Stoffskiftesykdom

Fra Helsepartiets stortingsprogram 2017 – 2021

Helsepartiet har mottatt bekymringsverdig mange
oppfordringer fra pasienter med stoffskiftesykdommer
om at deres medvirkning i utforming av behandlingen
må høres. Selv om Norge ligger langt fremme innen mye,
vet vi at det i snitt tar hele 17 år før forskningsresultater
implementeres i norsk helsehverdag. Det er for lenge! Ser
vi også i denne saken utslag av det samme?

Helsepartiet vil:
• At internasjonalt godkjente preparater, som mange
pasienter meddeler at bedrer deres helse og
hverdag, må vurderes med stort fokus på pasientens
uttalelser. Helt konkret dreier dette seg for mange om
medikamentet Thyroid
• At finansieringen av disse virksomme hjelpemidlene
kommer på plass, så tilgangen på hjelpen blir lik for alle.