommisjonen som skal granske samfunnets håndtering av koronapandemien. I store deler av dette skal Kvinnsland granske egen innsats. Regjeringen hevder at de har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien. I mandatet ligger at kommisjonen både skal se på beredskapen vi hadde i forkant og hvordan krisen er håndtert. Kommisjonen skal granske «berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid», altså både politisk og byråkratisk helseledelse. For ivaretakelse av nødvendig tillit må habilitetsregler og objektivitetskrav etterleves. Utvalget må både ledes av og bestå av medlemmer uten tette bånd til de prosesser og avgjørelser som skal evalueres. Stener Kvinnsland har tette bånd til de fleste temaer som kommisjonen skal gjennomgå, gjennom sine doble og triple maktroller i helsebyråkratiet gjennom snart to tiår. Han var viseadministrerende direktør i Helse Bergen fra 2003 til 2007 da han overtok som administrerende direktør. Direktørstillingen satt han i til 2015. Fra 2011 til 2016 var han i tillegg styreleder i Oslo universitetssykehus, Norges største beredskapsinstitusjon. I 2016 ble han styreleder ved Stavanger universitetssykehus, og fra 2018 var han også Styreleder ved Akershus universitetssykehus. Som styreleder har Kvinnsland vært øverste ansvarlige ved en rekke av våre største sykehus i tidsperioden etter at pandemivarslene ble erkjent etter Sars, Mers og Ebola. Som sentral leder i våre største sykehus har han hatt avgjørende innflytelse på sykehusenes beredskapsarbeid. Kvinnsland har vært ansvarlig for enten å utarbeide, eller å vedta våre største sykehus´ beredskapsplaner. I tillegg har Kvinnsland vært blant en betrodd rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet. Han ble satt til å lede utredningen som skulle vurdere de regionale helseforetakenes framtid, og han ble også valgt til å sitte i Norheim-utvalget. Evalueringene fra koronakommisjonen vil inkludere analyser på områder der Kvinnsland har vært dypt involvert: mangelen på pandemiplaner i sykehusene, fraværet av helseberedskap og beredskapslagre -derav kritisk mangel på smittevernutstyr- samt for lav testkapasitet og manglende oversikt over intensiv- og respiratorkapasietet. Dimensjoneringen og organiseringen av sykehusene som følger av helseforetaksmodellen som Kvinnsland forsvarer har satt oss i en situasjon der sykehusene har måtte avlyse langt over 250.000 planlagte behandlinger gjennom flere uker. Helseledelsen har på grunn av den lave sengekapasiteten gått ut med prioriteringsanbefalinger om at eldre koronasyke i hovedregel skal bli på sykehjem og ikke på sykehus. Kvinnsland skal også lede arbeidet med å vurdere den manglende test-, laboratorie- og sporingkapasiteten, samt de konsekvenser dette har fått for samfunnsøkonomien. Kvinnsland har sittet sentrale posisjoner i helseforetakene i tiår og er nå satt til å granske seg selv både i fortid og nåtid, og i lys av de klare pandemiadvarsler som både WHO og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kom med i fjor. – Stener Kvinnsland har utvilsomt lang erfaring, men derigjennom har han også altfor nære bånd til de menneskene og prosessene som skal granskes. I en kritisk gjennomgang vil Kvinnsland måtte gjennomføre en omfattende selvransakelse først. Han er ikke kjent for sine evner til akkurat det, sier Helsepartiets leder Lise Askvik. – Kvinnsland er en svært lite egnet kandidat til dette oppdraget fordi han møter seg selv i døren hvor enn han går. Den innsikten tilhører ikke Helsepartiet alene. For nødvendig tillit ber vi Erna Solberg og regjeringen revurdere denne utnevnelsen. Vi må ha en objektiv kommisjonsleder som ikke har sittet med direkte ansvar i de prosesser og avgjørelser som skal evalueres. Norge trenger en som kan snu hver stein og komme med nye idéer. Mulige og bedre kandidater kunne være professor Benedikte Høgberg, professor og instituttleder for offentlig rett Inger-Johanne Sand, førsteamanuensis i helserett Anne Kjersti Befring eller professor Aslak Syse. Helsepartiet ved Lise Askvik, nestleder Lene Haug, leder Helsepartiet Ung Rebecca Bruusgaard-Orning, Arbeidsutvalgets medlemmer: Anne-Lise Juul, Werner Neurauter, Erik Hexeberg, Jens Johan Orning, Egil Hagen og Ragnhild Løvvold

One thought on “Stener Kvinnslands habilitet må revurderes. Pressemelding 26. april 2020

  1. Med de mange fotavtrykk Stener Kvinnsland har satt på de områder Kommisjonen skal granske, er han klart inhabil. Det er underlig at opposisjonen på Stortinget har lagt inn protester på dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *