Høring om endringer i lov om pasientskader - menererstatning

Stortingshøring om pasientskadeerstatningen

Helsepartiet deltok i høring om endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) på Stortinget 11. februar 2020.

Kort klipp fra høringen. Se hele på Stortinget.no (anbefales)

Helsepartiet har lenge vært opptatt av å sikre en bedre og mer rettferdig pasientskadeordning. Vi har hatt flere møter med foreningen «Sammen for et bedre NPE». Historiene vi har hørt er ikke forenlig med en god ordning for pasienter som blir skadet i norsk helsevesen.

Forskriftsendringen som var til høring nok et forslag – i en lang rekke av slike fra regjeringen Solberg, som vil svekke pasientrettighetene i Norge.

Se regjeringens forslag her:

Bekymringene fra pasient- og brukerorganisasjonen som forslaget fra regjeringen har ført til kom klart til utrykk i en felles bekymringsmelding fra en rekke organisasjoner i forkant av høringen.

Vi uttrykte oss ganske tydelig i den muntlige høringen:

Pasientskadeloven bør endres – det er vi enige om – men for å styrke pasientenes rett til erstatning dersom de blir skadet av helsetjenesten – ikke svekke den.

Det gjør dette forslaget 

Pasienter som blir skadet i helsetjenesten stiller allerede svakt nok i møte med staten – som det er. 

Vi håper at dere som er valgt av folket vil arbeide for å hjelpe folk. Terskelen for å få tilkjent erstatning er for høy og det tar alt for lang tid å vinne frem. Ikke sjelden dør pasienter som har blitt skadet i det offentlige norske helsevesenet mens de venter på erstatning. Og nå vil altså regjeringen redusere erstatningen de få pasientene som vinner frem etter lange kamper!

Hvor er anstendigheten i dette?.

Fra dagens regjering kommer de en strøm av forslag om endringer i lover og forskrifter som svekker velferden og den offentlige helsetjenesten – ett etter ett

Forslagene diskuteres hver for seg og sees ikke i sammenheng – det burde de, for det er en tråd her – kanskje ikke rød, men en tråd som syr et stadig tydeligere bilde av en overordnet plan om å kutte kraftig i kostnadene ved å avvikle det offentlige helsevesenet i Norge bit for bit.

Kapasiteten i sykehusene svekkes – lokalsykehusene legges ned – ja selv Norges største og viktigste akuttsykehus blir forsøkt lagt ned.  Pengene bevilges til bygg og med det til private entreprenører og konsulentselskaper ikke til pasientbehandling og medisiner…

Det foreslås nå at køene i spesialisthelsetjenesten skal fjernes ved at du har fått innfridd retten til helsehjelp når du har hilst på legen – ikke etter at du har fått behandling. Det er mange måter å fjerne en kø på. Man kan nekte folk å stille seg i kø, ved å si nei til en rekke behandlingsformer, ved å gjøre terskelen høy osv. Det mest effektive ville selvsagt være å skyte alle i køen – eller man kan si at et «hei» fra en lege er behandling. Hvis reduserte køer skal være et mål og noe å skryte  av– må det være fordi flere pasienter blir ferdig behandlet fortere. Det er ikke tilfelle, tvert imot – det behandles færre pasienter enn før.

Nylig har Stortinget vedtatt å innskrenke norske pasienter rett til nødvendig helsehjelp på en måte som endrer hele helseretten i Norge. Ved å overlate nesten all makt til å bestemme hva som skal være forsvarlig helsehjelp til Beslutningsforum – fire mektige RHF-direktører, som stadig blir mektigere – og som gjerne vil holde kostnadene til pasienter og behandling nede og heller vil bygge nye sykehus som ingen egentlig ønsker seg. Pasienter skal kunne klage – på at de ikke får nødvendig helsehjelp… men hva som er nødvendig helsehjelp er det Beslutningsforum som skal bestemme og du har bare rett til å klage om du ikke får den helsehjelpen de har besluttet at du skal ha. Du KAN ikke klage på Beslutningsforum.

På samme måte innskrenkes pasienters rett til å få behandling i utlandet. Har du ikke rett til å få det i Norge, kan du ikke få det i utlandet heller. Selv om Norge mangler behandlingen, fordi Beslutningsforum ikke har innført den. En skulle trodd at noen hadde lært av NAV-skandalen, om våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen og de fire friheter i det indre markedet. Regjeringen prøvde å hindre en stevning fra ESA ved å lovfeste en praksis som ESA har klaget på i mange år. Det gikk ikke så bra. Bare dager etterpå tok ESA ut søksmål mot Norge – de hadde bare ventet på lovfestingen som klargjorde av vi etter år med trenering ikke hadde noen som helst intensjon om å rette oss etter EØS-reglene. En dom i EFTA-domstolen kan bli dyr for Norge, det vil komme en flom av søksmål. Vi var nylig i Brussel og snakket med han som leder saken mot Norge og som nå sitter med staben sin og skriver på stevningen – ESA har hundrevis klager fra norske pasienter som ikke får behandling på sitt bord og på noen dager har vi blitt kontaktet av tre ulike grupper med 100-300 pasienter som er klare til å gå til massesøksmål. 

Er det kanskje derfor regjeringen vil redusere i menererstatningen for pasientskader nå? For dekke inn til søksmålene som med stor sannsynlighet kommer i store mengder? 

Dette er et virkelig smålig forslag – ta fra skadde pasienter og gi til den rike staten.

Å sette erstatninger lavere for pasientskader enn for andre personskader gir vel også et signal om at den norske helsetjenesten tar lettere på det å påføre mennesker skade enn andre aktører. Det er ikke egnet til å skape tillit til det offentlige helsevesenet – og det er faktisk all mulig grunn til å spørre seg om ikke det er nettopp det som er meningen. Skape mistillit sånn at de som har råd til det kjøper seg forsikringer og satser på å få helsehjelp helprivat. Nye virksomme medisiner som Beslutningsforum sier nei til kan kjøpes på Aleris samme dag som de får markedsføringstillatelse i Europa. Nedlagte lokalsykehus – det flotte akuttsykehuset på Ullevål – private aktører klør i fingrene etter å kjøpe dem. Kapasiteten i det offentlige reduserer i en tid der behovet for helsetjenester vokser formidabelt. Det gir store inntjeningsmuligheter noen. Vi er blant de siste i Europa til å innføre ny behandling og nå har Stortinget vedtatt at pasienter som kjøper behandling privat i Norge eller i utlandet ikke skal få hjelp videre i den offentlige helsetjenesten – det er faktisk nå forbudt for helseansatte å hjelpe disse pasientene. Befolkningen må nå vende seg til ESA for å få hjelp ser det ut til. Denne smålige forskriftsendringen – dersom den blir vedtatt – er nok også verdt å ta med seg til Brussel.

Det er for så vidt legitimt å mene at det er bedre å organisere helsetjenestene på en annen måte – men kan ikke regjeringen si det da? I stedet for å snikinnføre et todelt system ved å gå til angrep på svake grupper og uthule velferdsstaten og befolkningens rettigheter. 

Kan ikke velgerne og demokratiet få vite hva det er de egentlig stemmer på?

Helsepartiet fraråder forslaget og mener i stedet at hele ordningen for pasientskadeerstatning bør gjennomgås grundig med tanke på å styrke pasientenes rettsvern og håper Helse- og omsorgskomiteen vil avvise forskriftendringen og gå inn for det samme.

Samtlige av organisasjonene som deltok i den muntlige høringen var imot forslaget fra regjeringen.

Her kan dere lese flere viktige høringssvar:

Trygge og gode offentlige helsetjenester er essensielt

En svekkelse av retten til erstatning er også en svekkelse av pasientsikkerheten. Helsepartiet har vedtatt i prinsipprogrammet at tryggheten for pasienter, pårørende og og ansatte skal styrkes.

En bedre pasientskadeerstatning var også en av våre hovedsaker i stortingsvalgprogrammet for 2017. Les mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *